Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ἐργατικῆς πρωτομαγιᾶς

Ἀριθμ. Πρωτ. 1011
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  360
Ἐν Χί­ῳ τῇ 28Ἀ­πρι­λί­ου 2015
Τῶν ἐν Κυ­ζί­κῳ 9 μαρ­τύ­ρων

Πρὸς

Τὸν Ἀξιότιμον
κ. Κωνσταντῖνον Λίναν
Προεδρον τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Χίου

Ἐνταῦθα

Ἀξιότιμε,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ἐργατικῆς πρωτομαγιᾶς θά θέλαμε νά ἐκφράσωμε  τήν κατανόησή μας στόν ἀγώνα τῶν ἐργαζομένων γιά τήν Μισθολογική τους κατάσταση.

Στό γεγονός αὐτό συνηγορεῖ ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅπως φαίνεται ἀπό τά παρακάτων χωρία:

«οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεις καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ σου παρὰ σοὶ ἕως πρωΐ (Λευϊτ. ιθ΄,13)». Μετάφρασις: Δέν θά ἀδικήσης τόν πλησίον σου, δέν θά ἀρπάσης ὅ,τι τοῦ ἀνήκει. Τό ἡμερομίσθιον τοῦ ἐργάτου σου δέν θά μείνη μαζί σου ἕως τό πρωΐ. Θα πληρώσης αὐτόν τό ἴδιο βράδυ.

«οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένητος καὶ ἐνδεοῦς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ἢ ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν ἐν ταῖς πόλεσί σου· αὐθημερὸν ἀποδώσεις τὸν μισθὸν αὐτοῦ, οὐκ ἐπιδύσεται ὁ ἥλιος ἐπ᾿ αὐτῷ, ὅτι πένης ἐστὶ καὶ ἐν αὐτῷ ἔχει τὴν ἐλπίδα· καὶ καταβοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς Κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία (Δευτερ. κδ΄, 14-15)». Μετάφρασις: Δέν θά ἐλαττώσης οὔτε θά κατακρατήσης τό ἡμερομίσθιον πτωχοῦ καί ἐνδεοῦς τόσον ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὅσον καί ἀπό τούς ξένους πού εὐρίσκονται εἰς τάς πόλεις σας. Θά πληρώσης αὐτόν τήν ἰδίαν ἡμέραν. Δέν θά δύση ὁ ἥλιος, χωρίς αὐτός νά ἔχη λάβει τό ἡμερομίσθιόν του, διότι εἶναι πτωχός καί εἰς αὐτό στηρίζει τήν ελπίδα του. Ἐάν δέν τόν πληρώσης ἐγκαίρως, θά φωνάξη κατά σοῦ μέ ἀγανάκτησιν πρός τόν Κύριον καί θά καταλογισθῆ εἰς σέ ἁμαρτία.

«ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ᾿ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν (Ἰακώβου ε΄, 4)». Μετάφρασις: Ἰδού ὁ μισθός τῶν ἐργατῶν, πού ἐθέρισαν τά ἀπέραντα χωράφια σας καί τόν ὁποῖον ἐσεῖς ἀδίκως καί πλεονεκτικῶς κατεκρατήσατε, κραυγάζει ἐναντίον σας. Καί οἱ ὁμαδικαί βοαί τῶν θεριστῶν, πού τούς ἀδικήσατε, ἔχουν φθάσει σάν ἐπίκλησις δικαιοσύνης μέσα εἰς τά αὐτιά τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων.

Μέ τήν εὐχή οἱ ἁρμόδιοι νά ἐφαρμόσουν τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὥστε νά μήν ἀδικοῦνται οἱ ἐργαζόμενοι διατελοῦμεν

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  ΜΑΡΚΟΣ


Εκτύπωση   Email