ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IERASYNODOS

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α

 

Η Ι­Ε­ΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ

 

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

         Πρωτ. 5179

Ἀ­ριθμ.                                                                                                                        Ἀ­θή­νῃσι 9 Νο­εμ­βρίου 2016

         Δι­εκπ. 2480

 

 

Πρός

τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την

Χίου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κον

Εἰς Χίον

 

 

Σε­βα­σμι­ώ­τατε ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελφέ,

Συ­νο­δικῇ Ἀ­πο­φά­σει, λη­φθείσῃ ἐν τῇ Συ­νε­δρίᾳ τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 3ης μη­νός Νο­εμ­βρίου ἐ.ἔ., γνω­ρί­ζο­μεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος, ἐν τῇ ῥη­θείσῃ Συ­νε­δρίᾳ Αὐ­τῆς, πάνυ ἀ­σμέ­νως καί μετ’ ἰ­δι­αι­τέ­ρου ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος δι­ε­ξελ­θοῦσα τήν ὑπ’ ἀ­ριθμ. 2349/1341/31.10.2016 ἐ­πι­στο­λήν τῆς ὑ­με­τέ­ρας Σε­βα­σμι­ό­τη­τος, περί «τῶν ἄ­νευ ἱ­στο­ρι­κοῦ ἐ­ρεί­σμα­τος δη­λώ­σεων τοῦ τούρ­κου Προ­έ­δρου Ρετ­ζέπ Τα­γίπ Ἐρ­ντο­γάν, τῶν ἀ­φο­ρω­σῶν τοῦτο μέν εἰς τά σύ­νορα τῆς Ἑλ­λά­δος, τοῦτο δέ εἰς τήν ἐ­θνι­κήν ταυ­τό­τητα τῶν κα­τοί­κων τῶν ὡς ἄνω πε­ριρ­ρύ­των καί ναυ­σι­κλυ­τῶν νή­σων ἡμῶν», ἀ­πε­φά­σι­σεν ὅ­πως ἐκ­φράσῃ τήν συμ­πα­ρά­στα­σιν καί τήν πα­τρι­κήν Αὐ­τῆς ἀ­γά­πην τό­σον πρός ὑ­μᾶς καί τό εὐ­σε­βές ποί­μνιον τῆς καθ’ ὑ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Χίου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν, ὅ­σον καί πρός ὅ­λους τούς ἀ­δελ­φούς Ἱ­ε­ράρ­χας, οἱ ὁποῖοι δι­α­ποι­μαί­νουν ἀ­κρι­τι­κάς Ἱ­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεις καί πρός τά ποί­μνια αὐ­τῶν. Εὐχή τῆς ἡ­με­τέ­ρας Με­τρι­ό­τη­τος καί τῆς περί ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου εἶ­ναι ἡ εἰς τό πλαί­σιον τοῦ δι­ε­θνοῦς δι­καίου καί τῶν δι­ε­θνῶν συν­θη­κῶν ἐπικράτησις τῆς εἰρήνης, προ­κει­μέ­νου ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ νά ἡ­συ­χάσῃ καί νά συ­νε­χίσῃ νά ἐρ­γά­ζε­ται ἔργα ἀ­γαθά, κατά τούς δυ­σκό­λους και­ρούς οὕς διέρ­χε­ται ὁλό­κληρος ἡ φιλ­τάτη Πα­τρίς ἡ­μῶν.

Ὡσαύτως, ἐκ­φρά­ζοντες τῇ ὑ­με­τέρᾳ Σε­βα­σμι­ό­τητι τάς ὁ­λο­θύ­μους συγ­χα­ρη­τη­ρί­ους προσ­ρή­σεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν καί πάλιν καί πολλάκις εὐαισθησίαν ὑμῶν εἰς τά ἐθνικά θέματα, ὡς καί τοιαῦτα τῆς ἁγίας πίστεως ἡμῶν, ἐν­θέρ­μως εὐ­χό­με­θα ὅ­πως ἐν­δυ­να­μού­με­νοι ἐν Κυ­ρίῳ συ­νε­χί­σητε ἀ­ξίως καί θε­ο­φι­λῶς τήν ὑ­με­τέ­ραν εὔ­καρ­πον καί πε­πνυ­μέ­νην ποι­μαν­το­ρίαν ἐπί ἔτη μα­κρά, ὑ­πέρ εὐ­κλείας καί οἰ­κο­δο­μῆς τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί τοῦ Ἔθνους ἡμῶν.

Ἐ­πί δέ τού­τοις, κα­τα­σπα­ζό­με­νοι τήν ὑ­με­τέ­ραν Σε­βα­σμι­ό­τη­τα ἐν Κυ­ρίῳ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τ' ἀ­γά­πης.

 

 Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


Εκτύπωση   Email