ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

Programma

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

-----------

ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ

τηλ.  22740 21269

 

Βολισσός, 24/8/2021

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ιερό Προσκύνημα «Αγία Μαρκέλλα» με έδρα τη Βολισσό Χίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του υπ’αριθ. 252/2014 Κανονισμού (ΦΕΚ 58/2014 τ.Α’), προκηρύσσει τη χορήγηση μίας υποτροφίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Δικαιούχοι είναι προπτυχιακοί Ιεροσπουδαστές ή Φοιτητές Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής που διάγουν την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο Βολισσού ή κατάγονται από ένα τουλάχιστον γονέα εκ των Ενοριών της Δημοτικής Ενότητας Αμανής του Δήμου Χίου.

Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε 150 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια αυτής από 1-9-2021 έως 30-6-2022.

Αιτήσεις υποψηφίων, που θα περιέχουν τα πλήρη στοιχεία τους και τηλέφωνο επικοινωνίας τους, θα υποβάλονται μέχρι την 30-11-2021 στα Γραφεία της Ι.Μητροπόλεως Χίου υπ’όψιν Τριμελούς Επιτροπής Υποτροφιών του Ι.Προσκυνήματος Αγ.Μαρκέλλα που συστήνεται για το σκοπό αυτό αποτελούμενη από τoν εκάστοτε Διευθυντή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου, τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Βολισσού και τον εκάστοτε Αρχιερατικό Επίτροπο Βολισσού. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι κοινωνικά και οικονομικά. Επίσης για μεν τους πρωτοετείς κριτήριο θα αποτελεί και η βαθμολογία  εισαγωγής στη Σχολή (στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων), για δε τους διάγοντες επόμενα χρόνια φοίτησης ο μέσος όρος βαθμολογίας του αμέσως προηγούμενου έτους, ενώ ως επιπλέον προϋπόθεση για τους τελευταίους ορίζεται ο υποψήφιος να έχει επιτύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση στα δύο τρίτα των μαθημάτων των προηγουμένων ετών. 

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα συνυποβάλουν:

1) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

2) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Επίσης πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του υποψηφίου από τη Δημοτική Ενότητα Αμανής του Δήμου Χίου (εκτός αν αυτό προκύπτει από το αμέσως προαναφερόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

5)Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων του υποψηφίου.

6) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψηφίου.

7)Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος εάν έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για την ίδια χρονική περίοδο και ποίου ποσού.

8) Αντίγραφο απολυτηρίου από Λύκειο του Νομού Χίου.

9) Βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ο γενικός βαθμός πρόσβασης όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή, εάν πρόκειται για πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές.

9) Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή εάν πρόκειται για πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές,

10) Αναλυτική βαθμολογία όλων των προηγουμένων ετών φοίτησης, εάν πρόκειται για φοιτητές επομένων μετά το πρώτο ετών φοίτησης.

11) Συστατική επιστολή του οικείου Εφημέριου που να βεβαιώνει περί του ορθοδόξου χριστιανικού ήθους του υποψηφίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών κ.Αιμιλιανό Ευαγγελινό τηλ. 2271044230, κ.Σωτήριο Παραδείση τηλ. 2274021258 και 2274021207 και Αιδεσιμολ.Πρωτ/ρο Ιωάννη Ν.Τσιμούνη τηλ.2271021530.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Εκτύπωση   Email