ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Βίντεο-Φωτογραφίες)

makedoniko5

Τήν 28ην Φεβρουαρίου 2018 ἡμέρα Τετάρτη τό ἀπόγευμα ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐπραγματοποίησε Ἐκδήλωση μέ θέμα: "Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας", ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε στήν Αἴθουσα τοῦ "ΦΑΡΟΥ" Βαρβασίου Χίου.

Ὅλοι οἱ χῶροι τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Μορφωτικοῦ αὐτοῦ Συνδέσμου ἦταν ἀσφυκτικά γεμᾶτοι, ὄχι μόνο ἡ Αἴθουσα, ἀλλά καί ὁ ἐξώστης καί μέχρι αὐτῆς τῆς εἰσόδου ἀπό πλῆθος Κληρικῶν, λαϊκῶν καί σπουδαστῶν. Ἰδιαίτερα ἐπισημαίνεται ἡ συμμετοχή πλήθους νεολαίας.

Κατά τήν Ἐκδήλωση ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογιμώτατοι Μακεδόνες κ. Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής καί πρώην Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Ἀρχισυντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ Γιουγκοσλαβία τό 1991 διελύθη εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη. Ἕνα ἀπό τά κράτη πού δημιουργήθηκαν εἶναι τό κράτος πού διεκδικεῖ τό ὄνομά μας, τήν Ἱστορία μας, τόν Πολιτισμό μας, τήν ταυτότητά μας καί, γιά νά μήν τό ξεχνοῦμε, τά ἐδάφη τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Ὁ Ἑλληνισμός ὀρθῶς ἀντέδρασε καί ἐπιμένει νά ἀντιδρᾶ στή χρήση τοῦ ὀνόματος "Μακεδονία" ἀπό ἕνα πολυεθνικό κράτος, τό ὁποῖο θρασύτατα πλαστογραφεῖ τήν ἑλληνική, ἀλλά καί τή βουλγαρική ἱστορία, καί τό ὁποῖο συνεχίζει νά πιστεύει στό ἰδεολόγημα τοῦ Τίτο: Ἡ "Μακεδονία" τοῦ Βαρδάρη μέ ἕδρα τά Σκόπια, θά ἀπελευθερώσει τή Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου (δηλ. τήν ἑλληνική) καί τή Μακεδονία τοῦ Πιρίν (βουλγαρική ἐπαρχία).

Τό ὄνομα προβάλλει τόν ἀλυτρωτισμό. Δέν πρέπει νά δεχθοῦμε ὁποιαδήποτε σύνθετη ἤ παράγωγη ὀνομασία, ἡ ὁποία θά περιλαμβάνει τόν ὅρο Μακεδονία. Ἡ Μακεδονία εἶναι μία, ἑλληνική καί ἀδιαπραγμάτευτη. Οἱ προσδιορισμοί Ἄνω, Νέα κ.λ.π. γρήγορα θά ξεχαστοῦν καί θά ἐκπέσουν. Θά μείνει μόνον ὁ ὅρος Μακεδονία γιά τό κράτος, "μακεδονική" γιά τήν ἐθνότητα καί τή γλῶσσα. Τότε θά ἔχουμε πλέον πρόβλημα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νά χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο Μακεδονία. Καί ἐγώ πού γεννήθηκα στή Θεσσαλονίκη θά ἀναγκασθῶ - ὅ μή γένοιτο - νά δηλώνω Κατωμακεδόνας;

κ. Μιχαήλ Τρίτος ἀρχικά ἀναφέρθηκε στούς βλαχόφωνους Ἕλληνες τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι ἀνέρχονται στούς 150.000 κατοίκους καί τούς ὁποίους οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις ἀγνοοῦν συστηματικά.

Στή συνέχεια, ἔκανε μιά ἱστορική θεώρηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῶν Σκοπίων καί τῆς ἐκεῖ σχισματικῆς Ἐκκλησίας, τονίζοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτή δημιουργήθηκε ὄχι γιά νά θεραπεύσει ἐκκλησιαστικές ἀνάγκες, ἀλλά νά στηρίξει τόν ἐθνικισμό, ὁ ὁποῖος ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν οἰκουμενικότητα, καθολικότητα καί ὑπερφυλετικότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ἀναφέρθηκε στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος καί στούς διωγμούς κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου καί τῆς μοναστικῆς του ἀδελφότητας.

Τέλος, πρότεινε συγκεκριμένες προτάσεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, πού ἀποτελεῖ μιά χαίνουσα πληγή στό σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀφοῦ 1.500.000 ὀρθόδοξοι χριστιανοί βρίσκονται σέ σχίσμα καί γίνονται βορά σέ κάθε εἶδος προπαγάνδας καί προσηλυτισμοῦ.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου,Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἔκλεισε τήν Ἐκδήλωση μέ πατρικές εὐχαριστίες καί ἀναφορά στούς ἰσχυρούς δεσμούς τῆς Χίου μέ τή Μακεδονία ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν ἐπιστολή τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου πρός τούς Χίους, πού φυλάσσεται στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Χίου, καί κατέληξε μέ τήν προτροπή, ὅτι σήμερα στήν ἀφιέρωση τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου "Ἀλέξανδρος Φιλίππου καί οἱ Ἕλληνες πλήν Λακεδαιμονίων" νά μήν ὑπάρχει ἀρνητικός ἐμπρόθεσμος προσδιορισμός, νά μήν ὑπάρχει καμμία ἐξαίρεση.

ΒΙΝΤΕΟ Α,  Β,  Γ,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email