ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 894/402/28.06.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 28ῃ Μαΐου 2021
Μνήμη Εὐτυχίου ἐπισκόπου Μελιτινῆς

Πρωτ. 894
Ἀριθμ.
Διεκπ. 402

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ ἀριθ. 52/28-5-2021 Ἐγκύκλιον, "περί διοργάνωσεως Συνεδρίου ἔχοντος ὡς θέμα: «Ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 στή θάλασσα καί οἱ ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν καί πυρπολητῶν»", ἡ ὁποία δέον νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 30ῆς Μαΐου ἐ.ἔ. μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, νά ἐνημερωθοῦν διά παντός προσφόρου μέσου περί τούτου οἱ Ἐνορίται ὑμῶν καί, ἐν συνεχείᾳ, νά ἀναρτηθῇ εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν


Εκτύπωση   Email