«Σύγκλησις Ἡμερίδος μέ θέμα : "Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913: Τό δεύτερο ’21 " (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας)»

Πρωτ. 1845
Αριθμ. Διεκπ. 855
Αθήνα 26ῃ Ἀπριλίου 2013

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τήν διοργάνωσιν Ἡμερίδος, ἐχούσης ὡς θέμα: «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913: Τό δεύτερο ’21 (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας)».

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἀνακοινώσητε εἰς τό ἐκκλησίασμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, τά κάτωθι:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει τό Σάββατο τῆς 18ης μηνός Μαΐου 2013, στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, καί στήν αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Βογατσικοῦ 7), Ἡμερίδα μέ θέμα: «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913: Τό δεύτερο ’21 (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας)».

Σκοπός τῆς Ἡμερίδος αὐτῆς εἶναι μέ ὑπεύθυνο, μέ ἐπιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο καί μέ ἱστορικά ἀδιάψευστα στοιχεῖα νά προβληθεῖ ἡ σημαντική συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας κατά τίς περιόδους τόσο τῆς προετοιμασίας τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων τοῦ 1912 - 1913, ὅσο καί κατά τήν διάρκειά τους, καθώς καί κατά τό χρονικό διάστημα πού ἀκολούθησε.

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τιμᾶ τήν συμπλήρωση τῶν ἑκατό (100) ἐτῶν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἡπείρου, τῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καί ἀναδεικνύει τήν ἐπέτειο αὐτή ὡς ἱστορικό σημεῖο ἑνότητος, ἐλπίδος, πίστεως καί θυσιαστικῆς ἀγάπης. Προτρέπει δέ κάθε φιλόπατριν Ἕλληνα νά συμμετάσχει στίς ἐργασίες τῆς ἐν λόγῳ Ἡμερίδος καί εὔχεται σέ ὅλους τήν ἀναστάσιμη παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός φωτισμό καί προσωπική, ἀλλά καί ἐθνική εὔκλεια». 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Εκτύπωση   Email