ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 381/151/23.02.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης

Πρωτ. 381

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 151

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον

καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­όν

«Τό στά­διον τῶν ἀ­ρε­τῶν ἠ­νέ­ῳ­κται».

Τό πνευ­μα­τι­κό στά­διο, μέ­σα στό ὁ­ποῖ­ο θά ἀ­γω­νι­σθοῦ­με γιά νά ἀ­σκή­σου­με τίς φι­λό­χρι­στες ἀ­ρε­τές, ἀ­νοί­γει. Εἶ­ναι ἡ πε­ρί­ο­δος τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς. Προ­πο­νη­τής καί αὐ­τοῦ τοῦ ἀ­γῶ­νος εἶ­ναι ὁ Χρι­στός μας. Κα­νο­νι­σμοί τοῦ ἀ­θλή­μα­τος τά λό­για τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς.

Γιά νά βο­η­θη­θοῦν ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν σ’­αὐ­τόν τόν ἀ­γῶ­να καί νά λά­βουν τίς σω­στές πνευ­μα­τι­κές ὁ­δη­γί­ες, θά τε­λεῖ­ται μέ τήν Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ καί ἐ­φέ­τος στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Χί­ου ἀ­πό τήν Κυ­ρια­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς καί κά­θε Κυ­ρια­κή τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὁ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ἑ­σπε­ρι­νό κή­ρυγ­μα ἀ­πό τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κο, μέ θέ­μα «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τό Κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου θά μεταδίδωνται ἀπό τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ΄΄ ΣΗΜΑΝΤΡΟ 93 FM΄΄ πρός παρακολούθησιν καί ψυχικήν ὠφέλειαν τῶν πιστῶν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

Σημείωσις: Οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι παρακαλοῦνται, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν ἐπ’ Ἐκκλησίας, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 14ης Μαρτίου ἐ.ἔ. ὡς καί καθ’ ὅλας τάς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν καί καθ’ ὅλας τάς Θ. Λειτουργίας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.


Εκτύπωση   Email