Α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ..."

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ  Σεπτεμβρίου 2020

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσίου

Πρωτ. 1612

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 713

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν     Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν προκήρυξιν τοῦ Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ», διά τήν χορήγησιν μιᾶς ὑποτροφίας διά τό Ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2020 - 2021 καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας τήν 14ην καί 20ήν Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀναρτηθῇ δέ καί εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἐ­πί δέ τού­τοις, ἐ­πι­κα­λού­με­νοι ἐ­φ’ ὑ­μᾶς τήν Χά­ριν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τά πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

 ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ


Εκτύπωση   Email