ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 64 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2022

Μνήμη Λεωνίδου ἐπ. Ἀθηνῶν

         Πρωτ. 682

Ἀ­ριθμ.

         Δι­εκπ. 363                                                                        

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   ΑΡ. 64

Μ Ε Γ Α Λ Η Σ   Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Πρός

Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον

καί τόν εὐ­σε­βῆ  λα­όν

τῆς κα­θ' ἡ­μᾶς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως

’Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου’’

Χριστιανοί μου,

Μεγάλη Παρασκευή!

Ἡ Ἐκκλησία μας, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, «ἐν μέσῳ ἔχει ζωῆς τόν Κύριον». Τόν Θεῖο Δομήτορά Της, τόν Ἱδρυτή Της, τήν Κεφαλή Της. Μόνον πού σήμερα ὁ Χριστός μας «ἐν μέσῳ» τῆς Ἐκκλησίας «κρεμᾶται ἐπί ξύλου».

Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος στό βιβλίο τῆς Γενέσεως δίδει στόν ἄνθρωπο τήν ἐντολή «ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπό δέ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ’αὐτοῦ», «σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου».

Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως δίδει στόν ἄνθρωπο τήν ὑπόσχεση «καί τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστίν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς», «σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου».

Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται. Ἡ ἀπαίτηση τοῦ ὄχλου ἦταν σκληρή. «Ἆρον, ἆρον σταύρωσον Αὐτόν» καί «Σταυρωθήτω». Ὁ Πιλᾶτος, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κοσμικῆς, τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας «τόν δέ Ἰησοῦν … παρέδωκεν … ἵνα σταυρωθῇ». Οἱ στρατιῶτες «τόν βασιλέα τῆς δόξης ἐσταύρωσαν».

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου». Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται!

  • Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται στόν πόλεμο τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στόν Ἴδιο τόν Θεό, στόν Ἴδιο τόν Δημιουργό του. Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται γιά νά συμφιλιώσει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό: «τῷ αἵματι Αὐτοῦ ἡμεῖς κατηλλάγημεν».
  • Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται στήν ἀμφισβήτηση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό. Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται γιά νά καλέσει τόν ἄνθρωπο νά ἐρευνήσει, νά ψαύσει, νά γνωρίζει τόν Θεό «φέρε τήν χεῖρά σου καί βάλε εἰς τήν πλευράν μου», «γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ Κύριος».
  • Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται στήν ἄρνηση τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν Θεό. Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται γιά νά ἀποκαλύψει στόν ἄνθρωπο τόν Θεόν: «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί», «ἐγώ εἰμί ὁ λαλῶν σοι», «μή γίνου ἄπιστος, ἀλλά πιστός».
  • Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται στήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἀρετή, τήν ἠθική τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται γιά νά ἐπανεντροχιάσει τόν ἄνθρωπο στά ματόβρεχτα χνάρια τῆς ἐν Χριστῷ ἁγιότητος: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός», «Ἀκολούθει μοι».
  • Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται στίς συγκρούσεις, στούς πολέμους μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, μεταξύ τῶν κρατῶν. Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται γιά νά σταματήσει τούς πολέμους, γιά νά εἰρηνεύσει τούς λαούς. «Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν».
  • Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται στό προσκεφάλι τῶν ἀσθενῶν, στό πλευρό τῶν ἀπελπισμένων, στήν πείνα τῶν λιμοκτονούντων, στήν ἀγωνία τῶν ἀνέργων, στήν θλίψη τῶν πενθούντων. Σήμερα ὁ Χριστός σταυρώνεται γιά νά χαρίσει ὑγεία «ἵνα ζωήν ἔχωσιν καί περισσόν ἔχωσιν», νά δώσει ἐλπίδα «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει», νά θρέψει τήν στέρηση «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησι», νά προσφέρει ἀποκατάσταση «ἐργάζεσθαι καί φυλάσσειν», νά χαρίσει ἀνάσταση «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή».

Σήμερα, λοιπόν, ὁ Χριστός σταυρώνεται. Κι ὁ Σταυρός Του γίνεται σκῆπτρο δυνάμεως, ὅπλο εἰρήνης, λάβαρο νίκης, λόγος σοφίας, ἅρπα χαρᾶς, λαμπάδα φωτός, ἑστία ζεστασιᾶς, σκιά δροσιᾶς, νερό ζωῆς, κλειδί τοῦ Παραδείσου.

Χριστιανοί μου,

Ἄς γονατίσουμε μπροστά σ΄αὐτό τόν Σταυρό προσευχόμενοι μέ τά λόγια τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου: «Ἡ ἀήττητος καί ἀκατάλυτος καί θεία δύναμις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυτοῦ μή ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς».

Μέ πατρικές εὐχές

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος


Εκτύπωση   Email