ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. ΣΤΗΝ ΧΙΟ

010

Μέ πατρικήν συγκίνησιν καί ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν ὑπεδέχθη τήν Πέμπτην 8ην Ἀπριλίου 2021 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τόν Ἐξοχώτατον Α/ Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγόν κ. Κωνσταντῖνον Φλῶρον, συνοδευόμενον ἀπό τόν Διοικητήν τῆς Α.Σ.Δ.Ε.Ν. Ἀντιστράτηγον κ. Νικόλαον Φλάρην καί τόν Διοικητήν τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε. Ταξίαρχον κ. Κωνσταντῖνον Κολοκοτρώνην.

Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐτέλεσε μετά τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα δέησιν καί ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησε τόν Στρατηγόν μέ λόγον μεστόν θεολογικῶν, ἱστορικῶν, φιλολογικῶν καί ἐθνικῶν μηνυμάτων καί τοῦ προσέφερεν  ὡς δῶρον μίαν Καινήν Διαθήκην (ἡ Πίστις μας), μίαν Ἑλληνικήν  Σημαίαν (ἡ Πατρίδα μας) καί «λίγα χορτάρια» ἀπ’ «τῶν Ψαρῶν τήν ὁλόμαυρη ράχη», καθώς καί μίαν ἀνθοδέσμην ἀπό  φυτά τῆς νήσου Παναγιᾶς τῶν Οἰνουσσῶν πού ἀποτελεῖ τό ἀνατολικόν σύνορον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ὁ Στρατηγός ἀντεφώνησε τονίσας τόσον τήν ἐξαίρετον κατάστασιν καί τήν ἀποφασιστικότητα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὅσον καί τό δίκαιον πού εὑρίσκεται μέ τό μέρος τῆς Ἑλλάδος καί προσέφερεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον τήν ἀναμνηστικήν πλακέτταν Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α. καί ἀναμνηστικόν ἐπετειακόν νόμισμα διά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν.

Εὐλογημένες, ἐθνικές στιγμές πού ἐμψυχώνουν τά ἀκριτικά νησιά μας!


Εκτύπωση   Email