ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

018

Προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐπεσκέφθη τήν Αἴγιναν ἀπό 2ας ἕως 3ης Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς τάς λατρευτικάς συνάξεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν τιμίων καί χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Ὁ Σεβ. Χίου κ. Μᾶρκος ἀφίχθη εἰς τήν Αἴγιναν τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας 2ας Σεπτεμβρίου 2019, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀξιοτίμου κ. Παντελῆ Κριτούλη, Ὑπαρχηγοῦ τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ», πτυχιούχου τῆς ΑΕΝ Μηχανικῶν Χίου καί φοιτητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, καί ἀμέσως μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Τριάδος - Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου τόν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ καί ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Μετά τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν ὁ Χῖος Ἱεράρχης προσεκύνησεν τήν Ἁγίαν Κάραν καί τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, πρό τῶν ὁποίων ἐτέλεσε δέησιν. Μετά ταῦτα ἐξεναγήθη εἰς τό δωμάτιον τοῦ Ἁγίου, προσεκύνησεν εἰς τόν τάφον του καί ἔτυχε μοναστικῆς ξενίας εἰς τό Ἀρχονταρίκιον τῆς Μονῆς.

Τό ἑσπέρας συνεχοροστάτησεν μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κατά τόν Μέγαν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Εὐρίπου κ. Χρυσοστόμου, ὅστις ἐκήρυξεν τόν Θεῖον Λόγον, ἀναφερθείς εἰς τόν βίον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τήν χριστοπρεπῆ ἀνεξικακίαν του ἔναντι τῶν συκοφαντῶν του.

Κατά τό παρατεθέν μοναστικόν δεῖπνον, μετά παράκλησιν τοῦ ἁγίου Ὕδρας, ὁ ἅγιος Χίου ἀπηύθυνεν πνευματικόν λόγον μέ θέμα τήν θεολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περί τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων μας.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Χίου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Χίου Ἱεράρχου καί συλλειτουργούντων τῶν ἁγίων Ὕδρας καί Εὐρίπου. Ὁ Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον καί, μέ δεδομένην τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου ὡς διδασκάλου εἰς τό Λιθί τῆς Χίου, ἀνεφέρθη εἰς τήν διακονίαν τοῦ Ἁγίου ὡς χριστιανοῦ διδασκάλου καί παιδαγωγοῦ, ἀλλά καί κατ’ ἐπέκτασιν καί εἰς τό καθῆκον ἑκάστου χριστιανοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Ἡ τελευταία αὐτή ἀναφορά ἐγένετο μέ ἔμφορτον συγκίνησιν ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Τριάδος - Ἁγ. Νεκταρίου Αἰγίνης μονάζει ἡ ἀδελφή Χριστονύμφη (κατά κόσμον Μαρία Σκορδαλάκη), πτυχιοῦχος τῆς Φιλολογίας Ἀθηνῶν, ἀρίστη καί λίαν ἀγαπητή μαθήτρια τοῦ Σεβ. Χίου ὡς Φιλολόγου Καθηγητοῦ, ἐνῶ εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν συνελειτούργει ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωάννης Μαρῆς (Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας), πτυχιοῦχος Θεολογίας Ἀθηνῶν καί ἐπίσης μαθητής τοῦ ἁγίου Χίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη Δοξολογία, Ἱερά Λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἐπιμνημόσυνος δέησις πρό τοῦ τάφου τοῦ Κτίτορος μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὕδρας κυροῦ Ἱεροθέου.

Ἡ ἀποστολή τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας, ἀφ’ οὗ ἀπήλαυσεν τήν Ἀβραμιαίαν μοναστικήν ξενίαν εἰς τήν Αἴγιναν, ἐπέστρεψε τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 3ης Σεπτεμβρίου εἰς Πειραιᾶ, μεστή πνευματικῶν ἐμπειριῶν καί πνευματικῶν δωρημάτων.


Εκτύπωση   Email