"ΚΑΓΩ ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΥΜΑΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

OKALOSSAMAREITHS

Ἐν Χίῳ, τῇ 05/10/2020

Μνήμη Χαριτίνης, Εὐδοκίμου

Πρωτ. 1821

Ἀριθμ.

Διεκπ. 806

 

Πρός

Tόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα


Στὴν Κοινωνική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται ἄτομα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες σὲ προσωπικό, οἰκογενειακό ἤ κοινωνικό καί οἰκονομικό ἐπίπεδο. Μετά τὴν πρώτη ὑποδοχή καὶ τὴν καταγραφή τῶν στοιχείων θὰ σχεδιάζεται καὶ θὰ προτείνεται ὁ τρόπος καὶ τὸ εἶδος τῆς ὑποστηρίξεως ποὺ θὰ παρέχεται.

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, προκειμένου νὰ λειτουργήσει ἡ Κοινωνική Ὑπηρεσία Της «κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ἔχει προσλάβει (μέσῳ τοῦ προγράμματος κοινωφελοῦς ἐργασίας) μὲ σύμβαση μερικῆς ἀπασχολήσεως ὁρισμένου χρόνου τὴν Κοινωνική Λειτουργό κ. Μαρία Παλαβίδου (τηλ 6955377132) ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς χῶρο ἐργασίας τήν Ἑνοριακή Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου πόλεως Χίου καί ὧρες ἀπό 08:30 ἕως 13:30, κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες.

Ἡ Ὑπηρεσία θὰ παρέχει κοινωνική, συμβουλευτική καὶ ψυχολογική ὑποστήριξη σὲ κοινωνικές ὁμάδες καὶ ἄτομα ὅπως: πολύτεκνες οἰκογένειες, μονογονεϊκές οἰκογένειες, ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, μακροχρόνια ἀνέργους, ἡλικιωμένα ἄτομα, ἄτομα τὰ ὁποῖα πλήττονται ἤ ἀπειλοῦνται ἀπό κοινωνικό ἤ ἐργασιακό ἀποκλεισμό. Σὲ περιπτώσεις ὅπου τὸ ἄτομο δὲν μπορεῖ γιὰ λόγους ὑγείας νὰ προσέλθει στὸν χῶρο τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας, ἡ Κοινωνική Λειτουργός, συνοδευομένη ἀπό τὸν Ἱερέα κάθε Ἐνορίας, θὰ τὸ ἐπισκέπτεται στὴν οἰκία του.

Ἀκόμα, ἡ Κοινωνική Ὑπηρεσία θὰ παρέχει πληροφόρηση στοὺς ἐξυπηρετουμένους ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπιδοματική πολιτική, τὰ κοινωνικά καὶ προνοιακά θέματα, ἀλλά καὶ σὲ θέματα ἐργασίας ἤ ἀπασχολήσεως. Ἐπίσης θὰ ἐνημερώνει τοὺς ἐξυπηρετουμένους γιὰ ὅλες τὶς κοινωνικές ὑπηρεσίες καὶ θὰ τοὺς παραπέμπει, ἀναλόγως μὲ τὰ αἰτήματα καὶ τὶς ἀνάγκες τους, στὶς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες καὶ θὰ φροντίζει γιὰ τὴν διασύνδεσή τους μὲ αὐτές. Ὅπου κρίνεται ἀναγκαῖο, ἡ Κοινωνική Λειτουργός θὰ τοὺς συνοδεύει. Στόχος σὲ κάθε περίπτωση εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση τῆς λειτουργικότητας καὶ τῆς αὐτοβοήθειας τοῦ ἀτόμου. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀτόμου γιὰ συνεργασία, ὁ σεβασμός του καὶ ἡ τήρηση τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἀπορρήτου.

Παρακαλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅταν ἐνημερώνονται γιὰ Ἐνορίτες τους, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται κοινωνική, ψυχολογική ἤ συμβουλευτική ὑποστήριξη, νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν Κοινωνική Λειτουργό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου νὰ ἀξιολογοῦνται καὶ νὰ λαμβάνουν τὴν κατάλληλη βοήθεια.

Μέ πατρικές εὐχές

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Εκτύπωση   Email