ΦΕΚ B 2824 - 14.12.2011                                 Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.12.2011 Σελίδες 8 (41651 - 41658)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρρών και Οινουσσών 
ΦΕΚ Β 1541 - 21.6.2013                                   Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΦΕΚ B 2824 - 14.12.2011

Σύσταση Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ».
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπόψει:
1. Τας διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.2 και 59 παραγρ. 2 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας, οι οποίες απορρέουν από τις Ευαγγελικές Επιταγες, τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους του Κράτους προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.
3. Τας υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.
4. Την από 30/11/2011 Πράξιν και την υπ’ αριθμ. 668/19/30.11.2011 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου, αποφασίζει:
Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, υπό την επωνυμίαν:
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», το οποίον αποτελεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως, θα εδρεύη εις την πόλιν της Χίου και θα λειτουργή κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν:

«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (Γ.Φ.Τ.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Άρθρον 1
Συνιστάται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Κοινωφελές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, υπό την επωνυμίαν: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», το οποίον θα λειτουργεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον αυτής.
Άρθρον 2
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η αντίληψις, προστασία και ανακούφισις των ενδεών και αναξιοπαθούντων συνανθρώπων, ιδίως κατοίκων της Ιεράς Μητροπόλεως, δια της παροχής παντοειδούς υλικής ή οικονομικής βοηθείας.
Ειδικώτερον
α) Η οικονομική συνδρομή και η περίθαλψις ενδεών και απόρων οικογενειών και ατόμων.
β) Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις ασθενών, παρεχομένη τόσον εις το εσωτερικόν, όσον και εις εξωτερικόν, και εις δημόσια Νοσοκομεία ή Κλινικάς.
γ) Η οικονομική ενίσχυσις απόρων, αλλά και αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.
δ) Η ενίσχυσις Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων, τα οποία, ήδη, υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν εις το μέλλον.
ε) Η ενίσχυσις Συλλόγων και ατόμων, τα οποία πάσχουν ή έχουν ανάγκην ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικώς: Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, καρκινοπαθών, καρδιοαγγειοπαθών, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.).
στ) Η παροχή «Γευμάτων Αγάπης» εις αναξιοπαθούντας.
ζ) Η καταβολή εξόδων δια την αποφυλάκισιν ατόμων ευρισκομένων εν ταις φυλακαίς, ως και η οικονομική ενίσχυσις αποφυλακιζομένων δι’ ένδυσιν και διά μετάβασιν αυτών εις τον τόπον κατοικίας των.
η) Η παντοειδής συνδρομή πληγέντων εξ εκτάκτων φυσικών φαινομένων (πλημμυροπαθείς, σεισμόπληκτοι, κ.α.).
θ) Η έκδοσις εντύπων και περιοδικού, θρησκευτικού περιεχομένου, προς διανομήν εις τους Χριστιανούς.
ι) Η μισθοδοσία των απαραιτήτων συνεργατών, οι οποίοι εργάζονται διά την υλοποίησιν των σκοπών.
Άρθρον 3
Έδρα του Ιδρύματος είναι η Χίος και συγκεκριμένως τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Παραρτήματα του Ιδρύματος τούτου δύνανται να ιδρύωνται και να λειτουργούν εις εκάστην Ενορίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, εδρεύοντα και στεγαζόμενα εις τους οικείους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς.
Άρθρον 4
1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον (εφεξής Γ.Φ.Τ.) διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), αποτελουμένου: α) Εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως Προέδρου, β) Του Γραμματέως − Λογιστού και γ) ετέρων επτά (7) προσώπων Κληρικών και λαϊκών, οριζομένων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, μετά των αναπληρωτών αυτών.
2. Το Συμβούλιον του Ιδρύματος διορίζεται επί τριετεί θητεία. Παραιτούμενα ή εκλείποντα δι’ οιονδήποτε λόγον μέλη του Δ.Σ., ως και μέλη τα οποία απουσιάζουν αδικαιολογήτως επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή παραβαίνουν το καθήκον εχεμυθείας και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων των ευρισκομένων εις ένδειαν, νόσον ή πενίαν κ.α., αντικαθίστανται υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.
3. Εισηγήσει του Προέδρου και εγκρίσει του Δ.Σ., δύναται να αντικαθίσταται μέλος αυτού και προ της λήξεως της θητείας του, εφόσον συντρέχουν λόγοι σοβαροί ως ανωτέρω. Ωσαύτως, τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να επαναδιορισθούν.
Άρθρον 5
1. Καθήκοντα Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει Κληρικός εκ των Μελών του Δ.Σ. ο οριζόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου και καθήκοντα Γραμματέως – Λογιστού ο οριζόμενος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως.
2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει προσκλήσει του Προέδρου ή αιτήσει τριών (3) τουλάχιστον μελών αυτού, αναγραφόντων εν τη αιτήσει των το θέμα συγκλήσεως.
3. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν και εν περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρον 6
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφασίζει περί παντός θέματος αφορώντος εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτού και των παραρτημάτων του. Ειδικώτερον:
α) Ασκεί δια του Προέδρου αυτού την εποπτείαν επί της καθόλου λειτουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και των κατά Ενορίας παραρτημάτων αυτού.
β) Αναθέτει τον έλεγχον των παραρτημάτων εις επί τούτω οριζόμενα πρόσωπα.
γ) Μελετά και αποφασίζει περί των ληπτέων μέτρων δια την υλικήν ενίσχυσιν και ευόδωσιν των σκοπών του Ιδρύματος.
δ) Καταρτίζει και ψηφίζει τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Γ.Φ.Τ. και των παραρτημάτων αυτού, τους οποίους υποβάλλει προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.
Άρθρον 7
1. Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως Πρόεδρος του Ιδρύματος, έχει την ανωτάτην κανονικήν και διοικητικήν εποπτείαν του Ιδρύματος. Είναι δε αρμόδιος να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, πλήν των περιπτώσεων περί των οποίων ορίζει άλλως ο νόμος ή ο παρών Κανονισμός.
2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού εκπροσωπεί το Ίδρυμα και τα παραρτήματα αυτού ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή εκκλησιαστικής Αρχής, και συμβάλλεται εξ ονόματος αυτών.
3. Ούτος ή σεπτή εντολή αυτού, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματεύς του Δ.Σ. καθορίζει τας εργασίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος, καταρτίζει την Ημερησίαν Διάταξιν των θεμάτων και υπογράφει την εν γένει αλληλογραφίαν αυτού.
4. Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, εξουσιοδοτούμενος εγγράφως εκάστοτε επί τούτω.
Άρθρον 8
1. Τον Ταμίαν και τον Γραμματέα – Λογιστήν του Ιδρύματος, ορίζει δι’ Αποφάσεως αυτού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Τα καθήκοντα ταύτα ανατίθενται εις Υπαλλήλους της Ιεράς Μητροπόλεως (επί αποζημιώσει καθοριζομένη υπό του Σεβασμιωτάτου Προέδρου).
2. Ο Ταμίας εισπράττει τα πάσης φύσεως έσοδα του Ιδρύματος και ενεργεί ομοίως τας πληρωμάς, συμφώνως προς τας αποφάσεις του Δ.Σ. και κατόπιν εντολής του Σεβ. Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού. Καταθέτει εις Τραπεζικόν λογαριασμόν, ανελλιπώς, τας ενεργουμένας εισπράξεις, κρατών εις χείρας αυτού μέχρι του ποσού των 1.000,00 € δια την κάλυψιν των τρεχουσών αναγκών του Ιδρύματος.
3. Ο Λογιστής εκδίδει, εντολή του Σεβασμιωτάτου Προέδρου, τα Γραμμάτια Εισπράξεως και τα Εντάλματα πληρωμών, καταχωρών ταύτα εις το οικείον Βιβλίον Ταμείου. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται εκ του καταρτισθέντος ετησίου Προϋπολογισμού και Απολογισμού και υποβάλλονται προς έλεγχον εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.
Άρθρον 9
1. Καθήκοντα Γραμματέως του Ιδρύματος ανατίθενται εις τον Γραμματέα − Λογιστήν, όστις τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων αυτού. Διεξάγει την αλληλογραφίαν και φυλάσσει το Αρχείον και την σφραγίδα του Ιδρύματος.
2. Ο Γραμματεύς τηρεί το Αρχείον του Ιδρύματος, το οποίον αποτελείται από τα ως κάτωθι βιβλία:
α) Βιβλίον Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.
γ) Βιβλίον Ταμείου και Γενικού Καθολικού.
δ) Βιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας.
ε) Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα πληρωμών.
3. Η σφραγίς του Ιδρύματος είναι στρογγύλη φέρουσα εις το μέσον αυτής το μονόγραμμα Χ Ρ εις σύμπλεγμα και πέριξ αυτού κυκλικώς θα αναγράφεται ο τίτλος του Ιδρύματος ως εξής. Εις μεν τον εξωτερικόν κύκλον: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», εις δε τον εσωτερικόν κύκλον: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ», αι δε διαστάσεις αυτής θα είναι 4 x 4 εκατοστά.
Άρθρον 10
1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α) Η ετησία αναγραφή, εις τους προϋπολογισμούς των Ενοριακών Ι. Ναών, των Ι. Προσκυνημάτων και των Ι. Μονών, εισφοράς, υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου.
β) Ποσοστόν δέκα επί τοίς εκατό (10%) εκ των μηνιαίων εισπράξεων των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, παραρτημάτων του Ιδρύματος.
γ) Ποσοστόν 40% εκ των εισπράξεων του Ετησίου Εράνου της Αγάπης.
δ) Προαιρετικαί προσφοραί, δωρεαί και τυχόν κληροδοσίαι Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, ως και των Υπουργείων, των Δήμων και της Περιφερείας.
ε) Το προϊόν εκ περιφοράς Δίσκου εις τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, δυνάμει Εγκυκλίου αυτής.
στ) Οι τυχόν τόκοι εκ καταθέσεων, ως και πάσα πρόσοδος αποβλέπουσα εις τον σκοπόν του Ιδρύματος, μη κατονομαζομένη ρητώς εις τον παρόντα Κανονισμόν, αλλά συνάδουσα τω εκκλησιαστικω ήθει.
2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται αποκλειστικώς προς εκπλήρωσιν του δια του παρόντος τασσομένου σκοπού του Ιδρύματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ

Άρθρον 11
Προς καλυτέραν εκπλήρωσιν των σκοπών του Ιδρύματος, συνιστάται παρ’ εκάστη Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου παράρτημα του Γ.Φ.Τ. υπό την επωνυμίαν: «ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (Ε.Φ.Τ.)».
Άρθρον 12
α) Τα Ε.Φ.Τ. υπάγονται εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον (Γ.Φ.Τ.). Έκαστον Ε.Φ.Τ. διοικείται υπό επταμελούς Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.), διοριζομένης ανά τριετίαν και αποτελουμένης εξ ενός Εφημερίου, ως Προέδρου, ενός (1) μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού, ως συνδέσμου, και πέντε (5) κυριών κατοίκων της Ενορίας.
β) Τον Εφημέριον − Πρόεδρον του Ε.Φ.Τ. και τα λοιπά μέλη της Δ.Ε., διορίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης (με την ιδιότητα του Προέδρου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου), μετά των αναπληρωτών αυτών, τον δε Εκκλησιαστικόν Σύμβουλον μετά του αναπληρωτού αυτού προτείνει ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκάστης Ενορίας και διορίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης.
γ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Φ.Τ. δύνανται να αντικατασταθούν και προ της λήξεως της θητείας των, εφ’ όσον συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι. Μέλη της Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ., τα οποία μετοικούν ή απουσιάζουν αδικαιολογήτως εκ των εργασιών αυτού επί δίμηνον, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα.
Άρθρον 13
1. Η Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. συνεδριάζει προσκλήσει του Εφημερίου − Προέδρου ή προτάσει δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών αυτής και ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται ο Πρόεδρος και τρία (3) μέλη αυτής.
2. Η Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτής εκλέγει Ταμίαν και Γραμματέα.
Άρθρον 14
1. Πόροι των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων (Ε.Φ.Τ.) είναι οι κάτωθι:
α) Αι εισπράξεις εξ ειδικού κυτίου, τοποθετουμένου εις έκαστον Ενοριακόν Ι. Ναόν, με σχετικήν επιγραφήν, ως και αι τοιαύται εκ περιφοράς εκτάκτων ή τακτικών δισκοφοριών κατά τας εορτάς και άλλας ευκαιρίας, τη εγκρίσει του Σεβ. Μητροπολίτου εις εκάστην περίπτωσιν.
β) Αι προαιρετικαί προσφοραί, δωρεαί και τυχόν κληροδοσίαι των πιστών.
γ) Αι εισπράξεις εκ ποσοστού 60% εκ του Εράνου Αγάπης.
δ) Αι επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Δήμων ή Οργανισμών, ή Συλλόγων και πάσα ετέρα προσφορά αποβλέπουσα εις τον σκοπόν των, μη κατονομαζομένη εις τον παρόντα Κανονισμόν, αλλά συνάδουσα τω εκκλησιαστικώ ήθει.
ε) Τόκοι εκ καταθέσεων.
2. Οι πόροι των Ε.Φ.Τ. διατίθενται προς ανακούφισιν των ενδεών και αναξιοπαθούντων Ενοριτών εκάστου τούτων και δη:
α) Ως τακτικόν ή έκτακτον οικονομικόν βοήθημα εις χρήμα ή εις είδη ρουχισμού και ιματισμού.
β) Δι’ ιατρικήν, φαρμακευτικήν ή νοσοκομειακήν περίθαλψιν και δι’ εισαγωγήν εις διάφορα Ιδρύματα.
γ) Δι’ ενίσχυσιν των Φιλανθρωπικών σκοπών της Ιεράς Μητροπόλεως.
δ) Δι’ υποτροφίας και σπουδαστικά επιδόματα, και
ε) Δια πάντα έτερον φιλανθρωπικόν σκοπόν, μη κατονομαζόμενον εν τω παρόντι.
Άρθρον 15
Αι πάσης φύσεως εισπράξεις εισάγονται εις το Ταμείον του Ε.Φ.Τ. δια της εκδόσεως Γραμματίου Εισπράξεως, υπογραφομμένου πάντοτε υπό του προσφέροντος, του Προέδρου της Δ.Ε. και του Ταμίου του Ε.Φ.Τ. και θεωρουμένου υπό της Ι. Μητρόπολεως. Τούτο γίνεται και προκειμένου περί των εισπράξεων εκ δίσκων, κυτίων κ.λπ., αίτινες καταμετρούνται επί παρουσία του Προέδρου και τουλάχιστον τριών (3) εκ των μελών της Δ.Ε., άπαντα δε καταχωρούνται εις το βιβλίον Ταμείου. Πέραν του Βιβλίου Ταμείου, δέον να υπάρχουν και τα κάτωθι απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία: Βιβλίον Πράξεων Δ.Ε. και Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας. Τόσον τα Γραμμάτια εισπράξεων, όσον και τα Εντάλματα Πληρωμών και τα διαχειριστικά βιβλία δέον όπως έχουν την θεώρησιν και σφράγισιν της Ι. Μητροπόλεως.
Άρθρον 16
Μερίμνη εκάστου Ε.Φ.Τ. συντάσσεται κατάλογος των απόρων της Ενορίας, προστατευομένων των προσωπικών δεδομένων εκάστου.
Άρθρον 17
Αι πάσης φύσεως δαπάναι των Ε.Φ.Τ. ενεργούνται κατόπιν αποφάσεως της οικείας Διοικούσης Επιτροπής και δι’ εκδόσεως Εντάλματος πληρωμής. Εις χείρας του Ταμίου δεν επιτρέπεται να υπάρχη ποσόν πέραν των 300,00 € δια τας τρεχούσας ανάγκας.
Άρθρον 18
Εκάστη Διοικούσα Επιτροπή των Ε.Φ.Τ. συντάσσει καθ’ έκαστον έτος τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν αυτού. Υποβάλλει δε τούτους, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, εις το Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου προς έγκρισιν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 19
1. Κατά μήνα Μάρτιον εκάστου ημερολογιακού έτους καi εις τόπον εκάστοτε καθοριζόμενον συγκαλείται η Γενική Συνέλευσις του Ιδρύματος, εις την οποίαν μετέχουν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και οι Πρόεδροι μετά των μελών των Διοικουσών Επιτροπών των Ε.Φ.Τ.
2. Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως λογίζεται όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευσις επαναλαμβάνεται μετά τρεις (3) ημέρας εις τον αυτόν τόπον, άνευ ετέρας προσκλήσεως, θεωρουμένης απαρτίας οσωνδήποτε παρόντων μελών.
3. Την Ημερησίαν Διάταξιν των θεμάτων της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίζει ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος και εις την οποίαν συμπεριλαμβάνεται έκθεσις των πεπραγμένων του Δ.Σ. του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, περί του συνόλου φιλανθρωπικού έργου του τε Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων.
Άρθρον 20
1. Το Ίδρυμα καταργείται δι’ Εγκρίσεως και Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., επί σχετικής προτάσεως − αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου. Τυχόν απόφασις του Δ.Σ. διά κατάργησιν του Ιδρύματος δύναται να υποκαταστήση την πρότασιν − απόφασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, εφόσον λαμβάνεται προεδρεύοντος του Μητροπολίτου, και με θετικήν υπέρ της διαλύσεως ψήφον αυτού. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δια του Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Εις περίπτωσιν καταργήσεως του Ιδρύματος άπασα η κινητή καi ακίνητος περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.
Άρθρον 21
Ο Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος τροποποιείται δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής προτάσεως − αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου. Τυχόν απόφασις του Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να υποκαταστήσει την πρότασιν − απόφασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου εφόσον λαμβάνεται προεδρεύοντος του Μητροπολίτου, και με θετικήν υπέρ της τροποποιήσεως ψήφον αυτού. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και διά του Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 22
Παν θέμα ανακύπτον κατά την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού και μη ρητώς προβλεπομένου υπ’ αυτού, ρυθμίζεται δι’ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου.
Άρθρον 23
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Άρθρον 24
Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δέν προκαλείται δαπάνη, εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

_______________________________________________________________________________________________________________________

ΦΕΚ Β 1541 - 21.6.2013

Αριθ. 2203

 Τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρρών και Οινουσσών.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Έχουσα υπ’ όψει:

 1) Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 καί 59 παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικου Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

 2) Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας τας απορρεούσας εκ των Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.

 3) Τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών.

 4) Την υπ’ αριθμ. 78/28.5.2013 απόφασιν και την υπ’ αριθμ. 1300/477/ 28.5.2013 Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου.

 5) Την υπ’ αριθμ. 47/3.6.2013 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίζει:

 Τροποποιεί τον Κανονισμόν του ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Φ.Ε.Κ. 2824/Β΄/2011), ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν:

 «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (Γ.Φ.Τ.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ».

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

 Άρθρον 1

 Συνιστάται εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών Κοινωφελές Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, υπό την επωνυμίαν:«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», το οποίον θα λειτουργεί ως εξηρτημένη Υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αυτοτελούς διαχειρίσεως και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον αυτής.

 Άρθρον 2

 Σκοπός του Ιδρύματος είναι η αντίληψις, προστασία και ανακούφισις των ενδεών και αναξιοπαθούντων συνανθρώπων, ιδία κατοίκων της Ιεράς Μητροπόλεως, δια της παροχής παντοειδούς υλικής ή οικονομικής βοηθείας. Ειδικώτερον:

 α) Η οικονομική συνδρομή και η περίθαλψις ενδεών και απόρων οικογενειών και ατόμων. 

 β) Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις ασθενών, παρεχομένη τόσον εις το εσωτερικόν, όσον και εις εξωτερικόν, και εις δημόσια Νοσοκομεία ή Κλινικάς.

 γ) Η οικονομική ενίσχυσις απόρων, αλλά και αριστούχων μαθητών και σπουδαστών και παιδιών πολυτέκνων.

 δ) Η ενίσχυσις Φιλανθρωπικών και ευαγών Ιδρυμάτων, τα οποία, ήδη, υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν εις το μέλλον.

 ε) Η ενίσχυσις Συλλόγων και ατόμων, τα οποία πάσχουν ή έχουν ανάγκην ανθρωπιστικής συνδρομής (ενδεικτικώς: Σύλλογοι ατόμων με κινητικά προβλήματα, καρκινοπαθών, καρδιοαγγειοπαθών, νεφροπαθών, κωφών κ.τ.λ.). 

 στ) Η παροχή «Γευμάτων Αγάπης» εις αναξιοπαθούντας.

 ζ) Η καταβολή εξόδων δια την αποφυλάκισιν ατόμων ευρισκομένων εν ταις φυλακαίς, ως και η οικονομική ενίσχυσις αποφυλακιζομένων δι’ ένδυσιν και διά μετάβασιν αυτών εις τον τόπον κατοικίας των.

 η) Η παντοειδής συνδρομή πληγέντων εξ εκτάκτων φυσικών φαινομένων (πλημμυροπαθείς, σεισμόπληκτοι, κ.α.). 

 θ) Η έκδοσις βιβλίων, εντύπων και περιοδικού, θρησκευτικού, φιλολογικού ή ιστορικού περιεχομένου.

 ι) Η μισθοδοσία των απαραιτήτων συνεργατών, οι οποιοι εργάζονται διά την υλοποίησιν των σκοπών.

 ια) Η ενίσχυσις εμπεριστάτων Εκκλησιών, ως και του έργου της εξωτερικής Ιεραποστολής.

 ιβ) Πας έτερος πνευματικός ή κοινωφελής σκοπός μη απάδων προς την Ορθόδοξον Χριστιανικήν διδασκαλίαν και Πίστιν.

 Άρθρον 3

 1. Έδρα του Ιδρύματος είναι η Χίος και συγκεκριμένως τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

 2. Η σφραγίς του Ιδρύματος είναι στρογγύλη φέρουσα εις το μέσον αυτής το μονόγραμμα Χ Ρ εις σύμπλεγμα και πέριξ αυτού κυκλικώς θα αναγράφεται ο τίτλος του Ιδρύματος ως εξής. Εις μεν τον εξωτερικόν κύκλον: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», εις δε τον εσωτερικόν κύκλον: «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ», αι δε διαστάσεις αυτής θα είναι 4 Χ 4 εκατοστά. 

 Άρθρον 4

 1. Το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον (εφ’ εξής Γ.Φ.Τ.) διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), αποτελουμένου: α) Εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως Προέδρου, β) Του Γραμματέως − Λογιστού της Ιεράς Μητροπόλεως και γ) ετέρων επτά (7) προσώπων, Κληρικών και λαϊκών, οριζομένων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, μετά των αναπληρωτών αυτών. 

 2. Το Συμβούλιον του Ιδρύματος διορίζεται επί τριετεί θητεία. Παραιτούμενα ή εκλείποντα δι’ οιονδήποτε λόγον μέλη του Δ.Σ., ως και μέλη τα οποία απουσιάζουν αδικαιολογήτως επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή παραβαίνουν το καθήκον εχεμυθείας και της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων των ευρισκομένων εις ένδειαν, νόσον ή πενίαν κ.α., αντικαθίστανται υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

 3. Εισηγήσει του Προέδρου και εγκρίσει του Δ.Σ., δύναται να αντικαθίσταται μέλος αυτού και προ της λήξεως της θητείας του, εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι σοβαροί ως ανωτέρω. Ωσαύτως, τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να επαναδιορισθούν.

 Άρθρον 5

 1. Καθήκοντα Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει Κληρικός εκ των Μελών του Δ.Σ. ο οριζόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου και καθήκοντα Γραμματέως – Λογιστού ο οριζόμενος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Υπάλληλος της Ιεράς Μητροπόλεως.

 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει προσκλήσει του Προέδρου ή αιτήσει τριών (3) τουλάχιστον μελών αυτού, αναγραφόντων εν τη αιτήσει των το θέμα συγκλήσεως. 

 3. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν και εν περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 Άρθρον 6

 Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφασίζει περί παντός θέματος αφορώντος εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτού και των παραρτημάτων του. Ειδικώτερον: 

 α) Ασκεί δια του Προέδρου αυτού την εποπτείαν επί της καθόλου λειτουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων.

 β) Αναθέτει τον έλεγχον των Ε.Φ.Τ. εις επί τούτω οριζόμενα πρόσωπα.

 γ) Μελετά και αποφασίζει περί των ληπτέων μέτρων δια την υλικήν ενίσχυσιν και ευόδωσιν των σκοπών του Ιδρύματος.

 δ) Καταρτίζει και ψηφίζει τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Γ.Φ.Τ., τους οποίους υποβάλλει προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 

 Άρθρον 7 

 1. Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, ως Πρόεδρος του Ιδρύματος, έχει την ανωτάτην κανονικήν και διοικητικήν εποπτείαν του Ιδρύματος. Είναι δε αρμόδιος να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Γενικού και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, πλήν των περιπτώσεων περί των οποίων ορίζει άλλως ο νόμος ή ο παρών Κανονισμός.

 2. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού εκπροσωπεί το Ίδρυμα και τα παραρτήματα αυτού ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή εκκλησιαστικής Αρχής, και συμβάλλεται εξ ονόματος αυτών.

 3. Ούτος ή σεπτή εντολή αυτού, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματεύς του Δ.Σ. καθορίζει τας εργασίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος, καταρτίζει την Ημερησίαν Διάταξιν των θεμάτων και υπογράφει την εν γένει αλληλογραφίαν αυτού.

 4. Τον Πρόεδρον, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, εξουσιοδοτούμενος εγγράφως εκάστοτε επί τούτω. 

 Άρθρον 8

 1. Τον Ταμίαν και τον Γραμματέα – Λογιστήν του Ιδρύματος, ορίζει δι’ Αποφάσεως αυτού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης. Τα καθήκοντα ταύτα ανατίθενται εις Υπαλλήλους της Ιεράς Μητροπόλεως ή εις Μέλη του Δ.Σ. (επί αποζημιώσει καθοριζομένη υπό του Σεβασμιωτάτου Προέδρου).

 2. Ο Ταμίας εισπράττει τα πάσης φύσεως έσοδα του Ιδρύματος και ενεργεί ομοίως τας πληρωμάς, συμφώνως προς τας αποφάσεις του Δ. Σ. και κατόπιν εντολής του Σεβ. Προέδρου ή του αναπληρωτού αυτού. Καταθέτει εις Τραπεζικόν λογαριασμόν, ανελλιπώς, τας ενεργουμένας εισπράξεις, κρατών εις χείρας αυτού μέχρι του ποσού των 1.000,00 € δια την κάλυψιν των τρεχουσών αναγκών του Ιδρύματος.

 3. Ο Λογιστής εκδίδει, εντολή του Σεβασμιωτάτου Προέδρου, τα Γραμμάτια Εισπράξεως και τα Εντάλματα πληρωμών, καταχωρών ταύτα εις το οικείον Βιβλίον Ταμείου.

 4. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται εκ του καταρτισθέντος ετησίου Προϋπολογισμού και Απολογισμού και υποβάλλονται προς έλεγχον εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

 Άρθρον 9

 1. Καθήκοντα Γραμματέως του Ιδρύματος ανατίθενται εις τον Γραμματέα − Λογιστήν, όστις τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων αυτού. Διεξάγει την αλληλογραφίαν και φυλάσσει το Αρχείον και την σφραγίδα του Ιδρύματος.

 2. Ο Γραμματεύς τηρεί το Αρχείον του Ιδρύματος, το οποίον αποτελείται από τα ως κάτωθι βιβλία: 

 α) Βιβλίον Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

 β) Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

 γ) Βιβλίον Ταμείου και Γενικού Καθολικού.

 δ) Βιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας.

 ε) Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα πληρωμών.

 Άρθρον 10

 1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

 α) Η ετησία αναγραφή, εις τους προϋπολογισμούς των Ενοριακών Ι. Ναών, των Ι. Προσκυνημάτων και των Ι. Μονών, εισφοράς, υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου.

 β) Ποσοστόν 60% εκ των εισπράξεων του Ετησίου Εράνου της Αγάπης. 

 γ) Προαιρετικαί προσφοραί, δωρεαί και τυχόν κληροδοσίαι Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, ως και των Υπουργείων, των Δήμων και της Περιφερείας. 

 δ) Το προϊόν εκ περιφοράς Δίσκου εις τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, δυνάμει Εγκυκλίου αυτής. 

 ε) Οι τυχόν τόκοι εκ καταθέσεων, ως και πάσα πρόσοδος αποβλέπουσα εις τον σκοπόν του Ιδρύματος, μη κατονομαζομένη ρητώς εις τον παρόντα Κανονισμόν, αλλά συνάδουσα τώ εκκλησιαστικώ ήθει. 

 2. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται αποκλειστικώς προς εκπλήρωσιν του δια του παρόντος τασσομένου σκοπού του Ιδρύματος.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

 ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΤΑΜΕΙΑ

 Άρθρον 11

 Προς καλυτέραν εκπλήρωσιν των σκοπών του Ιδρύματος, συνιστάται παρ’ εκάστη Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου «ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (Ε.Φ.Τ.)».

 Άρθρον 12

 1. Έκαστον Ε.Φ.Τ. διοικείται υπό επταμελούς Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.), διοριζομένης ανά τριετίαν και αποτελουμένης εξ ενός Εφημερίου, ως Προέδρου, ενός (1) μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού, ως συνδέσμου, και πέντε (5) κυριών κατοίκων της Ενορίας.

 2. Τον Εφημέριον − Πρόεδρον του Ε.Φ.Τ. και τα λοιπά μέλη της Δ.Ε., διορίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης (με την ιδιότητα του Προέδρου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου), μετά των αναπληρωτών αυτών, τον δε Εκκλησιαστικόν Σύμβουλον μετά του αναπληρωτού αυτού προτείνει ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκάστης Ενορίας και διορίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης.

 3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ε.Φ.Τ. δύνανται να αντικατασταθούν και προ της λήξεως της θητείας των, εφ’ όσον συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι. Μέλη της Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ., τα οποία μετοικούν ή απουσιάζουν αδικαιολογήτως εκ των εργασιών αυτού επί δίμηνον, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα. 

 Άρθρον 13

 1. Η Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. συνεδριάζει προσκλήσει του Εφημερίου − Προέδρου ή προτάσει δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών αυτής και ευρίσκεται εν απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο μέλη αυτής.

 2. Η Δ.Ε. του Ε.Φ.Τ. κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτής εκλέγει Ταμίαν και Γραμματέα. 

 Άρθρον 14 

 1. Πόροι των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων (Ε.Φ.Τ.) είναι οι κάτωθι:

 α) Αι εισπράξεις εξ ειδικού κυτίου, τοποθετουμένου εις έκαστον Ενοριακόν Ι. Ναόν, με σχετικήν επιγραφήν, ως και αι τοιαύται εκ περιφοράς εκτάκτων ή τακτικών δισκοφοριών κατά τας εορτάς και άλλας ευκαιρίας, τη εγκρίσει του Σεβ. Μητροπολίτου εις εκάστην περίπτωσιν. 

 β) Αι προαιρετικαί προσφοραί, δωρεαί και τυχόν κληροδοσίαι των πιστών.

 γ) Αι εισπράξεις εκ ποσοστού 40% εκ του Εράνου Αγάπης. 

 δ) Αι εισφοραί εξ Υπουργείων Δήμων ή Οργανισμών, ή Συλλόγων και πάσης ετέρας προσφοράς αποβλεπούσης εις τον σκοπόν των, μη κατονομαζομένης εις τον παρόντα Κανονισμόν, αλλά συνάδουσα τω εκκλησιαστικώ ήθει. 

 ε) Τόκοι εκ καταθέσεων. 

 2. Οι πόροι των Ε.Φ.Τ. διατίθενται προς ανακούφισιν των ενδεών και αναξιοπαθούντων Ενοριτών εκάστου τούτων και δη:

 α) Ως τακτικόν ή έκτακτον οικονομικόν βοήθημα εις χρήμα ή εις τρόφιμα ή εις είδη ρουχισμού και ιματισμού. 

 β) Δι’ ιατρικήν, φαρμακευτικήν ή νοσοκομειακήν περίθαλψιν και δι’ εισαγωγήν εις διάφορα Ιδρύματα.

 γ) Δι’ ενίσχυσιν των Φιλανθρωπικών σκοπών της Ιεράς Μητροπόλεως.

 δ) Δι’ υποτροφίας και σπουδαστικά επιδόματα, και 

 ε) Δια πάντα έτερον φιλανθρωπικόν σκοπόν, μη απdδοντα προς την Ορθόδοξον Χριστιανικήν διδασκαλίαν καί Πίστιν.

 Άρθρον 15

 1. Αι πάσης φύσεως εισπράξεις εισάγονται εις το Ταμείον του Ε.Φ.Τ. δια της εκδόσεως Γραμματίου Εισπράξεως, υπογραφομένου πάντοτε υπό του προσφέροντος, του Προέδρου της Δ.Ε. και του Ταμίου του Ε.Φ.Τ. και θεωρουμένου υπό της Ι. Μητρόπολεως.

 2. Τούτο γίνεται και προκειμένου περί των εισπράξεων εκ δίσκων, κυτίων κ.λπ., αίτινες καταμετρούνται επί παρουσία του Προέδρου και τουλάχιστον τριών (3) εκ των μελών της Δ.Ε., άπαντα δε καταχωρούνται εις το βιβλίον Ταμείου.

 3. Πέραν του Βιβλίου Ταμείου, δέον να υπάρχουν και τα κάτωθι απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία: Βιβλίον Πράξεων Δ.Ε. και Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας.

 4. Τόσον τα Γραμμάτια εισπράξεων, όσον και τα Εντάλματα Πληρωμών και τα διαχειριστικά βιβλία δέον όπως έχουν την θεώρησιν και σφράγισιν της Ιεράς Μητροπόλεως. 

 Άρθρον 16

 Μερίμνη εκάστου Ε.Φ.Τ. συντάσσεται κατάλογος των απόρων της Ενορίας, προστατευομένων των προσωπικών δεδομένων εκάστου.

 Άρθρον 17

 Αι πάσης φύσεως δαπάναι των Ε.Φ.Τ. ενεργούνται κατόπιν αποφάσεως της οικείας Διοικούσης Επιτροπής και δι’ εκδόσεως Εντάλματος πληρωμής. Δαπάναι ύψους άνω των 3.000,00 ευρώ δέον ίνα τύχωσι της εγκρίσεως του Γ.Φ.Τ.

 Άρθρον 18

 Εκάστη Διοικούσα Επιτροπή των Ε.Φ.Τ. συντάσσει καθ’ έκαστον έτος τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν αυτού. Υποβάλλει δε τούτους, εν τω πλαισίω του Προϋπολογισμού ή Απολογισμού του Ι. Ενοριακού Ναού προς έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

 ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Άρθρον 19

 1. Το Ίδρυμα καταργείται δι’ Εγκρίσεως και Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., επί σχετικής προτάσεως − αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου. Τυχόν απόφασις του Δ.Σ. διά κατάργησιν του Ιδρύματος δύναται να υποκαταστήσf την πρότασιν − απόφασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, εφόσον λαμβάνεται προεδρεύοντος του Μητροπολίτου, και με θετικήν υπέρ της διαλύσεως ψήφον αυτού.
 Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δια του Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

2. Εις περίπτωσιν καταργήσεως του Ιδρύματος άπασα η κινητή καi ακίνητος περιουσία αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

 Άρθρον 20

 Ο Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος τροποποιείται δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. επί της σχετικής προτάσεως −αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου. Τυχόν απόφασις του Δ.Σ. του Ιδρύματος δύναται να υποκαταστήσει την πρότασιν − απόφασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, εφόσον λαμβάνεται προεδρεύοντος του Μητροπολίτου, και με θετικήν υπέρ της τροποποιήσεως ψήφον αυτού. Η απόφασις της Δ.Ι.Σ. δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και διά του Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 

 Άρθρον 21

 Παν θέμα ανακύπτον κατά την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού και μη ρητώς προβλεπομένου υπ’ αυτού, ρυθμίζεται δι’ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου.

 Άρθρον 22

 Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται δε και εις το Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

 Άρθρον 23

 Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήναι, 5 Ιουνίου 2013

 Ο Πρόεδρος

 † Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Back To Top