Δωρεά τοῦ Ἱδρύματος «Ἀντιφυματικός Ἀγώνας». (Βίντεο)

ANTIFIMATIKOS

ΒΙΝΤΕΟ

Δύο σύγχρονες καρέκλες αἱμοληψίας-αἱμοδοσίας παρέδωσε στὸ Σκυλίτσειο Νοσοκομεῖο ὁ Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, δωρεά τοῦ Ἱδρύματος «Ἀντιφυματικός Ἀγώνας».

Ὁ Σεβασμιώτατος, τονίζοντας τὴ σημασία τῆς αἱμοδοσίας, σημείωσε ὅτι μέ τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία δίνεται ἡ δυνατότητα στό σημερινό πιστό νά μιμηθεῖ ἔμπρακτα, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος πρῶτος προσέφερε τό αἷμα Του γιά τή σωτηρία καί τή ζωή ὅλων μας. Σέ ἕναν κόσμο ὑπερπερισσείας καταναλωτικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά πνευματικῆς καί κυριολεκτικῆς ἀναιμίας, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι μετάγγιση καί μετάδοση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί τό αἷμα ἡ ζωοδότις καί ζωογόνος ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς ἀγάπης.

Σὲ λίγες ἡμέρες στήν ὑμνογραφία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἡ Ἐκκλησία μας ἀξιοποιεῖ μίαν εἰκόνα ἀπό τόν φυσικό κόσμο, γεμάτη ὑπερβάλλουσα ἀγάπη καί στοργή, γιά νά μᾶς μεταδώσει τό μεγαλεῖο τοῦ Θείου Πάθους: «Ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένος τήν πλευράν σου Λόγε, σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς». Ὁ ἱερός ὑμνῳδός παραβάλλει τή θυσία τοῦ Κυρίου μας μέ ἐκείνη τοῦ πελεκάνου, ὁ ὁποῖος τρυπᾶ μέ τό ράμφος τό ἴδιο του τό στῆθος, γιά νά ἐνσταλάξει, στή συνέχεια, τό αἷμα του στό στόμα τῶν νεοσσῶν του καί νά τούς κρατήσει στή ζωή. Κατά παρόμοιο τρόπο καί μέ τήν ἄφραστη φιλανθρωπία Του, ὁ ποιήσας «ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων», συγκαταβαίνει, ὥστε ἀπό τήν τετρωμένη Του πλευρά νά ρεύσει «ὑπέρ ἡμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον» τό ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, προσφέροντας τό Ἄχραντο καί Ζωήρυτο Αἷμα Του γιά τή θεραπεία τῶν ἀνθρώπων.

Στὴ συνέχεια, ἐξήγησε ὅτι τὸ Ἵδρυμα «Ἀντιφυματικός Ἀγώνας» δημιουργήθηκε ὅταν ἡ νόσος αὐτὴ ἦταν σχεδὸν ἀνίατη, ἀλλὰ διατηρήθηκε κάνοντας ἄλλου εἴδους φιλανθρωπικές δράσεις. Σήμερα ἔχει τέσσερα ἀκίνητα στὴν ἰδιοκτησία του, προσφορὰ δωρεῶν. Τὰ ἔσοδα ἀπό αὐτά ἐπιστρέφουν στὸν συνάνθρωπο. Θὰ μποροῦσαν βέβαια νὰ ἦταν πολὺ περισσότερες αὐτές οἱ προσφορές ἐάν τὰ Φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα ἀπαλλάσσονταν τῆς φορολογίας.


Εκτύπωση   Email