ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 723/337/22.04.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2021

Μνήμη  ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου

Πρωτ. 723

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 337

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τό ὑπ’ ἀρ.  1759/812/22-04-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Περί παραλαβῆς ἐκ τῶν Φαρμακείων δωρεάν ἀτομικῶν ἐξετάσεων (self test), διά ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί ἀκριβῆ τήρησιν αὐτῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Εκτύπωση   Email