ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ ΤΗΣ Α. Θ. Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ

ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΙΟΥ,  ΨΑΡΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  κ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΝ

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει εἰς τήν Χίον

τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

Παναγι­ώ­τα­τε,

Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὴν κώμην τῆς Καλλιμασιᾶς, ἡ ὁποία ἔχει προστάτην τὸν Ἅγιον Αἰμιλιανόν Ἐπίσκοπον Κυζίκου τὸν Ὁμολογητήν. Ὁ παναοίδιμος ἱεράρχης τῆς Κυζίκου καὶ κραταιὸς ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἅγιος Αἰμιλιανός, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη πιστὸς οἰκονόμος τῆς θείας χάριτος καὶ διεκρίθη τόσον διὰ τὴν ἐλεήμονα καρδίαν του ὅσον καὶ διὰ τὴν ἱλαρότητα τῶν ἠθῶν του, ὁ πύρινος διδάσκαλος καὶ φλογερὸς κήρυξ τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας, ἑορτάζεται μέ ἰδιαιτέραν εὐλάβειαν καί ἐξαιρετικήν λαμπρότητα εἰς τήν μυροβόλον καί ἁγιοτόκον νῆσον μας Χίο καί συγκεκριμένως εἰς τήν ὁμώνυμον παραθαλασσίαν περιοχήν τῆς Καλλιμασιᾶς, ὅπου εὑρίσκεται ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου.

Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τόν ἱερόν αὐτόν τόπον, εἰς τὰ ἡγιασμένα τοῦτα χώματα, τὰ ὁποῖα εἶναι μάρτυρες τῶν βηματισμῶν τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος τῆς νήσου ἡμῶν Ἰσιδώρου.

Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τά χώματα, τά ὁποῖα ἐπάτησαν εὐλαβικά  Ἅγιοι, Ὅσιοι, Ἀσκηταί, ἄνθρωποι τῆς πίστεώς μας, εἰς τὰ χώματα εἰς τὰ ὁποῖα ἐλάβομεν τὴν εὐλογία νὰ κεντίσετε κατά τὸ παρελθόν τὸν μαστιχοφόρον σχῖνον.

Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὴν πλατείαν τῶν Πατριαρχῶν, ὅπως εὐστόχως ὠνομάσθη, μὲ τὴν πρότασιν τῆς πρώην ἀντιδημάρχου κυρίας Ἀθηνᾶς Θλιβίτου-Κρουσουλούδη, διὰ νὰ τιμήσῃ ἡ γενέτειρα τὰ τέκνα της, τοὺς ἀοιδίμους Πατριάρχας Ἰωακείμ τὸν Β΄ καὶ Ἰωακείμ τὸν Δ΄.

Εἶναι μέγα τό γεγονός τῆς σημερινῆς ἐπισκέψεως, ἱστορικόν εἰς τήν ροήν τοῦ παρελθόντος χρόνου, βαρυσήμαντον καί καθοριστικόν εἰς τήν μελλοντικήν κατάθεσιν τῆς ἱστορίας μας, ἀναπτερωτικόν εἰς τήν ἐπίτευξιν τῆς οὐρανοδρόμου στοχοθεσίας τοῦ λαοῦ μας.

Εἶναι γνωστόν ὅτι καί ἡ παλαιοτέρα ἐπίσκεψίς Σας, Παναγιώτατε, ἰσχυροποίησε τήν πίστιν τοῦ χριστωνύμου ποιμνίου μας, ἐθέριεψε ἐλπίδας, ὑπέμνησε ἀξίας, ἀναζωπύρωσε μνῆμας, ἐστερέωσε ἰδανικά.

Ἡ σημερινή ὅμως ἐπίσκεψή Σας διατρανώνει ἐναργῶς τήν ἱστορίαν τοῦ τόπου μας καί ἐπιμαρτυρεῖ τήν διηνεκῆ λατρευτικήν κοινωνίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἐνδόξου Νησιοῦ μας μὲ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Διὰ τοῦτο ὁ φιλόχριστος λαός τῆς θεοφιλοῦς κώμης ταύτης, διαβεβαιούμενοι Ὑμᾶς διά τήν πολλήν πρός τό Τιμιώτατον Ὑμῶν πρόσωπον Ἀγάπην, ἡμῶν, καταθέτομεν εὐλαβῶς τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν, ἐκζητοῦντες τάς πατρικάς Ὑμῶν εὐχάς καί εὐλογίας.

Ὀλβοφόρα τὰ ἔτη Σας, Παναγιώτατε.

pdf


Εκτύπωση   Email