ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Α΄ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ

2019.08.01Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Αὐγούστου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, πλαισιούμενος ἀπό πολλούς Ἱερεῖς καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι, ἐτέλεσε μέ κατάνυξη τήν πρώτη Ἱερά Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.
Κατά τήν διακονία τοῦ Θ. Λόγου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε, ὅτι "οἱ ἡμέρες αὐτές, πού εἶναι ἀφιερωμένες στή Χάρι τῆς Παναγίας μας, εἶναι εὐλογημένες, εἶναι ἁγιασμένες, εἶναι χαριτωμένες. Εἶναι εὐλογημένες ἀπό τήν ἁγία καί ὁμοούσιο καί ζωοποιό καί ἀδιαίρετο Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶναι ἁγιασμένες ἀπό τόν Ἅγιο Θεό, τόν Ἅγιο Ἰσχυρό καί τό Ἅγιο καί Παράκλητο Πνεῦμα. Εἶναι καί χαριτωμένες ἀπό τή Χάρι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο οἱ ἡμέρες αὐτές ἀφιερωμένες στήν Παναγία, ἀφοῦ οὐσιαστικά δέν ὑπάρχει ἡμέρα πού νά μήν τῆς ἀνήκει. Κάθε ἡμέρα ἑορτάζει βέβαια κάποιος Ἅγιος ἤ Ἅγιοι, συνάμα ὅμως τιμᾶται καί δοξάζεται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος."
Στή συνέχεια, ἀνέλυσε θεολογικά τό περιεχόμενο τοῦ δογματικοῦ πρώτου Θεοτοκίου τοῦ πρώτου ἀπό τούς ὀκτώ ἤχους τῆς ὑμνῳδίας τῆς Ἐκκλησίας μας: "Τήν παγκόσμιον δόξαν..." καί, μεταξύ ἄλλων, εἶπε, ὅτι "εἶναι παγκόσμιια ἡ δόξα τῆς Παναγίας, γιατί σ' ἐκείνην εἶναι ἐσωτερική δόξα, προέρχεται ἀπό τόν Χριστό, πού ἐσαρκώθη μέσα της, καί δέν ἔχει καμμιά σχέση καί σύγκριση μέ τή δόξα τῶν ἀνθρώπων, πού εἶναι ἐξωτερική δόξα. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ παγκόσμιος δόξα, εἶναι ἡ δόξα ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπό καταβολῆς κόσμου καί μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ἡ δόξα καί τῆς γῆς καί τοῦ οὐρα;νοῦ. Εἶναι ἡ μόνη, πού ἐχώρησε τόν Θεό, πού ἡ κοιλία της ἔγινε εὐρυχωροτέρα τῶν οὐρανῶν γιά νά χωρέσει τόν ἀχώρητο, ἔγινε ἡ χώρα τοῦ ἀχωρήτου. Γι' αὐτό καί ἀνεδείχθη τό γλυκύτερο, τό ἀκατάπαυστο καί οὐράνιο τραγούδι τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων καί τό πιό πολύτιμο στολίδι τῶν ἀνθρώπων, ὁ ναός ὁ ἐπουράνιος, τό κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ. Αὐτή γκρέμισε τό τεῖχος τῆς ἔχθρας πού ὑψώθηκε ἀνάμεσα στό Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἐξ αἰτίας τῆς ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου νά ὑπακούσει στό Θεό καί νά τηρήσει τίς ἐντολές Του, καί ἔφερε τήν εἰρήνη, τήν καταλλαγή, τή συμφιλίωση μέ τόν Θεό. Ἔτσι, αὐτή ἔγινε ἡ αἰτία πού ἄνοιξε καί πάλι ὁ Παράδεισος, γιά νά εἰσέλθει πρῶτος ὁ ληστής τοῦ Σταυροῦ. Ἄς ἔχωμε, λοιπόν, θάρρος, γιατί ὁ Χριστός ἐνίκησε τόν κόσμο καί Αὐτός θά πολεμήσει τούς τρεῖς ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἁμαρτία, τό θάνατο καί τόν διάβολο. Αὐτοί εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου καί μάλιστα ὁ θάνατος στήν τριπλῆ του μορφή: φυσικός θάνατος, πνευματικός θάνατος (ἁμαρτία) καί, γιά τούς ἀμετανοήτους, αἰώνιος θάνατος (κόλαση). Καί αὐτό τό ἐπιτυγχάνει ὁ Χριστός ὄχι γιατί εἶναι δυνατός, ἀλλά γιατί εἶναι ὁ μόνος παντοδύναμος. "
Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Παράκλησης ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε: "Εἴπαμε ὅτι εἶναι εὐλογημένες, ἁγιασμένες καί χαριτωμένες οἱ ἡμέρες αὐτές καί γιά τοῦτο συνοδεύονται μέ κάποιο δόσιμο, κάποια προσφροά. Καί εἶναι γνωστό ὅτι ὅ,τι ἐμεῖς προσφέρομε δέν εἶναι δικό μας, εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Τό τονίζομε ἰδιαίτερα στή Θ. Λειτουργία: "Τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προσφέρομεν...". Καί ἡ Τοπική Ἐκκλησία προσφέρει περισσότερο στή νεολαία, στά νειᾶτα, στά παιδιά μας. Γι' αὐτό καλέσαμε σήμερα στόν Ἱερό τοῦτο Μητροπολιτικό Ναό κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, γιά νά δώσωμε τά Βεβαιωτικά τῆς χορηγήσεως Ὑποτροφίας σέ πολλούς νέους καί νέες τῆς Χίου, ἀπό τό Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν Βαρλᾶ, τό Ἱ. Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης, Ἱερές Μονές καί Ναούς, ἀλλά καί ἀπό Ἱδρύματα στά ὁποῖα προεδρεύομεν, ὅπως τοῦ Ἱδρύματος Γεωργιλῆ καί τοῦ Ἱδρύματος Σταματίου Πρινιᾶ. Πρέπει νά ἀναφέρωμε ὅτι τό συνολικό ποσό πού ἐδόθη τό ἔτος 2018 προσεγγίζει τά 50.000,00 εὐρώ καί πρέπει νά τονίσωμε ὅτι αὐτό εἶναι προσφορά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας σέ σᾶς. Νά τό ἐνθυμεῖσθε αὐτό πάντοτε, παιδιά μου, ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία ἔδωσαν σέ σᾶς, γιά νά σπουδάσετε καί νά μορφωθῆτε."
Ἀμέσως μετά, ἐπέδωκε σέ κάθε ὑπότροφο τήν Βεβαίωση χορηγήσεως τῆς Ὑποτροφίας καί ἀποδεικτικό τῆς καταθέσεως σέ Τράπεζα τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ.
Οἱ ὑπότροφοι, μεταξύ ἄλλων, εἶναι φοιτητές ἤ μεταπτυχιακοί στίς Ἐπιστῆμες τῆς Θεολογίας, τῆς Φιλολογίας, τῆς Ἰατρικῆς, τῶν Οἰκονομικῶν, τῆς Παιδαγωγικῆς, τῶν Ναυτιλιακῶν, τῆς Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ἀλλά καί τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων.


Εκτύπωση   Email