ΙΕΡΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

0001 

Συνεχίστηκε, μετά τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ λατρευτική καί ποιμαντική διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου,Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

Τήν 26ην Δεκεμβρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐλειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Λατομιτίσσης, ὅπου καί ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον καί ἀνεφέρθη στήν ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου ὡς Μητρός τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καί στήν συνάφεια τῆς ἀρετῆς τῆς παρθενίας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστόν στό ἀγγελικό πολίτευμα, δηλαδή τόν Ὀρθόδοξο κοινοβιακό μοναχισμό.

Τήν 27ην Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐλειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Στεφάνου Βροντάδου καί ἀνεφέρθη στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας,στούς βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης καί στήν σχέση μεταξύ Διακόνου καί Ἐπισκόπου κατά τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο. Στήν συνέχεια μετέβη στήν «Ἱματιοθήκη Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί εὐλόγησε τά ἑκατό δέματα, τά ὁποῖα ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου θά ἀποστείλει στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας γιά τούς σεισμοπλήκτους.

Τό Σάββατον 28 Δεκεμβρίου ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἑσπερινό στό Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ διένειμε χρηματικά ποσά σέ ὅλους τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς ἀπομακρυσμένης αὐτῆς περιοχῆς ἀπό μέρους τοῦ Ἱ. Προσκυνήματος καί μίλησε στά παιδιά γιά τήν θεολογική σημασία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Τήν Κυριακή 29η Δεκεμβρίου ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ.Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου,ὅπου, κατά τό θεῖο κήρυγμα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἡμέρας τῆς προστασίας τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ, ἀνεφέρθη στήν ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἐξ ἄκρας συλλήψεως καί τήν ἀνάγκη τῆς ὑπερασπίσεως τοῦ δικαιώματος τῶν παιδιῶν αὐτῶν νά γεννηθοῦν στόν κόσμο.

Τήν Δευτέρα 30ῆ Δεκεμβρίου ὁ Χιώτης Ποιμενάρχης εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν προσφέροντας ὡς δῶρον σέ κάθε κληρικό ἕνα βιβλίο οἰκοδομῆς καί ὁμιλῶν εἶπε: «Ἡ Τρισήλιος Θεότης, ὁ Ἄναρχος Πατήρ, ὁ Συνάναρχος Υἱὸς καί Λόγος καὶ τὸ Συναΐδιον Ἅγιον Πνεῦμα ἀξιώνει ἡμᾶς, διὰ μίαν ἀκόμη περίοδον τῆς ἐπιγείου παρουσίας μας, νὰ εἰσερχώμεθα εἰς τὸν Νέον Ἐνιαυτόν, τὸν ὁποῖον ἡ πανάγαθος Χρηστότης Του μᾶς χαρίζει.

Σωτήριον Ἔτος 2020! Δύο χιλιάδες εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν μέσα είς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἐνηνθρώπησεν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Δύο χιλιάδες εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβεν ὁ κατ’ οὐσίαν ὤν Θεός καὶ πολυεύσπλαχνος Κύριος. Δύο χιλιάδες εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατά τήν ὁποίαν ὁ πεπτωκώς ἄνθρωπος ἀποκτᾷ εἰς τὴν ζωὴν του τάς προϋποθέσεις νὰ ἐπαναχθῇ εἰς τὸ καθ’ ὁμοίωσιν καὶ νὰ εἰσέλθῃ καὶ πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον.

Ἡ Ταπεινότης μας ἀφιέρωσε τὸν Νέον Ἐνιαυτὸν εἰς τὸν Ἅγιον, εἰς τὸν ὁποῖον προσευχόμεθα «ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτὸς» «πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας» δι’ ὅλους ἐσᾶς, διὰ τὸ ποίμνιόν μας, διὰ τοὺς Κληρικούς μας, διὰ τοὺς εὐσεβεῖς καὶ φιλοχρίστους ἄρχοντάς μας, διὰ τὸν κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλόχριστον καὶ ἔνδοξον παναγιοσκέπαστον καὶ θεοφρούρητον ἑλληνικὸν στρατὸν καὶ τὰ σώματα ἀσφαλείας τοῦ ἔθνους ἡμῶν, διὰ τοὺς ναυτικούς μας, διὰ τοὺς μαστιχοπαραγωγούς, δι’ ὅλους τούς ἐργαζομένους, διὰ τὴν μαθητιῶσαν, τὴν σπουδάζουσαν καὶ τὴν φοιτητιῶσαν νεότητα, διὰ τοὺς ἀσθενεῖς, διὰ τοὺς ἀνέργους, διὰ τοὺς ἐμπεριστάτους, διὰ τοὺς ἐν θλίψεσι καὶ δοκιμασίαις ὄντας, διὰ πᾶσαν ψυχὴν, ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἀνάγκην τοῦ Θεοῦ, τὸν Προστάτην μας «Ἅγιον», εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ὁποίου ἐναποθέτομεν ἅπαντας, τὸν Ἀπόστολον, Ἅγιον καὶ Εὐαγγελιστὴν Μᾶρκον.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, ἀρχίζει τὸ κείμενον τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου του, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ πρῶτον κείμενον τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατὰ τὰ σύγχρονα πορίσματα τῆς βιβλικῆς ἐπιστήμης, μέ ἐπικεφαλίδα τὴν φράσιν «Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ φράσις αὐτὴ ἀποτελεῖ καὶ τὸ περιεχόμενον τῶν πατρικῶν καὶ ἀρχιερατικῶν μας εὐχῶν δι’ ὅλους. Ὁ νέος χρόνος νὰ σημάνῃ μίαν νέαν ἀρχὴν ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μᾶς περιβάλλει.

Καὶ συνεχίζει ὁ Ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς μὲ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὸν κόσμον, τὸ ὁποῖον εἶναι κήρυγμα μετανοίας. Ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως καὶ Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διὰ τῆς μετανοίας κληρονομία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ λέξις μετάνοια, εἶναι σύνθετος λέξις. Προέρχεται κατ’ ἀρχάς ἀπὸ τὴν πρόθεσιν «μετά», ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἔννοιαν τῆς μεταστροφῆς, τῆς μεταβολῆς, τῆς μεταμορφώσεως, τῆς ἀλλαγῆς, τῆς ἀλλοιώσεως. Αὐτὸς ἄλλωστε δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς διὰ τὸν ὁποῖον ὁ Χριστὸς ἦλθε εἰς τὸν κόσμον; Νά μεταμορφώσῃ τὸν ἄνθρωπον, νὰ ἀλλάξῃ τὸν ἄνθρωπον, νὰ ἀλλοιώσῃ τὸν ἄνθρωπον, νὰ ἐπαναγάγῃ τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος, εἰς τὴν ὡραιότητα τοῦ πρωτοπλάστου μέσα εἰς τὸν Παράδεισον».

Τήν Τρίτη 31ην Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐχοροστάτησε στόν Μέγα Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰακώβου Χίου,ὡμίλησε γιά τήν περιτομή τῆς καρδίας, τό ἅγιον βάπτισμα, καί διένειμε δῶρα στά παιδιά τῶν πολυτέκνων, τά ὁποῖα ἀπέστειλε τό ΚΕΣΟ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπισκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ἸΕΡΩΝΥΜΟΝ καί τήν Διευθύντριαν τοῦ ΚΕΣΟ κ. Μαίρη Πίνη.

Τήν 1ην τοῦ ἔτους λίαν πρωΐ μετέβη στόν Ἱερό Ναό Ἁγ.Μάρκου Βροντάδου,προσεκύνησε μέ εὐλάβεια τήν Ἁγία Τράπεζα καί ἔψαλε τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, στόν ὀποῖο ἀφιερώνεται ἡ ἐκκλησιαστική διακονία τοῦ νέου ἔτους. Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἔτει παρουσίᾳ τῶν στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν ἀρχῶν, στούς ὁποίους διένειμε μία εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τήν ἴδια ἡμέρα εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Περιφερειακῆς Ἐνότητος Χίου καί τοῦ Φιλοπροόδου Ὁμίλου Βρονταδου.

Τήν 2αν τοῦ ἔτους ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Μητροπολίτης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ» καί τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας «ΣΗΜΑΝΤΡΟ». Τό μεσημέρι τῆς ἱδίας ἡμέρας εὐλογήθηκε ἡ Ἁγιοβασιλόπιτα τῶν Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν 3ην τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ὁ Χῖος Μητροπολίτης εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλοπιτα τῶν ἀνηλίκων τέκνων τῶν Κληρικῶν καί τήν 4ην τοῦ μηνός τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες, ὁ Ποιμενάρχης μας ἔρριψεε τόν Τίμιον Σταῦρον εἰς τόν κεντρικόν λιμενοβραχίωνα τῆς νήσου μας, καί τήν ὀγδόην τοῦ μἠνός ἔγινε ἡ εὐλόγηση τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.