Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙῼ (Φωτογραφίες)

GRAFEITUPOU

15.02.2016

AGIOSANTHIMOSOXIOS

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙῼ

    Τήν 14η καί 15η Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. γιορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀνθίμου (Βαγιάνου) τοῦ ἐν Χίῳ στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας πόλεως Χίου τοῦ καί κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

   

   Σ’ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλῆθη λαοῦ προσῆλθαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς Νήσου γιά νά προσκυνήσουν τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου καί νά λάβουν τή χάρη καί τήν εὐλογία Του.

    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ὁμίλησε τόσο κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσον καί κατά τήν Θ. Λειτουργία. Κατά τήν ὁμιλίαν του στή Θ. Λειτουργίαν μεταξύ ἄλλων ἐτόνισεν: «Ἡ μοναχική ζωή εἶναι πορεία διαρκοῦς πνευματικῆς ἀνόδου καί ἁγιασμοῦ. Ἐνῷ ὁ κόσμος προχωρεῖ εἰς ὁριζόντιαν πορείαν καί οἱ πιστοί διά τῶν δεσμεύσεων καί τῶν περισπασμῶν τοῦ κόσμου προσπαθοῦν νά κρατηθοῦν εἰς τά θεσμικά ὅρια τῆς ἐκκλησαστικῆς παραδόσεως, ὁ μοναχισμός στρέφεται εἰς ἄλλην κατεύθυνσιν, τήν κατακόρυφον. Παραμερίζει τήν συμβατότητα καί ζητεῖ τό ἀπόλυτον. Πραγματοποιεῖ κίνησιν "ἀπογειώσεως" ἤ ἐξόδου ἐκ τοῦ κόσμου μέ ἄμεσον σκοπόν τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν σκοπόν τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τάς Ἱεράς Μονάς ἔχομεν τήν πληρεστέραν μορφήν τῆς φανερώσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ. Εἰς αὐτάς φανεροῦται σαφέστερον ἡ Ἐκκλησία ὡς κοινωνία ἐξόδου ἤ ὡς ἐσχατολογική κοινωνία, ἡ ὁποία κατευθύνεται ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου καί φροντίζει διά τήν ἀσυμβίβαστον τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ παρέχεται εἰς τόν κόσμον ἡ μαρτυρία ὅτι τό Εὐαγγέλιον μπορεῖ νά ἐφαρμόζεται ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί αἱ ἐντολαί αὐτοῦ νά τηροῦνται εἰς τήν καθημερινήν ζωήν».

Φωτογραφίες ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΟΥΚΑΚΗ


Εκτύπωση   Email