Τοπική Αγιολογία - Εορτολόγιο

Agiologio

 

1) Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Χίου (15 Φεβρουαρίου), στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Βοηθείας.
2) Ἁγ. Μακαρίου (τοῦ Νοταρᾶ) Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου (17 Ἀπριλίου), στόν ὁμώνυμο Ναό τοῦ Βροντάδου, ὅπου ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου.
3) Ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος (14 Μαΐου).
4) Ἁγ. Μαρκέλλης (22 Ἰουλίου).
5) Ἁγ. Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου (11 Νοεμβρίου, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός), ὁπότε ἑορτάζονται τά Ἐλευθέρια τῆς Νήσου.
6) Ἱερᾶς Νέας Μονῆς (23 Αὐγούστου).
7) Παναγίας Μυρσινιδίου (24 Σεπτεμβρίου).
8) Ἐθνικοθρησκευτική Ἑορτή τῶν Ψαρῶν, τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν 18ην Ἰουνίου.
9) Τῶν ἐν Χίῳ Ἁγίων, τῇ πρώτῃ Κυριακῇ Σεπτεμβρίου. 10) Παναγίας Βοηθείας, τή Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ.
11) Ἁγ. Ἰωάννου Μουνδῶν Διευχῶν (29 Αὐγούστου).
12) Ἁγίας Μυρόπης (2 Δεκεμβρίου).

 

Ἀγγελῆς ὁ Ἀργεῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1813. (3 Δεκεμβρίου).

Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Ὅσιος. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, κοιμηθείς τῷ 1813 (24 Ἰουνίου).

Ἀνδρέας (Ἀργέντης) ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησε ἐν Κων/πόλει τῷ 1464 (29 Μαΐ­ου).

Ἄνθιμος, ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Ὅσιος. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, (Ἱ. Ν. Ἁγ. Ματρώνης). Ἐκοιμήθη τῷ 1782 (4 Σεπτεμβρίου).

Ἄνθιμος ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐκοιμήθη τῷ 1960. (15 Φεβρουαρίου Ἱ. Μ. Παναγίας Βοηθείας).

Γεώργιος, ὁ Χιοπολίτης. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κυδωναίαις τῷ 1807 (26 Νοεμβρίου).

Δημήτριος, ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κων/πόλει τῷ 1802 (29 Ἰανουαρίου).

Θεόφιλος, ὁ Ζακύνθιος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1635 (24 Ἰουλίου).

Ἰσίδωρος ὁ ἐξ Ἀλεξανδρείας. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ κατά τά μέσα τοῦ 3ου αἰ. (14 Μαΐου).

Μακάριος ὁ Κορίνθου. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, ἔνθα ἐκοιμήθη τῷ 1805 (17 Ἀπριλίου, Βροντάδος).

Μανουήλ, ὁ Κρής. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1792 (15 Μαρτίου).

Μᾶρκος ὁ νέος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1801 (5 Ἰουνίου).

Μαρκέλλα ἡ Χία. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ κατά τά τέλη τοῦ 3ου αἰ. (22 Ἰουλίου).

Ματρώνα ἡ Χιοπολῖτις. Ἐκοιμήθη ἐν Χίῳ τῷ 1462 (20 Ὀκτωβρίου).

Μυρόπη ἡ ἐξ Ἐφέσου. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ κατά τά μέσα τοῦ 3ου αἰ. (2 Δεκεμβρίου).

Νήφων ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐκοιμήθη ἐν Σκιάθῳ τῷ 1809 (28 Δεκεμβρίου).

Νικήτας, Ἰωάννης καί Ἰωσήφ. Ἱδρυταί τῆς Ἱ. Νέας Μονῆς. Διέλαμψαν ἐν ἀσκήσει κατά τά μέσα τοῦ 11ου αἰ. (20 Μαΐου).

Νικήτας ὁ Νισύριος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1732 (21 Ἰουνίου).

Νικηφόρος ὁ Χῖος. Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ τῷ 1821 (1 Μαΐου).

Νικόλαος ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1754 (31ην Ὀκτωβρίου).

Νίκων ἱερομάρτυς καί οἱ 199 αὐτοῦ μαθηταί. Διῆλθεν ἐκ Χίου (23ην Μαρτίου).

Ὀνούφριος, ὁ ἐκ Τυρνόβου. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1818 (4 Ἰανουαρίου).

Ἁγίας Παρασκευῆς θαῦμα. Ἔσωσε τήν πόλιν Χίου ἐκ καταποντισμοῦ (14 Ὀκτωβρίου 1442).

Παρθένιος, Μητροπολίτης Χίου καί μετέπειτα Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 1657 (24 Μαρτίου).

Παρθένιος ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ τῷ 1883 (8 Δεκεμβρίου).

Σταμάτιος, Ἰωάννης καί Νικόλαος, ἐκ Σπε­τσῶν. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1822 (3 Φεβρουαρίου).

Μάρτυρες τρεῖς Παρθένοι ἐκ Χίου. Ἐτε­λειώθησαν διά ξίφους (9ην Ἰουνίου).

• Ἱερά Λείψανα: 1) Τεμάχιον Λειψάνου Ἀποστ. Θωμᾶ. 2) Τεμάχιον Λειψάνου Ἁγ. Ἰσιδώρου. 3) Ἱ. Κάρα ἑνός τῶν τριῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς. 4) Τεμάχια Ἱερῶν Λειψάνων ἄλλων 5 Ἁγίων. Τμῆμα τ. κάρας Ἁγ. Ἀθανασίου του Παρίου. Τῷ 1984 τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διέθεσε τεμάχια: 1) Τ. Ξύλου, 2) Ἱ. Λειψάνου Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 3) Λίθου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου καί 4) Λίθου ἐκ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τά ὁποῖα παρέλαβεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος καί ἐναπέθεσεν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου.

• Εἰκόνες περίπυστοι: 1) Εὐαγγελισμός Θεοτόκου (13ος αἰ.). 2) Παναγίας (ΜΡ ΘΥ, 14ος αἰ.). 3) Θεοτόκος Βρεφοκρατοῦσα (14ος ἤ 16ος αἰ.). 4) Εἰκών τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (17ος αἰ.). 5) Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου (1702).

• Ἱερά Προσκυνήματα: «Ἁγία Μαρκέλλα», Τ.Κ. 821 03 Βολισσός - Χίος. Τηλ.: 22740-21.269 καί 21.869. "Ἅγιος Μακάριος", Τ.Κ. 82200 Βροντᾶδος. Τηλ : 2271-44045.

  


Εκτύπωση   Email