«Επί γῆς εἰρήνη....» (βίντεο)

 

mhnymachrist2016 

Πηγή : www.alithia.gr www.politischios.gr

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  2016

«ἐπί γῆς εἰρήνη....»

Μέ τήν σάρκωση τοῦ Λόγου ἐπῆλθε εἰρήνευση, συμφιλίωση καί καταλλαγή τοῦ ἐπαναστατημένου ἀνθρώπου πρός τόν Θεό.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, θά μᾶς βοηθήσει νά συνειδητοποιήσουμε τόν ἀγώνα πού πρέπει νά κάνουμε γιά νά εἰρηνεύσουμε μέ τόν Θεό, τόν ἑαυτό μας καί τόν συνάνθρωπό μας:

Αὐτήν τήν εἰρήνη νά φυλάσσωμεν, ἀδελφοί, ὅσο μποροῦμε. Διότι αὐτήν ἐλάβαμε ὡς κληρονομιά ἀπό τόν Σωτήρα μας πού ἐγεννήθη σήμερα καί μᾶς ἔδωσε τό Πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας, διά τῆς ὁποίας γινόμεθα «κληρονόμοι μέν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δέ Χριστοῦ» (Ρωμ. η΄17).

Ἄς εἰρηνεύομε λοιπόν μέ τόν Θεό τηρώντας ὅσα εἶναι εὐάρεστα σέ Αὐτόν· τήν σωφροσύνη, τήν φιλαλήθεια, τήν δικαιοπραγία, τήν καρτερία στίς προσευχές καί τίς δεήσεις, «ἄδοντες καί ψάλλοντες ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν» (Ἐφεσ. ε΄19) καί ὄχι μόνο μέ τά χείλη.

Ἄς εἰρηνεύομε μέ τούς ἑαυτούς μας, ὑποτάσσοντας τήν σάρκα τῷ πνεύματι (τό σαρκικό φρόνημα στόν νόμο τοῦ Πνεύματος), ἐκλέγοντας νά ζοῦμε  ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ συνείδησή μας καί φροντίζοντας, ὥστε ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος τῶν λογισμῶν νά κινεῖται μέ κοσμιότητα καί καθαρότητα. Διότι ἔτσι μόνο θά καταστείλουμε τόν ὄντως ἐμφύλιο πόλεμο πού διεξάγεται μέσα μας.

Ἄς εἰρηνεύομε μεταξύ μας, «ἀνεχόμενοι ὁ ἕνας τίς ἀδυναμίες τοῦ ἄλλου καί συγχωρώντας,  ἄν τυχόν κάποιος ἔχει παράπονο ἀπό τόν ἄλλον, ὅπως καί ὁ Χριστός μᾶς συνεχώρησε» (πρβλ. Κολ. γ΄13) καί δείχνοντας μεταξύ μας εὐσπλαχνία πού πηγάζει ἀπό τήν μεταξύ μας ἀγάπη, καθώς καί ὁ Χριστός ἀπό τήν ἀγάπη του καί μόνο πρός ἐμᾶς μᾶς εὐσπλαχνίσθηκε καί γιά χάρη μας ἐνανθρώπησε.

Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ ἀνορθωθοῦμε ἀπό τήν πτώση της ἁμαρτίας μέ τήν δική του βοήθεια καί χάρη καί ἀφοῦ ἀνεβοῦμε (πνευματικά) διά τῶν ἀρετῶν, θά ἀποκτήσουμε «τό πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς» (Φιλιπ. γ΄20), ἀπό ὅπου περιμένουμε τήν ἐλπίδα μας νά λυτρωθοῦμε ἀπό τήν φθορά καί νά ἀπολαύσουμε τά οὐράνια καί αἰώνια ἀγαθά ὡς τέκνα τοῦ Οὐρανίου Πατρός (Ὁμιλία ΝΗ΄, Εἰς τήν κατά σάρκα σωτήριον Γέννησιν τοῦ Κυρίου, 15).

Μὲ πατρικές εὐχές

Ϯ Ο ΧΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΣΕκτύπωση   Email