ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

TheioKirigma

Ἀριθμός  9

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

ΛΔ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Α΄ Κορ. στ΄, 12 - 20)

28 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἀδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ

Τὴν ὀρθὴ διδασκαλία γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα προβάλλει ἡ σημερινὴ περικοπὴ ἀπὸ τὴν Β’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀρχικὰ ἐπίμεμπτης  διαγωγῆς τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, ὁ ὁποῖος, πρὶν μετανοήσει, κυλίσθηκε στὸν βόρβορο τῶν σαρκικῶν παθῶν φθείροντας τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα του. Ἡ μεγάλη ἁμαρτία τοῦ Ἀσώτου ἦταν ἡ πορνεία, ἡ ὁποία σὰν βαρύτατη ἀσθένεια εἶχε τυλίξει ὅλη τὴν ὕπαρξή του καὶ τὸν εἶχε ὑποτάξει στὴν πανίσχυρη δυναστεία της. Ἀλλὰ καὶ οἱ Κορίνθιοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ζοῦσαν μέσα στὴν πορνεία, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε βασικὸ στοιχεῖο τῆς λατρείας τῆς πολιούχου τῆς πόλεώς τους θεᾶς Ἀφροδίτης. Δὲν ἦταν, λοιπὸν, εὔκολη ὑπόθεση γιὰ τοὺς νέους Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου νὰ μείνουν ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὴν ἀνήθικη ἀτμόσφαιρα τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντός τους  καὶ ἀπρόσβλητοι ἀπὸ αὐτὴν τὴν θανάσιμη ἁμαρτία καὶ γι’ αὐτὸ ὁ μεγάλος διδάσκαλός τους ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τοῦ ἐπιστηριγμοῦ καὶ τῆς νουθεσίας τους.

Τοὺς διδάσκει ἔτσι ὅτι τὸ σῶμα τοῦ κάθε Χριστιανοῦ ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ νὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ σὰν μέλος Του καὶ ὄχι νὰ εἶναι παραδομένο στὴν πορνεία, γιατί ὁ Κύριος θέλει τὸ σῶμα ὡς κατοικία Του. Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς φράσης: «Τὸ δὲ σῶμα οὐ τὴ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίω καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι». Ἀνάμεσα στὸν Χριστὸ καὶ στὸ σῶμα ὑπάρχει ἡ σχέση δημιουργοῦ- δημιουργήματος καὶ σὰν ἔργο Θεοῦ τὸ σῶμα ἔχει μεγάλη ἀξία. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ φθαρτὸ σῶμα θὰ ἀναστηθεῖ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία, ὅπως καὶ ὁ Ἴδιος ἀναστήθηκε.

Συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας: «Δὲν γνωρίζετε ὅτι τὰ σώματά σας εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ;». Πόσο φοβερὴ καὶ ἀποτρεπτικὴ κάθε ἁμαρτίας εἶναι ἡ σκέψη αὐτή! Πῶς μπορεῖς νὰ ἁμαρτήσεις, ἂν συναισθάνεσαι ὅτι μέσα σου κυλᾶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο ἔχεις μεταλάβει καὶ ἀνήκεις πλέον στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του; Μπορεῖς μὲ ἐλαφριὰ τὴν συνείδηση νὰ μετατρέψεις τὸ σῶμά σου, τὸ μέλος τοῦ Χριστοῦ, σὲ μέλος μίας πόρνης; Ποτέ! Ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσπαθεῖ νὰ συγκλονίσει κάποιους ποὺ μὲ ἀνεκτικὴ καὶ ὑποχωρητικὴ διάθεση πιθανὸν θὰ ὑποβάθμιζαν τὴν βαρύτητα τῆς πορνείας καὶ θὰ ἐπιχειροῦσαν νὰ συμβιβάσουν τὰ ἐντελῶς ἀσυμβίβαστα, δηλαδὴ τὴν σαρκικὴ ἁμαρτία  μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Γράφει λοιπόν: «Δὲν γνωρίζετε ὅτι αὐτὸς ποῦ προσκολλᾶται στὴν πόρνη γίνεται ἕνα σῶμα μὲ αὐτήν;» Καὶ ἀναπόφευκτα ἡ ἐνέργεια τῆς ἁμαρτίας διαχέεται σὲ ὅλο τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο γίνεται πλέον ἕρμαιο τῶν δαιμόνων; Εἶναι δυνατὸν νὰ σωθεῖ ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος; Ὄχι! Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πόρνος ὀνομάζεται ἄσωτος, δηλαδὴ χωρὶς καμιὰ πιθανότητα σωτηρίας. Ἀντίθετα αὐτὸς ποὺ προσκολλᾶται στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ γεμίζει ὁλόκληρος  καὶ διευθύνεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καὶ γίνεται ἕνα πνεῦμα μὲ Αὐτόν. Αὐτὸ σημαίνει ἡ φράση: «Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίω ἕν πνεῦμά ἐστι». Ὅποιος πορνεύει, λοιπὸν, δαιμονοποιεῖται, ἐνῶ ὅποιος ἐγκρατεύεται καὶ σχετίζεται μόνο μὲ τὸν Χριστὸ χριστοποιεῖται.

Ἀπὸ ἕνα τόσο μεγάλο καὶ φοβερὸ ἁμάρτημα ὀφείλει ὁ κάθε πιστὸς νὰ φεύγει ὅσο γίνεται πιὸ μακριά, ὅπως ἀπομακρύνεται αὐτόματα ὁ καθένας μας ἀπὸ μία μεγάλη φωτιά, γιὰ νὰ μὴν καεῖ ἢ καὶ γιὰ νὰ μὴν ἐγκαυματισθεῖ. «Φεύγετε τὴν πορνείαν»!, φωνάζει στοὺς Κορίνθιους καὶ σὲ ὅλους τους Χριστιανοὺς μὲ τὸν πιὸ ἐπιτακτικὸ τρόπο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Δὲν μπορεῖς νὰ πλησιάσεις τὴν ἁμαρτία χαλαρὰ καὶ μὲ παιγνιώδη διάθεση, γιατί τότε σχεδὸν βέβαια, θὰ γίνεις θύμα της. Γιατί, ὅμως, εἶναι τόσο μεγάλη αὐτὴ ἡ πτώση; «Πᾶν ἁμάρτημα ὅ ἐὰν ποιήση ἄνθρωπος ἐκτός τοῦ σώματός ἐστι, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει», δίνει τὴν ἐξήγηση ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τὸ χωρίο αὐτό: «Κάθε ἁμάρτημα, ποὺ θὰ κάμη τυχὸν ὁ ἄνθρωπος, δὲν βλάπτει τόσον ἀμέσως καὶ κατ’ εὐθείαν τὸ σῶμα. Ἐκεῖνος, ὅμως, ποὺ πορνεύει, ἁμαρτάνει εἰς τὸ ἴδιόν του τὸ σῶμα, διότι μὲ τὴν παράνομον μίξιν μολύνει ἀμέσως καὶ πληγώνει αὐτὴν τὴν ρίζαν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ συντελεῖ εἰς τὴν διάλυσιν τῆς οἰκογενείας».

Στὴ συνέχεια διατυπώνεται μία οὐσιώδης ἀλήθεια γιὰ τὸ σῶμα τοῦ Χριστιανοῦ: «Τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματος ἐστίν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν.» Τὸ σῶμα σας εἶναι πλέον κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο ἐλάβατε μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, καὶ, ἑπομένως, δὲν σᾶς ἀνήκει, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὸ σῶμα σας ἀνήκει στὸν Ἰησοῦ Χριστό, γιατί «ἠγοράσθητε τιμῆς», ἐξαγορασθήκατε ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο μὲ ἕνα βαρύτατο τίμημα, τὸ Τίμιο Αἷμά Του, ποὺ χύθηκε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας». Ὁ Χριστὸς, λοιπὸν, εἶναι ὁ κύριος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τῶν πιστῶν Του, χωρὶς αὐτὸ νὰ συνεπάγεται καμία δουλεία καὶ τυραννία γιὰ τοὺς πιστούς, ὅπως κατηγοροῦν οἱ ἄγευστοι Θεοῦ ἄνθρωποι. Ἀντίθετα, αὐτὴ ἡ «δουλεία» στὸ Θεὸ ἀποτελεῖ τὸ μέγιστο βῆμα ἐλευθερίας γιὰ κάθε ἄνθρωπο, εἶναι ἡ γνήσια ἀνάταση τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία σπάζει τὰ δεσμὰ τῆς σαρκικότητας καὶ τῶν ἡδονῶν καὶ ξανοίγεται στὸν Οὐρανὸ τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ.

Καὶ καταλήγει ἡ διδακτικὴ αὐτὴ περικοπή μὲ μία προτροπή: «Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»!  Ὅλη σας ἡ ὕπαρξη, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸν Θεό, ἡ ὁποία ἀπὸ Αὐτὸν δημιουργήθηκε καὶ ἀναπλάσθηκε ἐπάνω στὸν Σταυρό, ἕνα μόνο σκοπὸ καὶ νόημα ζωῆς πρέπει νὰ ἔχει: τὴν δόξα Του καὶ μόνο αὐτήν! Καὶ αὐτὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ, ἂν ἀποφεύγετε κάθε αἰσχρὴ πράξη ποὺ γίνεται μὲ τὸ σῶμα, ἂν διώχνετε κάθε κακὴ σκέψη καὶ ἐπιθυμία ἀπὸ τὸ πνεῦμα σας. Ὁ ἅγιος καὶ ἄμεμπτος βίος τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι αἴτιο δοξολογίας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ ἀποστασίας καὶ εὐδαιμονισμοῦ, ὅπου οἱ σαρκικὲς ἀπολαύσεις ὄχι μόνο ἔχουν κατακλύσει τὴν κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὰ ἀκρότατα ὅρια τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς διαστροφῆς, ἡ σωτήρια προσταγὴ «φεύγετε τὴν πορνείαν!» ἀκούγεται σὰν τρέλα, σὰν παραφωνία, σὰν ἐνοχλητικὸ ξυπνητήρι μέσα στὸ βαθὺ σκοτάδι. Ἂς δώσει ὁ Θεὸς νὰ νικήσουμε τοὺς σαρκικοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἐλλοχεύουν παντοῦ καὶ ἀπειλοῦν τὴν ἠθική μας ἀκεραιότητα, ἂς ἀγωνιζόμαστε πάντοτε νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ μὲ τὴν ἀνεπίληπτη διαγωγή μας, ἔτσι ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε τοῦ λευκοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας, τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς χαρίσει ὁ δίκαιος Κριτής, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. Ἀμήν, γένοιτο!


Εκτύπωση   Email