ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1002/492/18.06.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Ἰουνίου 2021

Μνήμη Λεοντίου Αἰγίνης

Πρωτ. 1002
Ἀριθμ.
Διεκπ. 492

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς πλαίσιον τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τήν νεότητα κατά τό προσεχές θέρος ἔχει προγραμματισθῆ νά λειτουργήσῃ ἡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» εἰς τό Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ ἀπό τῆς 16ης ἕως τῆς 23ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. δι' Ἀναγνώστας ἡλικίας ἀπό 12 ἕως 26 ἐτῶν, μέ θέμα: «200 χρόνια ἀπ’ τό γλυκὀ τῆς Ἅγιας Λαύρας ὀρθρινό».

Ἀρχηγός διά τήν κατασκήνωσιν ταύτην ἔχει ὁρισθῆ ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Ἰωάννης Κατσούνης καί τά ἔξοδα λειτουργίας αὐτῆς θά καλυφθοῦν ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου καί ἀπό τό Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ.

Αἱ δηλώσεις συμμετοχῆς, ὡς καί αἱ ὑπεύθυνοι δηλώσεις τῶν γονέων διά τούς ἀνηλίκους πρέπει νά ὑποβληθοῦν εἰς τά Γραφεῖα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου τό ἀργότερον ἕως τῆς 10ης Ἰουλίου ἐ.ἔ.

Προτρέπομεν καί παρακαλοῦμεν τούς ἱερεῖς καί τούς γονεῖς, νά συστήσουν εἰς τούς νέους Ἀναγνώστας νά συμμετάσχουν εἰς τήν Κατασκηνωσιν αὐτήν, ἀπό τήν ὁποίαν θά ἀποκομίσουν μεγάλην πνευματικήν ὠφέλειαν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου,

διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

 

 

ΣΗΜ: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 27ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. καί νά ἐνημερώσουν προσωπικῶς τούς Ἀναγνώστας τῶν Ἐνοριῶν των.


Εκτύπωση   Email