ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΧΙΟ

0002

Τίς θεοειδεῖς ἀκτῖνες τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, τήν οὐράνια λάμψη τοῦ Ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ, ἀναζήτησαν καί τά ἐφετεινά Χριστούγεννα οἱ πιστοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν στά ἀκριτικά νησιά τῆς Ἑλλάδος.

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης 24 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς ἡμέρας καί τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ὅπου καί ἐκήρυξε μέ θέμα τόν σπερματικό λόγο στίς προφητικές ἀναφορές τοῦ Αἰσχύλου στήν τραγωδία "Προμηθεύς Δεσμώτης" γιά τόν ἀναμενόμενο Μεσσία, τήν προσδοκία τῶν Ἐθνῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη στό Γραφεῖο του χορῳδίες πού ἔψαλαν τά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων (96 ΑΔΤΕ, Δήμου Χίου, "Κιβωτός τοῦ Αἰγαίου", Γυμνασίου Βροντάδου κ.ἄ.) δίνοντάς τους τίς πατρικές του εὐχές μέ ἀναφορά στό ὄνομα "Ἐμμανουήλ" τοῦ Κυρίου μας τόσον ὡς ἔκφραση τῆς ἐν τῷ προσώπῳ Του ἀδιαιρέτου, ἀχωρίστου, ἀτρέπτου καί ἀναλλοιώτου ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης, ὅσον καί ὡς διαβεβαίωση τῆς ἀγαπητικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τοῦ καθενός μας μέ σκοπό τήν σωτηρία μας.

Ἐπίσης σέ μήνυμά του, πού μετεδόθη ἀπό τά τοπικά ΜΜΕ ἀναφέρθη στό μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς μέθεξη τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ λέγοντας μεταξύ ἄλλων: «Ἰδού τό ἔνδοξο μυστήριο τῆς δόξας τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων! Οἱ οὐράνιοι διάκονοι τοῦ φωτός εἶδαν πρίν ἀπό μᾶς τήν αὐγή αὐτῆς τῆς δόξας καί ἀμέσως μᾶς εἰδοποίησαν ἀναβοῶντας "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!" Τώρα πιά δέν πρόκειται γιά τήν αὐγή, ἀλλά γιά τό καταμεσήμερο αὐτῆς τῆς δόξας: ἡ δική μας δόξα ὑψώνεται, ἀνέρχεται μέ τή σειρά της στούς κατοίκους τῶν οὐρανῶν, ἀνεβαίνει μέσα ἀπό τίς καρδιές μας μεταφέροντας τήν ἀγαλλίασή Τους, ἕως τόν ἴδιο τό θρόνο τοῦ Ὑψίστου: "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!".

Χριστιανοί μου! Οἱ ἄγγελοι ψάλλουν στό Θεό αὐτό τόν ἐπινίκιο ὕμνο γιά νά Τόν δοξάσουν, ὄχι γιά τή σωτηρία τους, ἀλλά γιά τή δική μας. Μέ περισσότερη ζέση ὀφείλουμε νά Τόν δοξάσουμε ἐμεῖς! Ποιός θά μᾶς δώσει μιά σπίθα τῆς θεϊκῆς φωτιᾶς τῆς ἀγάπης τῶν ἀγγέλων γιά τόν Θεό, νά ἀνάψουμε τίς καρδιές μας, νά ψάλλουμε καί ἐμεῖς τόν ἀγγελικό ὕμνο, ἀδιάλειπτα καί ἀτελεύτητα; Ὁ κόσμος ἑτοιμάζεται νά καταπνίξει μέσα στή ψυχή μας τήν ἠχώ τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου μέ τίς θορυβώδεις γιορτές του, μέ τίς ἐπιπόλαιες διαχύσεις του, μέ τά τραγούδια του, πού διαφθείρουν τήν καθαρότητα τοῦ πνεύματος, «μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καί μέθῃ».

Μήνυμα ἀπηύθυνε μέσῳ τοῦ διαδικτύου καί πρός τούς Χιῶτες ναυτικούς ὅπου ταξιδεύουν, μέ συγκινητικές εὐχές ὡς γιός ναυτικοῦ ὁ ἴδιος, καί πνευματικός πατέρας ναυτικῶν σήμερα.

Τό ἀπόγευμα τῆς 24ης Δεκεμβρίου ἐχοροστάτησε στόν Μέγα Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου παρουσία πολλῶν ἱερέων καί πιστῶν. Κατά τόν Ἑσπερινό παρέδωσε τά ἔγγραφα ἀνακηρύξεως Ἐπιτίμων Ἐπιτρόπων Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεως ἀνθρώπων πού ἐπί χρόνους μακρούς διηκόνησαν στίς Ἐνορίες των. Ἐπίσης ἐπέδωσε δῶρα καί γλυκά στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καί Νηπιαγωγείων πού συμμετέσχον στόν Διαγωνισμό Ζωγραφικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα ἀπό τό σαρανταήμερο πρό τῶν Χριστουγέννων.

Τήν κυριώνυμον ἡμέρα 25 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου καί ἀνεγνώσθη ἡ Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος, μέ θέμα "ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο", στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων άνέφερε: "Μέ τήν Γέννησιν τοῦ Θεοῦ ἐν σώματι, ἐγεννήθη εἰς αὐτόν τόν κόσμον ὃλος ὁ Θεός, ὃλη ἡ Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ὃλη ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὃλη ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὃλη ἡ Ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ, ὃλον τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦτο ὃλοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τόν Θεόν καί τήν Δικαιοσύνην Αὐτοῦ, μέσα εἰς τήν πνευματικήν ἔξαρσιν καί τήν ἄπειρον χαράν των, χαιρετίζουν ὃλα τά ὄντα καί ὃλην τήν κτίσιν μέ τόν Χριστουγεννιάτικον χαιρετισμόν: "Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο". Ἐνῶ ἀπό τά Χριστονοσταλγικά βάθη τῶν ὄντων καί τῆς κτίσεως ἀντηχεῖ συγκινητική ἡ ἀπάντησις: Ἀληθῶς "ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο!"

Μετά τήν Θ. Λειτουργία ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἐδεξιώθη στό Γραφεῖο του τούς Κληρικούς καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν Μητροπολιτικοῦ καί Εὐαγγελιστρίας, ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί τήν νεότητα τῆς Μητροπόλεως.

Στήν συνέχεια ἐπεσκέφθη τό Γηροκομεῖο Χίου καί τό Π/Π ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.

Τό μεσημέρι τῶν Χριστουγέννων ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βοηθείας ὅπου ἐγευμάτισε μαζί μέ τίς γερόντισσες μοναχές σέ τράπεζα πού παρετέθη ἰδίαις δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου. Κατά τήν διάρκεια τῆς τραπέζης ἀνεγιγνώσκετο χριστουγεννιάτικη διδαχή τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Ἀνθίμου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδώρισε σέ κάθε μοναχή ἕνα βιβλίο μέ πνευματικές διδαχές καί εὐχήθηκε νά ἀξιωθοῦν ὅλοι νά διέλθουν ἕως τήν Βηθλεέμ τοῦ Οὐρανοῦ καί νά συναντήσουν τόν θεῖο Λυτρωτή.


Εκτύπωση   Email