ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

Programma

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΡΥΩΝ

Προκήρυξη Δημοπρασίας

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱερού Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυῶν διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 36/18-05-2020 πράξεως του, ἡ ὁποία ἐγκρἰθηκε διά τοῦ ὑπ’ἀριθ.1015/381/01-06-2020 ἐγγράφου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου προκηρύσσει φανερά πλειοδοτική δημοπρασία, διά τήν μίσθωσιν ἐνός κτίσματος ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ τῶν Καρυῶν μέ τά ἐξείς χαρακτηριστικά:

α). Οἰκία (πλινθόκτιστη κατασκευής πρίν τοῦ 1950 μέ κεραμοσκεπή) στήν περιοχή Κουκιά-Δημητριάδη (ἐμβαδόν 50,00 τ.μ.) μέ πρώτη προσφορά 150,00 € μηνιαίως.

1. Διάρκεια μισθώσεως ὀρίζεται μία τετραετία, ἀρχομένης ἀπό τῆς ὑπογραφής τοῦ σχετικοῦ μισθωτηρίου καί λήγουσα τήν 31-12 -2024.

2. Ἡ δημοπρασία θά διεξαχθεί τήν Κυριακή 07-06-2020 στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ι. Ναοῦ καί ὥρα 16:00 μ.μ. ἔως 17:00 μ.μ. ἐνώπιον τοῦἘκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ δημοπρασία ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεί τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου 2020 στόν ἴδιο χώρο καί τήν ἵδια ὥρα.

3. Ἡ δημοσίευση τῆς δημοπρασίας καί τῶν ὅρων αὐτής θά γίνει δι’ἀνακοινώσεως ἐντός τῆς ἐνορίας καί θά ἀναρτηθεί στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

4. Γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στήν δημοπρασία θάπρέπει ἡ προσφορά του νά εἴναι ἀνώτερη κατά 5% τοῦ ἐλαχίστου ὀρίου πού τίθεται ἀνωτέρω καί κάθε νέα προσφορά νά εἴναι αὐξημένη κατά 3% τῆς προηγουμένης. Προσφορές μικρότερες τοῦ ἐλαχίστου ὀρίου δέν θά γίνονται δεκτές.

5. Κατά τήν δημοπρασία ὁ τελευταίος πλειοδότης θά καταβάλει ποσό ἵσομέ δύο μισθώματα (ἔνα ὠς ἐγγύηση καί ἔνα τοῦ πρώτου μηνός). Τά μισθώματα θά καταβάλλονται μηνιαίως.

6. Τόν τελευταίο πλειοδότη-ἐνοικιαστή βαρύνουν μονομερώς τό χαρτόσημο 3,6% καί κάθε ἄλλη έπιβάρυνση ἐπί τοῦ ἐνοικίου.

7. Ἡ κατακύρωση τῆς δημοπρασίας ἐπαφίεται στήν κρίση τοῦἘκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὑπόκειται στήν ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ι. Μ. Χίου.

8. Είς οὐδεμία περίπτωση ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση αὐτοῦ καί δέν ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ἀντικείμενους πρός τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (ἄρθρο 16,παρ.1,Κανον.8/1979).

9. Ὁ Μισθωτής ὀφείλει νά συντηρεί καί νά διατηρεί σέ καλή κατάσταση τό οίκημα.

10. Σέ κάθε ἀντίθετη περίπτωση τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διατηρεί τό δικαίωμα λύσεως μονομερώς τῆς σχετικῆς συμβάσεως.

Ὁ Πρόεδρος τοῡ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
π. Ἰωάννης Κατσούνης


Εκτύπωση   Email