Τετάρτη
26 Ιανουαρίου

Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

00013

Μέ τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἑορτάσθηκαν οἱ ἡμέρες τοῦ Πεντηκοσταρίου στήν ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἰδιαιτέρως τήν περίοδο αὐτή κατά τήν ὁποία προβάλλονται καί πάλιν ἀνιστόρητες ἐξ ἀνατολῶν διεκδικήσεις.
Ἡ μεγάλη προσέλευση τῶν πιστῶν, ἡ παρουσία τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί κυρίως ἡ συμμετοχή τῶν νέων στίς ἱερές ἀκολουθίες καί στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς μαρτυροῦν ὅτι ὁ λαός μας ἔχει ὡς στήριγμα καί ἐλπίδα του τήν Ἐκκλησία μας. Εἰδικώτερα:

α). Τήν Κυριακή 24ῃ Μαΐου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐτέλεσε τήν Ἀρχαιοτάτη Θ. Λειτουργία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου στόν Ἱ. Ναό Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων στό πλαίσιο τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀπό τή Ἱερά Μητρόπολη Χίου στόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Μᾶρκο. Ὁ Σεβασμιώτατος κηρύσσων τόν θεῖον λόγον ἀνεφέρθη στήν μοναδική καί ἀναλλοίωτη σημασία τῆς Θ. Λειτουργίας στήν ζωή τῶν πιστῶν, καθώς καί σέ στοιχεῖα τῆς λειτουργικῆς τάξεως τῶν ἀρχαίων χριστιανικῶν χρόνων.

β). Τό ἑσπέρας τῆς 26ης ἕως τίς πρωϊνές ὧρες τῆς 27ης Μαΐου 2020 ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου Ἀρχιερατική Ἱερά Ἀγρυπνία τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Κατά τήν Θεία Λειτουργία ἀνεγνώσθη ἡ Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Χίου Ποιμενάρχου (ὅπως ἔγινε τήν ἡμέρα ἐκείνη σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς), στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων ἀνεφέρετο «Ἠγέρθη! ὁ Χριστός καί γνωρίζει ὁ καθένας μας, ὅτι ὁ ὡς ἄνθρωπος διπλός ἐκ ψυχῆς καί σώματος θά τύχει διπλῆς έγέρσεως, διπλῆς ἀναστάσεως, πρώτης καί δευτέρας. Ἡ πρώτη εἶναι τῆς ψυχῆς, τήν ὁποία ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν παροῦσα ζωή, διά μέσου τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς καθάρσεως τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν παθῶν, ὅπως ἔχει γραφεῖ στήν Ἀποκάλυψη «Αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη» (Ἀποκ. κ΄, 5). Ἡ δεύτερη εἶναι τοῦ σώματος, ἡ ὁποία πρόκειται νά γίνει στήν συντέλεια τοῦ κόσμου. Καί ὅποιος ἀξιωθεῖ ἐδῶ νά ἀναστηθεῖ στήν ψυχή, αὐτός δέν θά δοκιμάσει τόν δεύτερο θάνατο, τήν κόλαση, ἀλλά θά ἀναστηθεῖ μέ τό σῶμα γιά νά ζήσει καί νά συμβασιλεύσει αἰώνια μέ τόν Χριστό «Μακάριος καί ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ. Ἐπί τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν» (Ἀποκ. κ΄, 6). Τήν χαρά αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως εὔχομαι νά ἐπιδιώξουμε, Χριστιανοί μου, καί κατά τόν ἐφετεινό ἑορτασμό τῆς τριημέρου ἐγέρσεως τοῦ Χριστοῦ μας καί «πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20)».

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερον τόν π. Γεώργιο Μαυριάνο, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων πόλεως Χίου καί Κήρυκα τοῦ Θείου Λόγου τόν π. Κωνσταντῖνο Βιττάκη, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λειβαδίων, Πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης καί Συνεργάτη τοῦ Γραφείου Γάμων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀμφοτέρων ἐγγάμων ἱερέων, προσηνῶν, σεμνῶν καί προθύμων σέ κάθε ἐκκλησιαστική διακονία.

γ). Τήν Πέμπτη 28η Μαΐου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἀναλήψεως Βουνοῦ, γενετείρας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κυροῦ Προκοπίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει καί ἡ ἐνοριακή αἴθουσα. Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τό θεῖο κήρυγμα, ἐχαρακτήρισε τήν ἑορτή ὡς ἡμέρα δόξης τοῦ ἀνθρώπου διότι ὁ Χριστός ἀναληφθείς στούς οὐρανούς ἔχει μαζί μέ τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη φύση Του. Καί καταλήγων ἐπεσήμανε «ἐάν θέλωμεν νά γίνωμεν μέτοχοι αὐτῆς τῆς δόξης, ὀφείλομεν νά ἐργαζώμεθα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά μήν μένωμε ἄγευστοι τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας». Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος, ἐμφανέστατα συγκινημένος, ἐχειροθέτησε σέ Κήρυκα του Θείου Λόγου τόν καταγόμενο ἀπό αὐτή τήν ἐνορία Ἱερολογιώτατο Ἀρχιδιάκονο π. Ἀπόστολο Λάρδα, ἔγγαμο καί πατέρα δύο τέκνων, πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, τοῦ ὁποίου ἐξῆρε τήν θυσιαστική ἀφοσίωση, τήν ὁλοπρόθυμη διακονία, τήν προσηνῆ ἁπλότητα, τήν ἱεροπρέπεια, τήν ἐργατικότητα, καί τόν ὁποῖο ἐχαρακτήρισε ὡς «μαθητήν ἠγαπημένον». Ὁ Ἀρχιδιάκονος ἔνδακρυς ἐδέχθη τήν πατρική αὐτή εὐλογία καί ὑπεσχέθη ὅτι θά τηρεῖ τήν εὐαγγελική ρήση «ὅπου ἐγώ εἰμί ἐκεῖ καί ὁ διάκονος ὁ ἐμός ἔσται». Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἐγκάρδια συνομιλία μεταξύ ἄλλων καί μέ τόν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητος κ. Σταῦρο Βαρβάκη, μέλος τῆς Λαϊκῆς Συσπειρώσεως καί παλαιό τρόφιμο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Οἰκοτροφείου Βουλιαγμένης, ἀπό τό ὁποῖο διατηρεῖ ἀγαθές ἀναμνήσεις.

δ). Τό Σάββατον 6 Ἰουνίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐχοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν Ἱερά Νέα Μονή τῆς Χίου, τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 7 Ἰουνίου 2020 ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο, ἐτέλεσεν τήν Θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς καί προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς «Γονατιστῆς» στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε καί πάλιν τόν Ἑσπερινό τῆς «Γονατιστῆς» γιά τίς μοναχές τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βοηθείας. Τό δέ πρωΐ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 8 Ἰουνίου 2020 ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτας. Σέ ὅλες τίς ὡς ἄνω Ἱερές Ἀκολουθίες ὁ Σεβασμιώτατος κατά τό θεῖο κήρυγμα προέβη σέ ἁπλῆ κατηχητική διδασκαλία τῶν πιστῶν περί τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, περί τῆς ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσιουργίας τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, δίδοντας ἔμφαση στά Μυστήρια τῆς Μετανοίας καί τῆς Θ. Εὐχαριστίας, περί τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς στήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, περί τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ὡς Ναοῦ τοῦ ἐν αὐτῷ οἰκοῦντος Ἁγίου Πνεύματος καί περί τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ὡς μόνης ταμειούχου τῆς Θείας Χάριτος.

Ὅλες αὐτές οἱ λατρευτικές συνάξεις ἔδωσαν εὐλογημένες εὐκαιρίες στούς πιστούς νά γίνουν μέτοχοι τῆς εὐφροσύνου αὔρας τῆς Πεντηκοστῆς, πού τούς λούζει καί τούς δροσίζει, καί δέκτες τοῦ πυρός τῆς Πεντηκοστῆς, πού τούς φωτίζει καί καθιστᾶ αὐτούς «τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας».


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ