ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

27

Ἀπό τῆς 12ης Μαρτίου μέχρι τῆς 18ης Μαρτίου 2021 ἑορτάσθηκε ἡ Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Σκοπός τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» ἤτο ἡ ἐνημέρωσις καί συνδρομή τῆς διεξαγομένης ἱεραποστολικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην, διά τόν εὐαγγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πρός τοῦτο, ὅπως:

Α) Ἐδιδάχθη ἐπίκαιρον Κατηχητικόν Μάθημα διά τό Κατώτερον, τό Μέσον καί τό Ἀνώτερον Κατηχητικόν Σχολεῖον:

α) Κατώτερον: Ἱεραποστολὴ στὴν Ἰαπωνία  – π.  Νικόλαος  Κασάτκιν   (https://agonistes.gr/2019/02/26/ Ἕνας Ρῶσος γίνεται Ἰάπωνας).

β) Μέσον: Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἰαπωνίας

(https://porefthentes.gr/ Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἰαπωνίας).

γ) Ἀνώτερον: Ἅγιος  Νικόλαος  Κασάτκιν -  Συνοπτικός  Βίος  τοῦ  Ἁγίου

Νικολάου Κασάτκιν Ἀρχιεπισκόπου Ἰαπωνίας.

(http://www.impantokratoros.gr/3EF34FD2.aspx/ Ἅγιος Νικόλαος Κασάτκιν), τά ὁποῖα δύνασθε να μελετήσητε καί ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως www.imchiou.gr.

Γ) Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 18ης Μαρτίου 2023 καί ὥραν 17.00, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐγκρεμοῦ ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, καί, ἐν συνεχείᾳ,  εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπραγματοποιήθη Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἀφιερωμένη εἰς τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν καί, εἰδικώτερον, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἰαπωνίας.

Δ) Ἐπαρουσιάσθη ἀπό τήν τηλεοπτικήν ἐκπομπήν ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ ἐπίκαιρον ἀφιέρωμα τό Σάββατον 11ην Μαρτίου ἐ.ἔ..

Ε) Ἐπραγματοποιεῖτο καθημερινῶς ἀπό τόν Ρ/Σ ‘’ΣΗΜΑΝΤΡΟ’’ ἐπίκαιρος ἐκπομπή ἀπό 13ης ἕως καί 18ης Μαρτίου ἐ. ἔ.. Τήν σχετικήν ἐκπομπήν τῆς 15ης Μαρτίου ἐπιμελήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος.

ΣΤ) Διεπραγματεύθησαν οἱ Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου ἀπό 13ης ἕως 18ης Μαρτίου ἐ. ἔ. θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν.


Εκτύπωση   Email