Ἁγιασμός καί Ἔναρξη μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

agiasmossbm

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 28ης Σεπτεμβρίου 2018 στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ παρά τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτα¬τος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, μέ τή συμμετοχή τῶν Καθηγητῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν καί τῶν Σπουδαστῶν ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῆς ἔναρξης, γιά 35η συνεχῆ χρονιά, τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» τῆς ἱεραποστολικῆς καί διδακτικῆς περιόδου 2018 - 2019.

Μετά τόν Ἁγιασμό, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐτόνισε ὅτι οἱ Ἱεροψάλτες ὡς κατώτερος Κλῆρος ἐπιτελοῦν ὕψιστη Διακονία κατά τήν ὀρθόδοξη λατρεία καί ὀφείλουν νά ζοῦν καί νά συμπεριφέρονται ὡς ὁρίζουν οἱ Ἱ. Κανόνες διά τούς Κληρικούς, γι’αὐτό πρέπει νά διακρίνονται στήν ἀρετή, τήν συνεχῆ πνευματική καλλιέργεια καί ἡ ζωή καί τά ἔργα τους νά συνάδουν μέ τήν ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀκολούθως, ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη μελέτης καί γνώσεως τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, νά μήν καταφεύγουν στήν εὔκολη λύση ἀντιγραφῆς τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν ἀπό τό διαδίκτυο τό ὁποῖο δέν καλύπτει ὅλες τίς περιπτώσεις καί χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τήν εἰκόνα Ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἱ. Ναῶν διάφορες σύγχρονες ἠλεκτρονικές συσκευές ἀντί τῶν Ἱερῶν Λειτουργικῶν Βιβλίων, ἀπό τά ὁποῖα ὀφείλουν μέ πολύ σεβασμό καί τήν δέουσα ἱεροπρέπεια νά ἀποδίδουν τούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Στό σημεῖο αὐτό ἐπεσήμανε μάλιστα τήν ἀπόφαση τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ νά ἀπαγορεύση τήν χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν αὐτῶν συσκευῶν στά Ἱερά Ἀναλόγια.

Τέλος, προέτρεψε τούς μαθητές νά πηγαίνουν τακτικά στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἱ. Ναῶν νά συμμετέχουν στίς Ἱ. Ἀκολουθίες καί καθώρισε ὅτι ἐφέτος τοὐλάχιστον σέ μία Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου θά ψάλει ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς.

Κατά τό Ἱεραποστολικόν ἔτος 2018 -2019 θά διδάξουν στή Σχολή:

• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ τό μάθημα ‘’Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων’’.

• Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος, τά μαθήματα ‘’Λειτουργική καί Τυπικόν’’.

• Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος, τά μαθήματα ‘’Ὑμνολογία καί Ἀπαγγελία Ἀναγνωσμάτων’’.

• Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς, τά μαθήματα ‘’Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς καί Μουσικολογία’’.

• Οἱ: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ ΧΜΕ., Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ 'ῼδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πόλεως Χίου,

• κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί

• κ. Σταῦρος Στεῖρος, Διπλωματοῦχος τοῦ Ἐθνικοῦ 'ῼδείου Ἀθηνῶν καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου, θά διδάξουν τό μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

 


Εκτύπωση   Email