Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ ΕΤΙΜΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΜΑΡΚΟ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ

030

Μέ τήν προσήκουσαν Ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί μέ λατρευτικήν κατάνυξιν ἑορτάσθη καί ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν εἰς τόν  Βροντάδον Χίου.

Τήν Τετάρτην 5 Μαΐου τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχήν  Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί πλήθους πιστῶν.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπλίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος λέγων:«

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, ὅτι ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός ἐπέβλεψεν ἐφ’ ἡμᾶς καί ἀξιούμεθα ἵνα ἑορτάζωμεν καί αὖθις τήν ἱεράν μνήμην τοῦ πρός Κύριον ἀκαταισχύντου πρεσβευτοῦ ἡμῶν Ἁγίου, ἐνδόξου, πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Μεμνημένοι τῆς σωτηρίου τοῦ Κυρίου ἐντολῆς καί πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν γεγενημένων, θά τελέσωμεν τήν Θείαν Εὐχαριστίαν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 23) τιμῶντες τόν θεόληπτον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εἵλκυσεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῆς ἀπάτης τούς πρώην ἐν τῇ θαλάσσῃ  ὑπό τοῦ Μωυσέως βυθισθέντας Αἰγυπτίους.

νω σχόντες τάς καρδίας, θά προσευχηθῶμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 38)  εἰς τόν πανάριστον Εὐαγγελιστήν, ὅστις ὡς περιφανέστατος ποταμός εἰρήνης ἐξώρμησεν ἐξ Ἐδέμ καί κατήρδευσεν θεοπνεύστοις δόγμασι τά συστήματα τῆς Ἐκκλησίας.

υσθέντες ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, θά κηρύξωμεν πανταχοῦ (πρβλ. Μάρκου ιστ΄, 20) ἐγκώμιον πρός τόν θεηγόρον Εὐαγγελιστήν, ὅστις καθοδηγεῖ διδαχαῖς καί πρεσβείαις πρός τόν ἀκύμονα βίον.

Κράζοντες  τοῦ Τελώνου τήν φωνήν, θά ὑμνήσωμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 26) τόν θεόσοφον Εὐαγγελιστήν, ὅστις θεοπνεύστως, ὡς κάλαμος σοφοῦ καί ὀξυγράφου γραμματέως, ἔγραψεν ῥήματα ἀτελευτήτου ζωῆς.

Οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, εὐχαριστίαν καί δοξολογίαν (πρβλ.   Μάρκου β΄, 12) θά ἀναπέμψωμεν πρός τόν θεόπνουν Εὐαγγελιστήν, ὅστις κατέγραψεν ἐν πλαξί τῶν καρδιῶν ἡμῶν τόν καινότατον νόμον, κατευθύνων τάς πορείας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ἀπείργων τάς ἐνέδρας τοῦ πλάνου.

Στάντες καλῶς, στάντες μετά φόβου, θά παρακαλέσωμεν (πρβλ. Μάρκου ε΄, 23) τόν πανέντιμον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εὐηγγελίσατο τῇ οἰκουμένῃ τόν σεπτόν φωτισμόν τῆς ἀληθείας, πυρσούμενος θεολαμπεῖ φωτοχυσίᾳ, πρός σωτηρίαν καί ἀνάπλασιν ἡμῶν.

Ὅθεν, εὐχόμεθα ὅπως ὁ θεοκήρυξ καί πνευματοφόρος Εὐαγγελιστής ἀποβάλῃ τήν σινδόνα πάσης πλάνης ἐκ τοῦ κόσμου ὡς θέμεθλος ἄσειστος τῆς ἀληθοῦς πίστεως καί ἐγχαράξῃ διά τῶν χριστογράφων χειρῶν του ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἀνεξαλείπτως τό Εὐαγγέλιον τῆς Χάριτος, ἵνα πρεσβείαις αὐτοῦ τύχωμεν ἅπαντες τοῦ θείου ἐλέους, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».

Κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος Ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀναγνώστην τόν κ. Χρῆστον Κων. Κίτσον, φοιτητήν τοῦ τμήματος Μηχανικῶν Οἰκονομίας καί Διοικήσεως τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, προερχόμενον ἐκ τῆς πόλεως Ἐδέσσης τῆς Μακεδονικῆς γῆς, καί ἀνεφέρθη εἰς τούς Ἐδεσσαίους Ἁγίους καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν Ἁγίαν Βάσσαν καί τόν ἄρτι ἁγιοκαταταγθέντα Ἅγιον Καλλίνικον Μητροπολίτην Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, πνευματικά τέκνα τοῦ ὁποίου ἀνεδείχθησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ὡς καί εἰς τήν πνευματικήν κοινωνίαν, τήν ὁποίαν εἶχε  μετά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου Παχῆ, συνέστησε εἰς τόν Χειροθετηθέντα νέον Ἀναγνώστην νά ὁμοιάσῃ κατά τήν πνευματικότητα πρός τά μεγάλα αὐτά Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα καί τοῦ ηὐχήθη νά ἀναδειχθῇ καί ἐκεῖνος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν κυριώνυμον  ἡμέραν   Πέμπτην 6 Μαΐου ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί, ἐν συνεχείᾳ,  ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε ὁ Ἱερολογιώτατος Ἀρχιδιάκονος π. Ἀπόστολος Λάρδας λέγων: « Μέσα εἰς τό πέρασμα τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν πολλοί σοφοί ἀνεφάνησαν, πολλοί κοινωνιολόγοι κάι ἀναμορφωταί ἔδρασαν εἰς τό προσκήνιον τῆς ζωῆς, πολλοί καί πολλῶν εἰδῶν παράγοντες ἐζήτησαν νά θεραπεύσουν τήν ἀνθρωπίνην δυστυχίαν. Εἶπαν καί ἔγραψαν πολλά. Ἀλλά ποῖος ἐξ αὐτῶν ἔγραψε μέ τό πνεῦμα καί τήν δύναμιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου; Ποῖος ἔφερε τούς καρπούς, πού ἔφερεν ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος; Καί ποῖος ἠμπορεῖ νά συγκριθῇ μέ τήν μεγάλην φυσιογνωμίαν τοῦ νεαροῦ Εὐαγγελιστοῦ; Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος δέν εἶναι σοφός, ὅπως εἶναι οἱ σοφοί τοῦ κόσμου. Εἶναι σοφός ἀπό θείαν ἔμπνευσιν καί κατέχει θείαν σοφίαν. Δι’ αὐτό καί εἶναι δημιουργός. Δημιουργός γενεῶν ἀνθρώπων πού ἦσαν προτήτερα ἀγέλαι θηρίων. Δημιουργός καί οἰκοδόμος πολιτισμοῦ. Ὄχι  τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ πού ἐδημιούργησαν οἱ σοφοί τοῦ αἰῶνος μας. Ἀλλά τοῦ πνευματικοῦ, πού ἐλευθερώνει τόν ἀνθρωπον ἀπό τήν ἀγριότητα τῶν φυσικῶν του ἐνστίκτων καί τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσῃ καί τοῦ μηχανικου πολιτισμοῦ τά ἀγαθά.

Καί ἀπό τέτοιους ἔχομεν καί τώρα ἀνάγκην. Σήμερα πού ὁ κόσμος ὅλος στενάζει κάτω ἀπό τά ἐρείπια τῆς συγχρόνου κρίσεως. Σήμερα πού καί οἱ σοφοί μας ἔχουν σαστίσει, καί εἰς τήν θέσιν τῶν ἀληθινά σοφῶν ἐμβῆκαν πολλοί πλαστογράφοι καί ἀπατεῶνες διά νά διαλαλοῦν τό ψέμμα καί προκαλοῦν συμφοράς. Σήμερα πού ὅλαι αἱ ἀνθρώπιναι θεωρίαι ἔχουν χρεωκοπήσει καί καμμία δέν δίδει ἐλπίδα σωτηρίας, εἶναι ἀνάγκη νά γυρίσωμεν ὀπίσω πρός τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον».  

Ἀκολούθως περί ὥραν 10.30 π.μ. ἐτελέσθη καί δευτέρα Θ. Λειτουργία διά νά καταστῇ δυνατή ἡ συμμετοχή καί συμπροσευχή περισσοτέρων Χριστιανῶν.

Εἰς τάς λατρευτικάς συνάξεις παρέστησαν μεταξύ ἄλλων αἱ τοπικαί Ἀρχαί  καί μέγας ἀριθμός πιστῶν, κυρίως νέων.

Τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς Πέμπτης ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων Ἐκθέσεως Βιβλίου διά τό 1821 εἰς τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 6 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσεν τόν Μεθεόρτιον Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί, ἐν συνεχείᾳ, τήν Ἱεράν Παράκλησιν τοῦ Ἁγίου καί ἀκολούθως τήν 20.30 βραδινήν ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων Ἐκθέσεως διά τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ τό ἔτος 2020 πού ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου εἶχεν ἀφιερώσει εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον καί άνεβλήθη λόγῳ τῆς πανδημίας.


Εκτύπωση   Email