Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος για το θέμα της υποβάθμισης των Δημοτικών Σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων

Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Μαΐου 2014
Μνήμη Κάρπου καί Ἀλφαίου ἀποστόλων
Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον
κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Πληροφορηθέντες τήν ὑποβάθμισιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων Καλλιμασιᾶς καί Νενήτων μέ τήν ὑμετέραν ἀπόφασιν διά τήν μείωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν διδασκόντων ἐν τοῖς ἀνωτέρω Σχολείοις, περιοχῶν μέ ἐνεργόν καί δραστήριον πληθυσμόν καί αἱ ὁποῖαι κατά καιρούς ἔχουν ἀναδείξει σπουδαίας προσωπικοτήτας, Οἰκουμενικούς Πατριάρχας (Ἰωακείμ Β΄καί Δ΄), Ἀρχιερεῖς, Ἐπιστήμονας, Ναυτικούς, Ἐπιχειρηματίας καί Ἐπαγγελματίας (κυρίως μέ τήν ἐνασχόλησιν τῆς καλλιεργείας τῆς Μαστίχης) κ.ἄ., διαμαρτυρόμεθα καί ἡμεῖς ὡς πνευματικός πατήρ καί ποιμήν τῆς Χίου καί παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀποβλέποντες εἰς τήν πρόοδον καί ἀνάπτυξιν τῶν ἀκριτικῶν μας περιοχῶν ἀναθεωρήσητε τήν ὑμετέραν ἀποφάσιν .

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

+ Ὁ Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν Μᾶρ­κος

Κοινοποιήσεις:

1. Δημοτικόν Σχολεῖον Καλλιμασιᾶς.

2. Δημοτικόν Σχολεῖον Νενήτων.

3. Σύλλογον Γονέων καί Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Καλλιμασιᾶς.

4.        »               »       »            »              »          »      Νενήτων.


Εκτύπωση   Email