177η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

01

Εὐλογημένον τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διότι ἠξιώθη ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ νά ἑορτάσῃ τήν 177ην ἐπέτειον τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ   Ἁγίου  Μάρκου  Βροντάδου  Χίου.

Τήν Παρασκευήν 30ήν Σεπτεμβρίου 2022 ἐτελέσθη ἡ Ἀρχαιοτάτη Θεία Λειτουργία, ἡ ἀποδιδομένη εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ τήν συμμετοχήν ἀρκετῶν Κληρικῶν καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀποστόλου Λάρδα, ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν, παιδιῶν τῆς Κατασκηνώσεως «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Σπουδαστῶν τῶν Α.Ε.Ν. Χίου καί Οἰνουσσῶν, μαθητῶν τοῦ Β’ Δημοτικοῦ Σχολείου Βροντάδου, προσκυνητῶν ἀπό τόν Ρ/Σ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου κ. Παντελεήμονος Μπουρνιᾶ, τῆς Προέδρου Βροντάδου κ. Μαριάννας Πελαντῆ, κ. ἄ.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, ὁ ὁποῖος προέβη εἰς τήν ἀναφοράν διά τόν ἄρρηκτον ἁγιολογικόν δεσμόν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, καί συγκεκριμένης ἐτόνισεν ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὡς Ἱδρυτής τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας εἶναι ὁ πνευματικός πατήρ τριῶν Αἰγυπτιωτῶν Ἁγίων συνδεδεμένων μέ τήν Χίον, τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου, πρωτομάρτυρος τῆς Χίου, τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ, πολιούχου τῆς Χίου, καί τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως διδασκάλου εἰς τήν Χίον.

Εἰς τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Κτιτορικόν Μνημόσυνον καί ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐδώρισεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν ἕν ἐγκόλπιον εἰκονίζον τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς εὑρίσκεται εἰς θέσιν, καθ’ ἥν τὸν 16ο αἰῶνα εὑρίσκετο γενουάτικη ἔπαυλις μὲ ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Μὲ τὴν ἀποχώρησιν τῶν Γενουατῶν ἀπὸ τὴν Χίον, ὁ Ναὸς περιέρχεται εἰς τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ εἰς τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος εἶναι δίκλιτος μὲ παράβημα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Κατεστράφη κατά τὴν σφαγὴν τῆς Χίου τὸ 1822 καὶ, ἐν συνεχείᾳ, ἀνηγέρθη νέος Ἱερὸς Ναὸς τρίκλιτος μὲ νέον παράβημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ ἐγκαινιάζεται τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1845 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Χίου Σωφρόνιον (εἶτα Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας).

Ὑπέστη φοβεράς ζημίας κατά τόν σεισμὸν τοῦ 1881 καὶ ἀνεκαινίσθη  καὶ  ἐνεκαινιάσθη  τήν  25ην Ἀπριλίου 1889.

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν φυλάσσεται τεμάχιον ὑφάσματος μὲ αἷμα τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου, ὁ ὁποῖος πρό τοῦ μαρτυρίου του διῆλθεν ἀπό τήν Ἐνορίαν.

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου ἐδέχθη προσφάτως τάς εὐλογητάς ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (2015) καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου (2013), καθώς καί τοῦ πρ. Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, τοῦ πρ. Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας, καί τοῦ πρ. Ἀρχηγοῦ ΓΕΝ Ναυάρχου κ. Κοσμᾶ Χρηστίδη.

Εἰς τήν Ἐνορίαν λειτουργεῖ Ἵδρυμα μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἵδρυμα Πνευματικὸν καὶ Πολιτιστικὸν Κέντρον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ’’ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος’’». Χορῳδία Κυριῶν μέ Χοράρχην τόν κ. Σταῦρον Στεῖρον, Καθηγητήν Μουσικῆς, καί διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακῆς πηλοποιΐας ἀπό τήν κ. Μαρίαν Χρυσούλη.


Εκτύπωση   Email