«ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ» ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

01

Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ἐδημιούργησε «ἐκ τοῦ μὴ ὄντος» εἰς τὸ εἶναι τὰ σύμπαντα. Μὲ σοφία, δύναμη καὶ ἀγάπη. Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐδημιούργησε, «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν» Του, τὸν ἄνθρωπον, τὴν κορωνίδα ὅλης τῆς δημιουργίας. Ἡ πτώση ἀπεμάκρυνε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θέλησε νὰ φέρει καὶ πάλι τὸν ἄνθρωπο κοντά Του. Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος. ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἀνεβαίνει στὸν Σταυρό, κατεβαίνει στὸν Ἅδη, νικᾶ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατον καὶ μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν Ἀνάσταση κάθε ἀνθρώπου. Σ᾽ αὐτὴν τὴν εὐεργεσία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μετάσχει ὁ ἄνθρωπος. Τὶς προϋποθέσεις θέτει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας στὴν περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἀναγιγνώσκεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω: «ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε´ 35-40).

Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ μας κινούμεθα κατὰ τὴν φιλανθρωπικὴ διακονία τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Αὐτὸς ποὺ κινεῖ τὰ πάντα εἶναι ὁ Χριστός μας. Ἐμεῖς εἴμαστε τὰ ἐργαλεῖα του. Ἐκεῖνος μᾶς χρησιμοποιεῖ ὅπως θέλει, ὅπου θέλει καὶ ὅσο θέλει. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ ἀνταποκρινόμεθα στὴν πρόκλησή Του. «Γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά Σου». «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα».

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν συνεχίζοντας τήν καθ’ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους διακονία της καί ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων διένειμε σέ 150 περίπου δικαιούχους οἰκογένειες μέ παιδιά 648 κιβώτια τροφίμων. Ἐπίσης προσέφερε στό Γηροκομεῖο Χίου ‘’ΖΩΡΖΗΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ’’ τρόφιμα διά τήν σίτιση τῶν ἡλίκιωμένων τά ὁποῖα καλύπτουν ὅλα τά γεύματα τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου. Προσέφερε ἀκόμη τσάντες μέ τρόφιμα καί δωροεπιταγές σέ ἐνδεεῖς συμπολίτες μας, καθώς καί στούς λιμενεργάτες ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Ἐπίσης διετέθησαν 15 τσάντες μέ τρόφιμα σε 15 ἐνδεεῖς  οἰκογένειες τῶν Καρδαμύλων. Τό Σάββατον 18 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος παρά τίς ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες, μετέβη στό Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίας Μαρκέλλης, ὅπου ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί στη συνέχεια προσέφερε σέ ὅλους τούς 55 μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς Βολισσοῦ (Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου) χρηματικά ποσά γιά τήν ἐνίσχυση τῶν σπουδῶν τους στήν ἐκπαίδευση. Τέλος προσεφέρθησαν χρηματικά ποσά ἤ δωροεπιταγές σέ Φιλανθρωπικά ἤ Ἱεραποστολικά Σωματεία.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἐξέφρασαν τίς εὐχαριστίες τους καί ἐδόξασαν τόν Θεό γιά τήν εὐεργεσία αὐτή στήν ζωή τους.

02