Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἐπί τῇ Ἐπετείῳ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Φωτο/κό υλικό)

lleitourgiaagioumarkou30042017

Τό Σάββατον 30ήν Σεπτεμβρίου 2017 ἡμέραν τῆς ἐπετείου τῶν ἐγκαινίων  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ἐτελέσθη ἡ ἁρχαιοτάτη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τοῦ Βροντάδου, Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Οἱ συμμετέχοντες εἰς τήν ὡς ἄνω λατρευτικήν σύναξιν εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ἔζησαν πρωτοχριστιανικές στιγμές κατανύξεως. Πρό τῆς ἀπολύσεως, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κτιτόρων, εὐεργετῶν, διακονησάντων ἱερέων, ἱεροδιακόνων, ἱεροψαλτῶν, ἐπιτρόπων, νεωκόρων, τῶν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον εὐεργετησάντων καί διακονησάντων τόν Ἱ. Ναόν, τῶν διδασκάλων τοῦ Σχολείου Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος τελειωθέντων ἐνοριτῶν καί τῶν ἐν θαλάσσῃ ἀπολεσθέντων ναυτικῶν τῆς ἐνορίας.    
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἀπευθυνόμενος πρός τούς ἐνορίτας προέτρεψεν  αὐτούς νά κρατήσουν τήν ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ τόπου μας μέ κάθε τρόπο, μέ ζῆλο, μέ ὑπερηφάνεια γιατί μόνο ἔτσι θά μείνη ζωντανή ἡ πίστις μας καί ἡ πατρίδα μας. «...Οἱ ἐνορίτες εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Ἱ. Ναό τῆς ἐνορίας τους. Ὅλοι ἔχουν βγεῖ ἀπό τήν ἵδια μήτρα, τήν κολυμβήθρα τῆς ἐκκλησιᾶς τους, ὅπου έβαπτίσθηκαν. Ἄπό αὐτή τή μήτρα ἀπό ὅπου ἐβγῆκαν οἱ προπάτορές μας κι ἐμεῖς, πρέπει νά βγοῦν καί τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια μας, ἀκόμα κι ἐκεῖνα ποὺ γεννήθηκαν καί ζοῦν μακριά, σέ ξένα μέρη, γιά νά ὑπάρχει συνέχεια.... Καί μες στήν ἐνορία ὅλοι πρέπει νά κάνουμε ὅ,τι λέει ὁ Χριστός».
Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔγινε εἰς τό σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τό ὁποῖο ἀνῆκε καί διοικεῖτο ἀπό τήν Ἐκκλησία, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐκράτησε ζωντανή ὄχι μόνον τήν Ὀρθόδοξη πίστη στόν Χριστόν ἀλλά καί τήν Ἑλληνική ταυτότητά μας. Ἡ Ἐνορία μᾶς κρατάει ἑνωμένους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email