ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 300/122/11.02.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Βλασίου ἱερομάρτυρος

Πρωτ. 300

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 122                                        

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  664/299/11-02-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9147/10.2.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ covid-19», καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email