ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ

Nea Moni 4

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Ἡ Ἱερά Νέα Μονή Χίου, τῇ σεπτῇ ἐγκρίσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, προκηρύσσει μίαν (1) Ὑποτροφίαν προπτυχιακῶν Σπουδῶν διά φοιτητάς/τρίας τριτέκνων Οἰκογενειῶν διά τό  ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2022 - 2023 (Σεπτέμβριος 2022 ἕως καί Ἰούνιος 2023). Οἱ ὑποψήφιοι δέον ὅπως προσκομίσουν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου (ὑπ' ὄψιν π. Δημητρίου Γεομέλου, τηλ. 227043045, ἐσ. 6), μέχρι τῆς 15ης Νοεμβρίου 2022, τά ἑξῆς δικαιολογητικά:

1. Αἴτησιν,

2. Βεβαίωσιν ὅτι διακρίνονται διά τό ὀρθόδοξον χριστιανικόν ἦθος των, βεβαιούμενον ὑπό τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας των,

3. Φωτοτυπίας τῶν Ἀπολυτηρίων ἤ Ἀποδεικτικά ὅτι ἔχουν φοιτήσει τοὐλάχιστον ἐννέα (ἀρ. 9) ἔτη εἰς Σχολεῖα Α/βαθμίου καί Β/βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ τ. Νομοῦ Χίου,

4. Πιστοποιητικόν Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ἐξ οὗ νά ἐμφαίνηται ὅτι εἶναι τέκνα τριτέκνου Οἰκογενείας, ὅτι  οἱ γονεῖς αὐτῶν ἔχουν τελέσει θρησκευτικόν γάμον, ὡς καί ὅτι διαμένουν εἰς τόν τ. Νομόν Χίου,

5. Ἐκκαθαριστικόν τῆς φορολογικῆς δηλώσεως τῶν γονέων καί τῶν ἰδίων (ἐάν ὑποβάλλουν φορολογικήν δήλωσιν) τοῦ τελευταίου φορολογικοῦ ἔτους.

6. Βεβαίωσιν ἐγγραφῆς εἰς Α.Ε.Ι. τῆς ἡμεδαπῆς καί ἐπιδόσεως αὐτῶν (ἐάν φοιτοῦν εἰς ἕτερον τοῦ πρώτου ἑξαμήνου. Θά πρέπῃ τότε νά ἔχουν διεξέλθει ἐπιτυχῶς τά 70% τῶν μαθημάτων των).

7. Φωτοτυπίαν τοῦ ἐνοικιαστηρίου, εἰς περίπτωσιν ἐνοικιάσεως ὑπ' αὐτῶν χώρου διά τήν διαμονήν των λόγῳ σπουδῶν.

8. Βεβαίωσιν τοῦ Συλλόγου Τριτέκνων "Παναγία ἡ Νεαμονήτισσα" Περιφερείας Χίου, ὅτι εἶναι ἐγγεγραμμένοι εἰς αὐτόν. Καί

9. Ὑπεύθυνον δήλωσιν ὅτι δέν λαμβάνουν ὑποτροφίαν ἀπό ἄλλον φορέα.

Ἡ ἐπιλογή ἐναπόκειται εἰς τήν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς Χίου.

 

Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Εκτύπωση   Email