ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 383/153/23.02.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2021

Μνήμη Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης

Πρωτ. 383

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 153

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον

Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν Καθαράν Δευτέραν 15ην Μαρτίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος  θά τελέσῃ τήν πρωινήν Ἱ. Ἀκολουθίαν (Ὄρθρου, Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ) εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρσινιδίου Βροντάδου, ἅπαντες δέ οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἱ. Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά τελέσουν τήν αὐτήν Ἱ. Ἀκολουθίαν (Ὄρθρου, Ὡρῶν καί Ἑσπερινοῦ) εἰς τούς Ἱ. Ἐνοριακούς Ναούς καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερώσητε τούς πιστούς τῶν ἐνοριῶν ὑμῶν, προκειμένου νά συμμετάσχουν, τηροῦντες ἐπακριβῶς τάς ὁδηγίας τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς πλου­σί­αν τήν Χά­ριν τοῦ Κυ­ρί­ου, δια­τε­λοῦ­μεν με­τά πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

Σημείωσις: Οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι παρακαλοῦνται, ὅπως ἐνημερώσουν τούς πιστούς πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 14ης Μαρτίου ἐ.ἔ.


Εκτύπωση   Email