20

ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ ΜΑΡΚΟΝ

 

*

Εἰς τήν Χίον εὑρέθη τήν Κυριακήν 16ην Μαΐου 2021 ἡ Ἐξοχωτάτη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, προκειμένου νά τιμήσῃ τούς ὑπέρ τῆς Πίστεως καί Πατρίδος σφαγιασθέντας ὑπό τῶν Τούρκων κατά τήν φοβεράν τῆς Χίου σφαγήν τό 1822 εἰς τό μεσαιωνικόν καστροχώριον Ἀνάβατος.

Ἡ κ. Πρόεδρος προσῆλθεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ταξιάρχου Ἀναβάτου, εἰς τόν ὁποῖον τήν ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετά τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἡ κ. Πρόεδρος ἠσπάσθη τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί ἀντήλλαξεν μετά τοῦ Χίου Ποιμενάρχου τόν Ἀναστάσιμον Χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη!», «Ἀληθῶς Ἀνέστη!». Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη Μνημόσυνον τῶν ἡρώων τῆς σφαγῆς τῆς Χίου εἰς τό πέρας τοῦ ὁποίου ὁ Σεβασμιώτατος Χίου εἶπεν: «Ἐξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, Χριστός Ἀνέστη!

Μέ αἰσθήματα ἀναστάσιμης χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἀκριτικῆς ἑλληνικῆς περηφάνειας σᾶς ὑποδεχόμεθα στά ἀνατολικά θαλάσσια σύνορα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στό νησί μας, τό νησί τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων, τοῦ Ὁμήρου καί τοῦ Κοραῆ, τῶν μαστιχοφόρων σχίνων καί τῆς πρυτανευούσης ἀνά τήν οἰκουμἐνην ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς ναυτιλίας καί σᾶς προσφέρουμε ὡς ἀντίδοτο τῆς τιμῆς ἕνα καλάθι μέ ἄγρια φυτά ἀπό τήν ἑλληνική νησίδα τῆς Παναγιᾶς, ἑνός ἀπό τά 46 νησιά καί βραχονησίδες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μου, ἐπί τῶν ὁποίων ἡ Ἑλλάς εἶχε ἀπ’ αἰώνων, ἔχει καί θά ἔχει ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἀπαράγραπτα ἀποκλειστικά κυριαρχικά ἐθνικά δικαιώματα».

Μετά τάς ἐκδηλώσεις εἰς τόν Ἀνάβατον, ἡ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου. Τήν ὑπεδέχθη κρουομένων τῶν κωδώνων ὁ Σεβασμιώτατος Χίου μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Μουσᾶ, τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα καί τῶν Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Βεργίνα, κ. Ἰωάννου Χονδρέλη καί κ. Σπυρίδωνος Φιλιππίδου. Παρόντες ἦσαν φοιτηταί τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» καί μαθήτριαι ἐκ τῆς ΠΕΚΕΒ μέ ἐθνικήν ἐνδυμασίαν, αἱ ὁποῖαι προσέφερον εἰς τήν κ. Πρόεδρον μαστίχαν Χίου καί ἄλλα παραδοσιακά γλυκά ἐντός δίσκου διακοσμημένου μέ μαστιχοφόρον σχίνον. Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐξενάγησεν τήν κ. Πρόεδρον εἰς τήν ἔκθεσιν διά τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον. Μεταξύ ἄλλων, ἐπαρουσίασεν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἁγιογραφηθεῖσαν τό 1831 ἀπό τόν Ματθαῖον Λεγάτον, Σταυρόν καί Ἐγκόλπιον ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, παράσημον τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, μέ τόν λέοντα τοῦ Ἁγίου Μάρκου, φωτογραφίαν ἀνεκδότων Κανόνων ἐκ τῶν Κωδίκων τοῦ Σινᾶ, τά ὁποῖα ἤρχισεν νά ἐκδίδῃ ἀπό πέρυσιν ὁ Σεβασμιώτατος, βιβλία Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ, μετάφρασιν τοῦ Κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου εἰς ἰαμβικόν μέτρον καί χιακήν διάλεκτον, ἁγιογραφηθέντα καί κεντημένα  ἐπιγονάτια, δίσκους κ.ἄ.

Κατά τήν ξενάγησιν, ὁ Σεβασμιώτατος Χίου προέβη εἰς θεολογικόν, φιλολογικόν, φιλοσοφικόν, γλωσσολογικόν καί αἰσθητικόν σχολιασμόν τῶν ἐκθεμάτων, γεγονός τό ὁποῖον ἱκανοποίησεν τήν Ἐξοχωτάτην.

Πρός τούτοις, ὁ Χῖος Ἱεράρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν Ἱστορίαν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ἐπαρουσίασεν καί ἄλλα ἱερά σεβάσματα ἐν αὐτῷ: Τίμια Λείψανα Ἁγίου Ἰσιδώρου, Ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου, θυμάτων σφαγῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ, ἐπιτραχήλιον Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ἄμφια Ἁγίου Νεκταρίου καί κείμενον μεθ’ ὑπογραφῆς τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη Διάκονος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

Κατά τήν ἀποχώρησιν τῆς κ. Προέδρου ὁ Σεβασμιώτατος τῆς ἐδώρισεν μίαν Καινήν Διαθήκην καί σειράν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως τά Φιλολογικά, τά Πρακτικά Συνεδρίου Ἁγίου Ἀγγελῆ, τά Πρακτικά Συνεδρίου Κωνσταντίνου Ἀμάντου ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί ἄλλα, καθώς καί τό λογότυπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά τήν 200ήν Ἐπέτειον ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, γεγονός τό ὁποῖον ἔδωσεν τήν εὐκαιρίαν εἰς τήν κ. Πρόεδρον νά ἀναφερθῇ δι’ ὀλίγων εἰς τήν σημασίαν τῶν κειμένων.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν τῆς κ. Προέδρου εἰς τήν ἔκθεσιν περί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου παρευρέθησαν ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν. 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Back To Top