ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ

TheioKirigma

Ἀριθμός 26

Κυριακή Γ΄ Ματθαῖου

7 Ἰουλίου 2019

(Γαλ. γ ́, 23 –δ ́,5. )

«…πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» (Γαλ.γ ,28)

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία Του καὶ προσέφερε τὴν διδασκαλία Του σέ  ἐποχὴ ἐμφανοῦς ἀποστασίας τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὸ θέλημά Του. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων κοινωνικῶν ἀντιθέσεων, τῆς εἰδωλοποίησης τῶν ἀνθρώπινων ἀδυναμιῶν, τῆς ἀποκτήνωσης τῶν ἠθῶν. Ἂς θυμηθοῦμε μόνο τὴν θέση τῶν γυναικὼν στὴν ἰουδαϊκὴ κοινωνία, οἱ ὁποῖες ἦταν ὑποδεέστερα πλάσματα, στὴν ἀπόλυτη ἐξουσία τῶν ἀνδρῶν. Ἂς θυμηθοῦμε τὰ ἀγεφύρωτα χάσματα μεταξὺ δούλων καὶ ἀφεντικῶν, τὴν κοινωνικὴ ἀπομόνωση ποὺ βίωναν οἱ φορεῖς ἐπαχθῶν ἀσθενειῶν.Ἂς θυμηθοῦμε τὴν ὄξυνση τῶν θρησκευτικῶν ἀντιπαραθέσεων,ποὺ χώριζαν λαούς. Σὲ μία τέτοια ἐποχὴ ὁ Θεὸς εἰσήγαγε τὸν Υἱό Του στὴν ἱστορία γιὰ νὰ ἐξανθρωπίσει τοὺς ἀνθρώπους, γνωρίζοντάς τους τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δικαιοσύνη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν σημερινὴ Ἀποστολικὴ περικοπή, καθὼς διερμηνεύει τὴν Εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, συνιστᾶ ἐπανάσταση καὶ ἠχηρὴ ἀνατροπὴ τῶν σάπιων δεδομένων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ ὁδήγησε τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο στὴν ἐλευθερία. «Μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος, οὔτε Ἕλληνας, δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ γυναίκα, δὲν ὑπάρχει δοῦλος ἢ ἐλεύθερος. Ὅλοι εἴμαστε ἴσοι ἐνώπιόν του Θεοῦ»Αυτή εἶναι, ἔκτοτε, ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ καθιστὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη προσέγγιση ἀντίθεη καὶ ἀπάνθρωπη.
Ἡ ἐποχή μας, ὅμως, καταγράφει, δυστυχῶς, χαρακτηριστικὰ ἀνάλογα μὲ ἐκεῖνα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὰ ὁποία, ἐν πολλοῖς, ἀνάγονται στὴν ὀξύτατη οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὶς κοινωνίες καὶ δοκιμάζει τὶς ἀντοχές.
Τὰ ἀπαράδεκτα αὐτὰ ρατσιστικὰ καὶ ξενοφοβικὰ φαινόμενα ἡ Ἐκκλησία μας ἀπορρίπτει καὶ βδελύσσεται μὲ κατηγορηματικὸ τρόπο.Οὐδέποτε ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία υἱοθέτησε ἀπάνθρωπες συμπεριφορές,οὔτε ἀμνήστευσε καὶ δικαιολόγησε ἀνάλογες βίαιες πρακτικές. «Ἡ ἔννοια τοῦ πλησίον στὸν Χριστιανισμὸ ἔχει τὶς διαστάσεις μίας σφαιρικῆς καθολικότητας, ποὺ ἀγκαλιάζει κάθε ἄνθρωπο ὅπου γῆς διαβιώνει. Ὁ Χριστιανισμὸς διδάσκει ὅτι ὁ Θεὸς ἐποίησεν ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπίπαν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, θεωρώντας κάθε ἄνθρωπο παιδὶ τοῦ ἴδιου Θεοῦ καὶ εἰκόνα Του ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ὅτι οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην,οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ.Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησού, ἀπορρίπτοντας κάθε δυσμενῆ διάκριση, μὲ κριτήρια τὶς φυσικὲς διαφοροποιήσεις καὶ καταφάσκοντας τὴν ἑνότητα τοῦ γένους μας. Διδάσκει, ἐπίσης, τὴν ἀξία τῆς ἀγάπης πρὸς ὅλους ἀδιακρίτως καὶ τῆς ἀρετῆς τῆς φιλοξενίας, ὑπενθυμίζοντας ὅτι στὰ παλαιὰ χρόνια ὁ Ἀβραὰμ καὶ ἡ γυναίκα του ἡ Σάρα, ἐπειδὴ ἀπεδείχθησαν φιλόξενοι ἔναντι τριῶν νεαρῶν ἀνδρῶν, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν ἀξιώθηκαν νὰ φιλοξενήσουν τρεῖς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀγγέλους.Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μᾶς βεβαίωσε ὅτι πίσω ἀπὸ κάθε μικρὸ καὶ ἀσήμαντο ἄνθρωπο σ' αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο, ποὺ ἔχει ἀνάγκη βοηθείας, θὰ κρύβεται ὁ ἴδιος, εἰς τρόπον ὥστε, ὅ,τι πρόκειται κανεὶς νὰ προσφέρει γιὰ τὴν ἀνακούφιση ἑνὸς τέτοιου ἀνθρώπου νὰ θεωρεῖται ὅτι τὸ προσφέρει στὸν ἴδιο τὸν Θεάνθρωπο. Εἰδικὰ δὲ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς ξένους μᾶς βεβαίωσε ὅτι τὸ ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετε μέ, θὰ πεῖ ὁ Κριτὴς πρὸς τοὺς δικαίους κατὰ τὴν Μέλλουσα Κρίση, ἐπισημαίνοντας τὴν ἀρετὴ τῆς ἀποδοχῆς καὶ φιλοξενίας τῶν ξένων σὰν κριτήριο δικαιώσεως καὶ ἐσωτερικῆς καλλιέργειας, παράλληλα πρὸς ἄλλες ἐκδηλώσεις ἀδιάκριτης ἀγάπης.
Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, μὴν ἀφήσουμε τὴν κρίση ν’ ἀλλοιώσει τὴν πίστη καὶ τὴν ἀνθρωπιά μας. Μὴν ἐπιτρέψουμε στὸν ρατσισμὸ καὶ στὴν μισαλλοδοξία νὰ φωλιάσει στὴν καρδιά μας. Θὰ πρόκειται γιὰ ντροπή, ποὺ θὰ λερώνει τὸν πολιτισμό μας καὶ θὰ προσβάλλει τὴν πίστη μας στὸν Χριστὸ τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης. ΑΜΗΝ!


Εκτύπωση   Email