ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 482/145/12.02.20 "ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2020

Μνήμη Μελετίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας

Πρωτ. 482
Ἀριθμ. 
Διεκπ. 145

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἔχοντες τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρτιωτέρας πνευματικῆς προετοιμασίας κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προκειμένου νὰ προσκυνήσωμεν τὰ Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καὶ τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δι’ ἅπασαν τὴν κτίσιν «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν», γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς, ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερινόν Κήρυγμα, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τοὺς κάτωθι Ἱερούς Ναούς, κατά τὸ ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

Α) Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος,
κατά τὴν Ἀκολουθίαν ὅλων τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν,
μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας».

Β) Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων
1. 8.3.2020 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Κήρυκος Φαράκλας, μὲ θέμα: «Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας.» (Μάρκ. β΄10)
2. 15.3.2020 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, μὲ θέμα: «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.» (Μάρκ. β΄17)
3. 22.3.2020 Κυρ. Σταυροπρ. π. Δημήτριος Γεόμελος, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, μὲ θέμα: «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.» (Μάρκ. β΄17)
4. 29.3.2020 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Κωνσταντῖνος Γαννιάρης, μὲ θέμα: «Ὅς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.» (Μάρκ. γ΄35)
5. 5.4.2020 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Παντελεήμων Βῶλος, μὲ θέμα: «Τολμήσας» (Μάρκ. ιε΄43)

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς
1. 8.3.2020 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, Πρωτοσυγκελλεύων, μὲ θέμα: «Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας.» (Μάρκ. β΄10)
2. 15.3.2020 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν π. Διονύσιος Παπανικολάου, μὲ θέμα: «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.» (Μάρκ. β΄17)
3. 22.3.2020 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μὲ θέμα: «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.» (Μάρκ. β΄17)
4. 29.3.2020 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, μὲ θέμα: «Ὅς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.» (Μάρκ. γ΄35)
5. 5.4.2020 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, μὲ θέμα: «Τολμήσας» (Μάρκ. ιε΄43)

Δ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ
1. 8.3.2020 Κυρ. Ὀρθοδοξίας π. Νικόλαος Κλαδιᾶς, μὲ θέμα: «Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας.» (Μαρκ. β΄10)
2. 15.3.2020 Κυρ. Β΄ Νηστειῶν κ. Σωτήριος Παραδείσης, μὲ θέμα: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Μάρκ. β΄17)
3. 22.3.2020 Κυρ. Σταυροπρ. π. Γεώργιος Λοῦρος, μὲ θέμα: «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.» (Μάρκ. β΄17)
4. 29.3.2020 Κυρ. Δ΄ Νηστειῶν π. Ἰωάννης Τσιμούνης, μὲ θέμα: «Ὅς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου καὶ μήτηρ ἐστί.» (Μάρκ. γ΄35)
5. 5.4.2020 Κυρ. Ε΄ Νηστειῶν π. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ θέμα: «Τολμήσας» (Μάρκ. ιε΄43)

Ἐπίσης, εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, κατά τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν καλοῦνται νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συμμετάσχουν, μὲ μὼβ ἄμφια, οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν:
1. Κυριακή Τυρινῆς: τοῦ Κάμπου
2. Κυριακή Ὀρθοδοξίας: τοῦ Χαλκειοῦς
3. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: τοῦ Βροντάδου
4. Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως: τῆς Πόλεως Χίου
5. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: τῶν Νενήτων, καὶ
6. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: τοῦ Πυργίου

Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῶν Καρδαμύλων, Καλαμωτῆς καὶ Βολισσοῦ θὰ μετέχουν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων, Ἐφημέριοι, ἀντιστοίχως, τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Καρδαμύλων, Πυργίου καὶ Βολισσοῦ - Ἀμανῆς.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων
Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email