Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΓΓΕΛΗΝ

034

Μέ τήν Χάρη, τήν εὐλογία καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν 3ην Δεκεμβρίου 2020 τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου, τοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε στήν Χίο τό 1813.

Στό πλαίσιο τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἔτους 2020 στόν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τήν ἀρχαιοτάτη Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Μάρκου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, στόν ὁποῖο φυλάσσεται τεμάχιο ὑφάσματος ἐμπεποτισμένο στό αἷμα τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ, τό ὁποῖο οἱ ἀπόγονοι τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρ. Μάρκου Ἀγ. Βασιλάκη ἐδώρισαν στόν Ἱ. Ναό. Ἐπίσης διά τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου διῆλθε ὁ Ἅγιος Ἀγγελῆς ὅταν ἐπῆγε πρό τοῦ μαρτυρίου του νά προσευχηθεῖ στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Μακαρίου στό Βροντάδο Χίου, ἀλείπτου τῶν Νεομαρτύρων.

Τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος συνελειτούργησε μέ τούς Πρωτοπρ. Γεώργιον Λοῦρον, Πρωτοπρ. Κήρυκον Φαράκλαν καί Ἀρχιδιάκ. Ἀπόστολον Λάρδαν, συμπροσευχομένου τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πρωτοπρ. Ἀντωνίου Παλαιοῦ καί ψάλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Σταύρου Στείρου. Στό Θεῖον Κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη σέ ἱκεσίες τόσον ἀπό τήν Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Μάρκου «τήν ταπεινήν καί ἐλεεινήν καί φιλόχριστον πόλιν ταύτην ῥῦσαι αὐτήν, ὁ Θεός....ἀπό...λοιμοῦ.... ὡς καί Νινευί  τῆς πόλεως ἐφείσω... διά τόν μάρτυρα καί Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον, τόν ὑποδείξαντα ἡμῖν ὁδόν τῆς σωτηρίας» καί «τούς νοσοῦντας, Κύριε, τοῦ λαοῦ σου ἐπισκεψάμενος ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς ἴασαι∙ ἀπόστησον ἀπ’αὐτῶν καί ἀφ’ ἡμῶν πᾶσαν νόσον καί μαλακίαν, τό νεῦμα τῆς ἀσθενείας ἐξέλασον ἀπ’αὐτῶν∙ τούς ἐν μακροῖς ἀρρωστήμασι προκατακειμένους ἐξανάστησον... τάς κατά ψυχήν νόσους ἴασαι, τάς σωματικάς ἀσθενείας θεράπευσον, ἰατρέ ψυχῶν καί σωμάτων», ὅσον καί ἀπό τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ        «Μάρτυς ἀθλοφόρε Ἀγγελῆ, ταῖς σαῖς πρός Θεόν ἱκεσίαις, παῦσον τήν ἔφοδον, τοῦ λοιμοῦ καί κόπασον, τόν μέγαν ὄλεθρον, καί ἀπέλασον τέλειον, ἀπό τῶν τιμώντων, τήν σεπτήν σου ἄθλησιν, τήν δεινήν μάστιγα, καί τήν φρικαλέαν ῥομφαίαν, στῆσον καθ’ ἡμῶν φερομένην, τοῦ πικροῦ θανάτου εὐσυμπάθητε», στίς ὁποῖες γίνεται παράκληση γιά θεραπεία λοιμωδῶν νόσων καί τό ἐπικαιροποίησε στήν σημερινή κατάσταση, εὐχόμενος ἰδιαιτέρως διά τούς ἀσθενεῖς, τούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές καί τούς ἐπιστήμονες.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐτόνισε ὅτι κατά τό ἔτος 2021, πρῶτα ὁ Θεός, στό πλαίσιο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου θά τιμήσει ἰδιαιτέρως τοῦ Νεομάρτυρες.


Εκτύπωση   Email