ΠΡΑΞΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Π Ρ Α Ξ Ι Σ
Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:
1. Τόν Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἄρθρ. 29 καί ἄρθρ. 37, παρ. 2.
2. Τόν ὑπ’ ἀριθ. 2 Κανονισμόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημερίων», ἄρθρ. 33, παρ. 2, ἄρθρ. 36 καί ἄρθρ. 37, παρ. 1 καί 2.
3. Τήν, ἀπό 29ης Δεκεμβρίου 2011, Προκήρυξιν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀναγνωσθεῖσαν ἐπ’ Ἐκκλησίας εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, τήν Κυριακήν 15ην Ἰανουαρίου 2012, ἀναρτηθεῖσαν εἰς τήν ἱστοσελίδα αὐτῆς καί δημοσιευθεῖσαν εἰς τό Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Ἰανουάριος 2012, περί πληρώσεως τῆς κενῆς θέσεως Ἐφημερίου τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐρειθιανῆς Βροντάδου.
4. Τάς ὑποβληθείσας αἰτήσεις, πρός πλήρωσιν τῆς κενῆς Ἐφημεριακῆς θέσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐρειθιανῆς Βροντάδου, καί
5. Τό θεόπνευστον κείμενον τῆς Ἁγ. Γραφῆς καί τούς πνευματοφόρους λόγους τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, οἵτινες κατοχυροῦνται διά τοῦ ἄρθρ. 3 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
ἀ ν α κ η ρ ύ σ σ ο μ ε ν
διά τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐρειθιανῆς Βροντάδου, ὡς ὑποψηφίους τῆς κενῆς Ἐφημεριακῆς θέσεως τούς:
1. Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον Γεώργιον Σπυρ. Γεώργαλον,
2. Αἰδεσιμολογ. Πρεσβύτερον Μιχαήλ Ἰωάνν. Ζευγιόν, καί
3. Αἰδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Ἰωάνν. Πουλιᾶν.

Ἐν Χίῳ τῇ  1ῃ Μαρτίου 2012
Ὁ Μητροπολίτης

+Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Εκτύπωση   Email