Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΑΛΙΣΜΟΥ

10

Μὲ τὴν Χάριν καὶ τὴν Βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητροπόλις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τὴν 17ην Ἀπριλίου 2021, στὸ Ἱερόν Προσκύνημά του στὸν Βροντάδον. Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός ἐντάσσεται στὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸ 1821, δεδομένου ὅτι ὁ Ἅγιος Μακάριος ὡς γενάρχης τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν κολλυβάδων συνέβαλε στὴν πνευματική ἀφύπνιση τοῦ ὑποδούλου Γένους καὶ τὸ ὁδήγησε στὴν ἀνάσταση καὶ ἀπελευθέρωσή του.

Ἐτελέσθη, λοιπόν, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μὲ τὴν συμμετοχή τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων Γεωργίου Πουλιᾶ καὶ Ἰωάννου Μουσᾶ καὶ τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου Ἀποστόλου Λάρδα, ἐνῶ ἔψαλε ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου κ. Πέτρος Μαθιούδης.

Κατά τὸ Θεῖον Κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὴν προσφορά τοῦ Ἁγίου Μακαρίου στὸ ὑπόδουλο Γένος. Ἐτόνισε ὅτι ἀπέναντι στὰ ἀθεϊστικά μηνύματα, ποὺ ὡς λίβας ἐρχόταν ἀπό τὴν Δύση μὲ τὸν Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμό καὶ τὴν Γαλλική Ἐπανάσταση οἱ Κολλυβάδες καὶ γενικότερα οἱ Διδάχοι τοῦ Γένους ἀντέτασσαν τὸν ρωμαίίκο φωτισμό καὶ τὴν Χριστιανική Ἀνάσταση, διότι χωρίς ἀνάγκη τῶν προθέσεων διὰ (διαφωτισμός) καὶ ἐπί (ἐπανάσταση), ποὺ φέρνουν τὸ φῶς ἰσχνότερο μέσα ἀπό διαύλους καὶ στηρίζουν ἐπάνω σὲ τεχνητά καὶ ἐπισφαλῆ βάθρα, ἐμεῖς λαμπρυνόμεθα μὲ "Φῶς Χριστοῦ", τὸ ὁποῖο "φαίνει πᾶσι" καὶ συνανυψούμεθα "εἰς τὴν .ἄνω Ἱερουσαλήμ" μὲ τὸν Ἀναστάντα Κύριό μας. Ὑπεστήριξε, μάλιστα, ὁ Χῖος Ἱεράρχης ὄτι βάσει αὐτῆς τῆς παραδόσεως πρέπει νὰ ὀργανώνεται ἡ παιδεία στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι αὐτή ἡ παράδοση διεμόρφωσε τὴν πολιτισμική μας ταυτότητα. Ἐπίσης, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ Ἱερό Προσκύνημα εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, ἀντιμήνσιο μὲ τὴν ὑπογραφή του, ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου καὶ χειρόγραφο σημείωμά του. Πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὑπάρχουν τὰ δύο ἀσκητήρια τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, στὸ ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἀναβλύζει καὶ ἁγίασμα.

Κατά εὐλογημένη συγκυρία ὁ ἑορτασμός συνέπεσε μὲ τὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τῆς ὀγδόης ἐκδόσεως τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Βιβλίου, τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη γιὰ πρώτην φοράν τὸ 1819 στὴν Βενετίαν καὶ περιεῖχε συλλογές τῶν μεγάλων κολλυβάδων Πατέρων Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Νικηφόρου τοῦ Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐθεμελίωσαν κατά τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας τὸ φιλοκαλικόν τους κίνημα, ποὺ συνετέλεσε στὸν ρωμαίϊκον φωτισμόν καὶ τὴν χριστιανικήν ἀνάστασιν τοῦ ὑποδούλου Γένους.

Ἡ νέα ἔκδοσις, ἡ ὁποία συμπίπτει μὲ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», ὑλοποιήθη μετά ἀπό συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Πιτσινέλη, Δρος τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐπεμελήθη ἐπιστημονικῶς τὴν νέαν ἔκδοσιν. Σ' αὐτήν περιέχονται πλέον τῆς παλαιοτέρας ὕλης καὶ Ἀκολουθίες νεωτέρων Ἁγίων, καθώς καὶ νεώτερα ἐκκλησιαστικά κείμενα.

Πρόκειται γιὰ μίαν πνευματικήν, ἐπιστημονικήν καὶ ἐπετειακήν ἔκδοσιν, μὲ χορηγίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου, τὴν ὁποίαν οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ προμηθευθοῦν ἀπό τὸν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Ἐπιτροπάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρσινιδίου (6907908695) καὶ τὸν κ. Γεώργιον Ταναΐνην, Γραμματέα τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν (2271043045 ἐσ. 2).

Ἡ παρουσίασις τοῦ Νέου Χιακοῦ Λειμωναρίου θὰ πραγματοποιηθῇ, ἐάν ὁ Θεός τὸ ἐπιτρέψῃ, τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης Αὐγούστου 2021 στὴν Ἱεράν Μονήν Μυρσινιδίου καὶ στὸ πλαίσιον τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν γιὰ τὸ 1821.


Εκτύπωση   Email