ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΔΡ. ΒΑΡΛΑ 2022-2023

Programma

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ

Προκήρυξη

Το Ί­δρυ­μα Ύ­πο­τρο­φι­ών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΒΑΡΛΑ» σύμ­φω­να με το πε­ρι­ε­χό­με­νο του  κα­νο­νι­σμού λει­τουρ­γί­ας του Ι­δρύ­μα­τος, προ­κη­ρύσ­σει την δωρεάν φιλοξενία φοιτητριών Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. στήν Αθήνα ή στόν Πειραιά, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή άλλως εκ των ετέρων κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου, εις ισόγειον διαμέρισμα κείμενον επί της οδού Σεβαστείας 25, περιοχής Ιλισίων του, Δήμου Ζωγράφου Αττικής.

Δικαιούχοι είναι φοιτήτριαι, τέκνα αναξιοπαθούντων γονέων, ορφανά και εμπερίστατα, ως και τέκνα οικονομικώς αδυνάμων ή πολυτέκνων οικογενειών, προερχομένων κατ’ αρχήν εκ κώμης Ζυφιά Χίου, άλλως εκ κώμης Δαφνώνος Χίου ή εκ των άλλων κωμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Καμποχώρων ή της λοιπής Χίου. Χορηγείται δε ετησίως πρωτίστως σε φοιτήτριες και δευτερευόντως σέ σπουδάστριες με προτεραιότητα καταγωγής εκ του χωρίου Ζυφιά ανεξαρτήτως κατεύθυνσης σπουδών και της οικονομικής κατάστασης των γονέων. Δια την χορήγησιν υποτροφίας στους λοιπούς φοιτητάς αυτή θα γίνεται με προτεραιότητα κατεύθυνσης σπουδών: α) Θεολογίας, β) Διοικήσεως Επιχειρήσεων & Οικονομικών, γ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δ) Χημείας και ε) λοιπών κατευθύνσεων βάσει της οικονομικής καταστάσεως των γονέων τους και της βαθμολογίας των.   

Κά­θε υ­πο­ψή­φια υ­πο­χρε­ού­ται να υ­πο­βά­λει μέ­σω της Ε­νο­ρί­ας της στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Χί­ου, Ψα­ρών και Οι­νουσ­σών, το αρ­γό­τε­ρο έ­ως της 20ῆς Νοεμβρίου 2022 τα κάτω­θι δι­και­ο­λο­γη­τι­κά:

α) Αί­τη­ση & βι­ο­γρα­φι­κό ση­μεί­ω­μα, στο ο­ποί­ο θα α­να­φέ­ρε­ται και η πε­ρι­ο­χή κα­τα­γω­γής της.

β) Τε­λευ­ταί­ο εκ­κα­θα­ρι­στι­κό ση­μεί­ω­μα της Ε­φο­ρί­ας των γο­νέ­ων της.

γ) Βε­βαί­ω­ση εγ­γρα­φής στην Σχο­λή (για τους  πρω­το­ε­τείς).

δ) Βε­βαί­ω­ση, ό­τι έ­χει ε­ξε­τα­σθεί ε­πι­τυ­χώς σε ό­λα τα μα­θή­μα­τα της Σχο­λής σε ό­λα τα Α­κα­δη­μα­ϊ­κά έ­τη .

ε) Αν­τί­γρα­φο Α­πο­λυ­τη­ρί­ου Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου και Α­πο­λυ­τη­ρί­ου Λυ­κεί­ου.

Τα α­νω­τέ­ρω δι­και­ο­λο­γη­τι­κά θα υ­πο­βάλ­λον­ται στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Χί­ου μέ­χρι της ως ά­νω κα­τα­λη­κτι­κής η­με­ρο­μη­νί­ας, συ­νο­δευ­ό­με­να με συ­στα­τι­κή ε­πι­στο­λή του οι­κεί­ου Ε­φη­με­ρί­ου, στην ο­ποί­α θα βε­βαι­ώ­νε­ται το ορ­θό­δο­ξο χρι­στι­α­νι­κό ή­θος της υ­πο­ψη­φί­ας.

Η πα­ρού­σα θα πα­ρα­μεί­νει α­ναρ­τη­μέ­νη έ­ως και μί­α ε­βδο­μά­δα με­τά το πέ­ρας της κα­τα­λη­κτι­κής η­με­ρο­μη­νί­ας στα Γρα­φεί­α της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου στην ο­δό Α­μάν­του 24 και στα γρα­φεί­α των α­νω­τέ­ρω κοι­νο­τι­κών δι­α­με­ρι­σμά­των (Ζυ­φιά,  Δαφ­νώ­να, Δη­μο­τι­κής Ε­νό­τη­τας Καμ­πο­χώ­ρων).

Εν Χί­ῳ τῇ 30ῇ Σεπτεβρίου 2022

Ο Πρό­ε­δρος

Ο Χί­ου Μάρ­κος


Εκτύπωση   Email