Ἑορτασμός τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Καρδαμύλοις διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1585
Ἀριθμ. Διεκπ. 692
Ἐν Χί­ῳ τῇ  3 Αὐγούστου 2015
Μνήμη Δαλμάτου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσίων

Πρός

Τούς εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους
καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῶν Καρδαμύλων

Εἰς Καρδάμυλα

Διά τοῦ παρόντος, καί ἔχοντες ἀποτετυπωμένην ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τήν εὐλάβειαν τῶν πιστῶν τῆς πόλεως τῶν Καρδαμύλων, ὡς καί ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως πρός τούς ἐν Καρδαμύλοις διαλάμψαντας Ἁγίους, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι θά ἑορτάσωμεν τούτους μέ ἐκκλησιαστικήν μεγαλοπρέπειαν, ὡς ἔχομεν διαλάβει εἰς τήν ὑπ’ ἀριθ. 113/29-12-2014 ἡμετέραν Ἀπόφασιν τήν Κυριακήν πρό τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἤτοι τήν 9ην Αὐγούστου, μέ Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων καί μέ τήν συμμετοχήν ἁπάντων τῶν Εὐλαβ. Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν Καρδαμύλων.

Προσκαλοῦμεν ἅπαντας ὅπως προσέλθητε καί τιμήσητε μέ τήν συμμετοχήν καί συμπροσευχήν τόν Ἑορτασμόν τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Καρδαμύλοις διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 6ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὡς καί τάς Ἱερᾶς Παρακλήσεις.

Κοινοποίησις: Δημοτικόν Διαμέρισμα Καρδαμύλων. Εἰς Καρδάμυλα.


Εκτύπωση   Email