ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 530/231/17.03.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ Μαρτίου 2021

Μνήμη  Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ

Πρωτ. 530

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 231

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν εἰς τό πλαίσιον τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν θά ἀποστέλλῃ ὑμῖν τάς ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου «Σελίδες Δόξης» καί τοῦ Κήρυκος τοῦ Θείου Λόγου κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου «Τά θεμέλια τοῦ ΄21», προκειμένου αὕται νά δημοσιεύωνται διά τῆς ἐνδεχομένης ἱστοσελίδος ἤ οἱουδήποτε ἄλλου ἠλεκτρονικοῦ μέσου  τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ὑμῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος


Εκτύπωση   Email