Δευτέρα
25 Οκτωβρίου

Μαρκιανού και Μαρτυρίου, Χρυσάφου μαρτ., Ταβιθάς αγίας

15 Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Νίκων ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ ἡγεμόνος Κουϊντιανοῦ καί καταγόταν ἀπό τή Νεάπολη τῆς Ἰταλίας. Ἡ μητέρα του ἦταν Χριστιανή καί τόν γαλούχησε μέ τά νάματα τῆς εὐσεβείας καί ὁ πατέρας του εἰδωλολάτρης.
Σέ νεαρή ἡλικία ἔγινε στρατιωτικός καί πολύ γρήγορα διακρίθηκε γιά τήν ἀνδρεία καί τήν πειθαρχία του. Ἡ ψυχή του ὅμως ποθοῦσε τόν βίο τῆς ἀσκήσεως καί τῆς κατά Θεοῦ βιοτῆς. Ἔτσι ξεκίνησε τό ταξίδι γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Ἔκανε ὅμως μία πρώτη στάση στήν Χίο, ὅπου πέρασε ἑπτά ἡμέρες προσευχόμενος. Στήν συνέχεια, μετά ἀπό ἐμφάνιση Ἀγγέλου, κατέβηκε στήν παραλία καί ἔφθασε στό ὄρος Γάνου. Ἐκεῖ βαπτίσθηκε μέσα σέ ἕνα σπήλαιο ἀπό κάποιον Ἐπίσκοπο καί ζοῦσε μέ προσευχή καί νηστεία. Μετά ἀπό τρία χρόνια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί ἔγινε ἡγούμενος τῶν μοναχῶν πού κατέφευγαν πρός αὐτόν.
Ἐκεῖ πληροφορήθηκε διά θείας ἀποκαλύψεως ὅτι πρόκειται τό ὄρος νά καταστραφεῖ ἀπό τά ἔθνη. Ἔτσι ἀναχώρησε γιά τήν Μυτιλήνη καί ἀπό ἐκεῖ γιά τή Νεάπολη, ὅπου εἶδε γιά τελευταία φορά καί κήδευσε τή μητέρα του. Στήν συνέχεια ἦλθε στή νῆσο τῆς Σικελίας καί ἀσκήτευε μέ τούς μοναχούς τῆς συνοδείας του στό ὄρος τοῦ Ταυρομενίου. Ἐκεῖ δέχθηκε τήν ἐπίθεση τοῦ ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος τούς μέν μαθητές τοῦ Ἁγίου τούς συνέλαβε καί τούς καρατόμησε, τόν δέ Ἱερομάρτυρα Νίκωνα, ἀφοῦ τόν βασάνισε, τοῦ ἀπέκοψε τήν κεφαλή.
Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Νίκων καί οἱ ἑκατόν ἐνενήντα ἐννέα μαθητές αὐτοῦ εἰσῆλθαν, τό ἔτος 250 μ.Χ., στή μακαρία ζωή τοῦ Θεοῦ, ὅπου δέν ὑπάρχει θλίψη ἢ στεναχώρια ἢ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Νικήσας τὸν δόλιον, ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς, κανὼν ἐχρημάτισας, τῶν σῶν κλεινῶν φοιτητῶν, ἀκρότητι βίου σου· ὅθεν σὺν τούτοις ἅμα, γεγονὼς ἐν τῇ Δύσει, ἔδυσας ἐν ἀθλήσει, σὺν αὐτοῖς Πάτερ Νίκων, μεθ' ὧν καὶ κατεφοίτησας αἴγλῇ τῇ ἄνωθεν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.
Ὡς ἀσκητῶν ὁμότροποι, καὶ ἀθλητῶν ἐφάμιλλοι, μαρτυρικῶς Κυρίῳ προσήχθητε, στερροὶ Ὁσιομάρτυρες· ποδηγὸν ἀσφαλῆ γὰρ, κεκτημένοι τὸν ἔνδοξον Νίκωνα, ἠθλήσατε σὺν τούτῳ, συμψάλλοντες, Ἀλληλούϊα.

Μεγαλυνάριον.
Νίκῃ στεφανούμενος ἀληθεῖ, πρὸς πόθον παιδεύεις, παλαισμάτων νικοποιῶν, τὴν τῶν φοιτητῶν σου, χορείαν θεοφόρε, μεθ’ ὧν καὶ ἐναθλήσας, νίκων δεδόξασαι.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ