Δευτέρα
25 Οκτωβρίου

Μαρκιανού και Μαρτυρίου, Χρυσάφου μαρτ., Ταβιθάς αγίας

19ό γεγονός ἔλαβε χώρα στόν Ἱερό Ναό τῶν Μυρτιδίων στό νησί Κύθηρα, ὅταν θεράπευσε παράλυτο.
Λεπτομέρειες γιά τό γεγονός αὐτό, καθώς καί γιά τίς παραδόσεις τῆς εὑρέσεως τῆς Ἁγίας εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, βλέπε στόν Συναξαριστή τοῦ Ματθαίου Λαγγῆ, αὐτή τήν ἡμέρα, τόμος 9ος σελίδα 514, ἔκδοση 5η, 1992.

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς κρήνη ἀκένωτος, τῶν παρά σοί ἀγαθῶν, Εἰκών σου ἡ πάνσεπτος, τοῖς Κυθηρίοις ἁγνή, ἐδόθη κραυγάζουσι· χαῖρε ἡ προστασία, πάντων τῶν δεομένων· χαῖρε ἡ σωτηρία, τῶν τιμώντων σε πόθῳ· χαῖρε ἡ τῷ παραλύτῳ, τήν ἴασιν βραβεύσασα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῇ Θεοτόκῳ οἱ πιστοί νῦν προσπελάσωμεν
Ὡς χορηγούσῃ δαψιλῶς πᾶσιν ἰάματα,
Ἀναμέλποντες ἐφύμνια μετά πόθου.
Ἀλλ’ ὡς ἤγειρας παράλυτον, Θεόνυμφε,
Ἀπό πάσης ἡμᾶς ῥῦσαι περιστάσεως
Τούς σοί κράζοντας· χαῖρε δόξα παγκόσμιος.

Μεγαλυνάριον.
Ὤφθης τῶν Κυθήρων καταφυγή, ἐξαιρέτῳ τρόπῳ, ἀναβλύζουσα ἐν αὐτοῖς, ἐκ τῆς σῆς Εἰκόνος, προνοίας σου τά ῥεῖθρα, ὦ Κεχαριτωμένη· διό ὑμνοῦμέν σε.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ