Πρός Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ, τῇ 24ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Μνήμη Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος

Πρός

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  

Εἰς  Ἀθήνας


Ἡ πρός τόν Ἀγωνοθέτην Ἀναστάντα Χριστόν ἐκδημίας διαδρομή τοῦ πολυταλάντου Ἕλληνος Πρωταθλητοῦ Ἀθανασίου Καλογιάννη ἕλκει ἡμᾶς ὅπως ἐκφράσωμεν τήν ὁλοκάρδιον συγκίνησιν ἡμῶν καί πατρικάς παραμυθητικάς εὐχάς.

Ὁ πολλάκις Πανελληνιονίκης τε καί Βαλκανιονίκης, ὄγδοος τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἀγώνων τοῦ 1986 καί δεύτερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Φοιτητῶν τοῦ 1987, κάτοχος Πανελληνίων ἐπιδόσεων καί κατατασσόμενος μεταξύ τῶν κορυφαίων τῆς Εὐρώπης καί τοῦ κόσμου ἐχάρισεν στιγμάς ὑπερηφανίας εἰς τούς Ἕλληνας φιλάθλους.

Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐκτιμῶν, ὅτι τόν δρόμον τετέλεκεν, ἀποδώσῃ αὐτῷ τόν στέφανον τοῦ νικητοῦ εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος


Εκτύπωση   Email