Μ Η Ν Υ Μ Α τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Π ρ ό ς τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν, ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς Χίον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ἀριθμ. Πρωτ. 1.782
Ἀριθμ. Διεκπ. 796
Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2015
Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Ὑπεραγίας Θεοτὀκου
Μ Η Ν Υ Μ Α
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
κ. Μάρκου,
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν,
ἐπί τῇ Εὐλογητῇ Ἐπισκέψει εἰς Χίον
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἡ ἁγιοτόκος καί μυρίπνοος, κατόπιν τῆς Εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, θά ὑποδεχθῇ τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015, μέ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ψυχικῆς ἀνατάσεως, τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τόν λυχνοστάτην ἀπό τό ἀείφωτον Φανάριον, τόν φιλάνθρωπον Πατέρα καί Δεσπότην.

Ἔρχεται ὁ Πρωτόθρονος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, ἀποτελουμένης ἀπό ἐξέχοντας διαπρεπεῖς Ἱεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διά νά προστῇ τοῦ πανδήμου Ἑορτασμοῦ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, διά νά προσφέρῃ ἐκ τῆς ἀγαπώσης καρδίας Του πλουσίαν τήν Εὐλογίαν Του, διά νά μᾶς φέρῃ τήν Χάρι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διά νά μᾶς μεταδώσῃ εἰς τούς δυσκόλους αὐτούς καιρούς τήν ἐνίσχυσιν καί τήν παρηγορίαν.

Διά τοῦτο προτρέπομεν ἅπαντα τόν πιστόν Λαόν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως νά συμμετάσχωμεν ὅλοι θριαμβευτικῶς εἰς τήν Ἐπίσημον Ὑποδοχήν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν πλατεῖαν «Βουνακίου» τήν Παρασκευήν 11ην Σεπτεμβρίου 2015 καί ὥραν 17.30΄, ὡς καί εἰς τήν ὑπ’ Αὐτοῦ τελεσθησομένην Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν Κυριακήν 13ην Σεπτεμβρίου, ὅπου ἡ προσέλευσις πρέπει νά εἶναι ἀπ’ ἀρχῆς τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί συμμετοχῆς, εἰ δυνατόν, εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν.

Ἐπίσης, τό Σάββατον 12ην Σεπτεμβρίου καί ἀπό ὥρας 11ης ἕως 13ης μεσημβρινῆς δύνασθε νά προσέλθητε εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, προκειμένου νά λάβητε τήν Εὐλογίαν τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν ἐν ψυχικῇ ἀγαλλιάσει καί εὐφροσύνῃ καρδίας καί προτρέποντες ἅπαντας διά τήν ὁμόθυμον συμμετοχήν πάντων ὑμῶν, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν. 

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Εκτύπωση   Email