ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 496/221/16.03.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Μαρτίου 2021

Μνήμη μάρτυρος Σαββίνου τοῦ Αἰγυπτίου

Πρωτ. 496

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 221

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  1191/542/16-03-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ.Δ1α/Γ.Π. οικ.: 16320/12.3.2021 Κ.Υ.Α.(Β΄996/13-03-2021)», καί ἐντελλόμεθα διά τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν ἐν αὐτῷ διαλαμβανομένων.

Ὅσον δ’ἀφορᾶ εἰς τάς Βεβαιώσεις Κινήσεως τῶν Κληρικῶν καί τῶν Ἐθελοντῶν διά τό χρονικόν διάστημα ἀπό 16 ἕως 22 Μαρτίου ἐ.ἔ. ἰσχύουν αἱ προηγούμεναι Βεβαιώσεις.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

Κοινοποίησις: κ. Γεώργιον Κεβόπουλον,Ταξίαρχον - Δ/ντήν Διευθύνσεως Ἀστυνομίας Χίου.

 

 


Εκτύπωση   Email